BED­STE DAN­SKE Å

Nøra­ger, An­der­s­son og Kir­ke­løk­ke er eft er­nav­ne, man al­le­re­de nu skal beg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÆM­PE TA­LEN­TER Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

» Vi har ik­ke set en bed­re år­gang si­den 1978, hvor spil­ler­ne hed Hvidt, Bold­sen, Jør­gen­sen, Bo­e­sen og Krogh Jeppesen. «

Så kon­tant er mel­din­gen fra Ulrik Wil­bek, der er ek­sta­tisk over ni­veau­et og bred­den på de dan­ske ung­domslands­hold.

År­gang 1994/ 1995 re­præ­sen­te­rer li­ge nu de dan­ske far­ver ved U21- VM i Bra­si­li­en, hvor de eft er avi­sens de­ad­li­ne spil­ler kvart­fi na­le mod Spa­ni­en, mens år­gang 1996/ 1997 skal for­sø­ge at stry­ge helt til tops ved U19VM i Rusland i au­gust. Og her er der ta­le om nog­le sær­de­les ta­lent­ful­de spil­le­re, iføl­ge DHF- sport­s­chef Ulrik Wil­bek.

» Vi har haft man­ge go­de år­gan­ge før, men den­ne her er den bre­de­ste, og der er fl est ty­de­li­ge A- lands­holds­spil­le­re, « si­ger han, in­den han gi­ver et ek­sem­pel på ung­domslands­hol­de­nes styr­ke.

» I sid­ste sæ­son spil­le­de 39 spil­le­re fra U21- år­gan­gen i den bed­ste dan­ske ræk­ke. Det er et vildt højt an­tal, og det er al­drig sket før, « si­ger Ulrik Wil­bek i te­le­fo­nen fra Valencia, hvor han i øje­blik­ket føl­ger det li­ge­le­des ta­lent­ful­de U19- da­melands­hold, der spil­ler U19- EM. U19- damelandsholdet spil­le­de sig i går i EM- se­mi­fi na­len med en 29- 21- sejr over Tys­kland. Hol­det mø­der i mor­gen af­ten Sve­ri­ge i se­mi­fi na­len i Spa­ni­en.

Fak­tisk har der ik­ke væ­ret li­ge så man­ge ta­len­ter si­den år­gang 1978, hvor vel­kend­te spil­le­re som Kas­per Hvidt, Joachim Bold­sen, Lars Krogh Jeppesen, Las­se Bo­e­sen og Lars Jør­gen­sen re­ge­re­de. De var og­så stam­men, der sør­ge­de for EM- guld i 2008. Så frem­ti­den ser be­stemt lys ud for dansk her­re­hånd­bold.

BT in­tro­du­ce­rer her frem­ti­dens her­re­lands­hold. Der er fun­det en spil­ler til hver po­si­tion, dog er der ta­get to spil­le­re med på må­l­mand­spo­sten, da de­res im­po­ne­ren­de ta­lent er li­ge stort. Fo­to: Hen­ning Bagger, Jens Nørgaard Lar­sen, Lars Hedegaard Ni­el­sen, Kim Hau­gaard, Ole Ni­el­sen, Jan Chri­sten­sen ( DHF)

TORS­DAG 30. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.