Ri­is’ umu­li­ge dan­ske drøm

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET LIG­NER EN umu­lig drøm. Bjar­ne Ri­is’ øn­sker om at ska­be et nyt dansk­ba­se­ret stor­hold er stødt på al­vor­li­ge pro­ble­mer, hvor den tid­li­ge­re ejer af nu­væ­ren­de Tin­koff-Saxo er stødt på et klas­sisk ’ catch 22’- pro­blem.

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Bjar­ne Ri­is har væ­ret sær­de­les ak­tiv i be­stræ­bel­ser­ne på at dan­ne et nyt hold. Og­så før of­fent­lig­gø­rel­sen af do­pin­grap­por­ten fra An­ti Do­ping Dan­mark og Dan­marks Idræts­for­bund, der net­op hav­de Bjar­ne Ri­is som om­drej­nings­punkt. Som be­kendt kun­ne man ik­ke be­vi­se straf­ba­re for­hold, der faldt in­den for for­æl­del­ses­fri­sten, og der­med er Bjar­ne Ri­is, trods fru­stra­tio­ner i beg­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, fri til at træ­de ind i sporten igen. Bjar­ne Ri­is fryg­te­de ind­hol­det af rap­por­ten, men kun­ne ef­ter dens fri­gi­vel­se gå hel­hjer­tet ind i jag­ten på sponso­rer.

Man­ge er ble­vet kon­tak­tet, og man­ge har umid­del­bart vist in­ter­es­se for pro­jek­tet, men her kom­mer sel­ve pro­blem­stil­lin­gen: Bjar­ne Ri­is har brug for pen­ge til de go­de ryt­te­re, men en lang ræk­ke af sponso­rer­ne vil se ryt­ter­ne, før de læg­ger en stør­re sum pen­ge. Og det ska­ber den fast­lå­ste si­tu­a­tion for Bjar­ne Ri­is li­ge nu. DER ER FÅ ven­ne­tje­ne­ster i en ben­hård for­ret­nings­ver­den og end­nu fær­re i cy­kel­spor­ten. Der fin­des nog­le få ex­cen­tri­ske rig­mænd ( Oleg Tin­kov, BMC-ejer An­dy Rihs og Igor Ma­ka­rov, der står bag Ka­tusha), men blandt de etab­le­re­de fir­ma­er er der få, som vil en­tre­re i sporten med et stør­re mil­li­onbe­løb uden at væ­re sik­ker på eks­po­ne­ring i Tour de Fran­ce, der er spor­tens alt­do­mi­ne­ren­de be­gi­ven­hed. 70- 80 pro­cent af den sam­le­de eks­po­ne­ring, sporten kan le­ve­re, kom­mer i lø­bet af de tre uger i Frankrig - og det tal vil gi­vet­vis kun vok­se i takt med, at ASO, sel­ska­bet bag det fran­ske løb, har teg­net ver­den­s­oms­pæn­den­de tvaf­ta­ler og der­for kan le­ve­re en dæk­ning, der er langt stør­re end Vu­el­ta a Es­paña og Giro d’Ita­lia.

Bjar­ne Ri­is skal alt­så le­ve­re et pro­dukt i ver­dens­klas­se, hvis han skal ha­ve de store til at le­ge med. Den ud­for­dring vil stå i om­kring 100 mio. kr. i op­start­s­ka­pi­tal, og den slags pen­ge er der få, der lig­ger in­de med. Især for­di det er en in­ve­ste­ring, der ik­ke umid­del­bart kom­mer hjem igen. For der skal lø­ben­de be­ta­les ind til drif­ten af hol­det, der år ef­ter år er af­hæn­gig af at kun­ne hen­te mil­li­o­ner i sponsor­kro­ner. Det skal der­for væ­re en stør­re ud­skriv­ning over en læn­ge­re pe­ri­o­de, en even­tu­el stor­sponsor skal læg­ge. Og det skal væ­re med det for­mål at ska­be en i før­ste om­gang eu­ro­pæ­isk, og i an­den om­gang ver­den­s­oms­pæn­den­de syn­lig­heds­kampag­ne. Hvis det ude­luk­ken­de er Dan­mark, man vil ram­me, kan man nå langt stør­re eks­po­ne­ring på an­den vis.

BJAR­NE RI­IS HAR en al­li­e­ret i Lars Sei­er Chri­sten­sen, der er me­de­jer af Saxo Bank. Det per­son­li­ge ven­skab mel­lem de to har med sik­ker­hed væ­ret år­sag til, at Saxo Bank har haft et en­ga­ge­ment i cy­kel­spor­ten i de se­ne­ste ot­te år. Men det er ik­ke ven­skab ale­ne. Lars Sei­er Chri­sten­sen er langt fra naiv, og for ham skal de 35 mio. kr., han i år har brugt på sponsora­tet, gi­ve ad­gang til eli­ten. In­vi­te­re­de for­mu­e­for­val­te­re fra Wall Stre­et skal ha­ve op­le­vel­sen af no­get sær­ligt, når man er på Al­pe d’Hu­ez el­ler i Pa­ris, ik­ke til Post Dan­mark Rundt, hvis det skal ses som en va­re, der kan bru­ges. Den sam­me op­fat­tel­se har man an­gi­ve­ligt og­så i be­sty­rel­sen i Saxo Bank, hvor Lars Sei­er nok har stor ind­fly­del­se, men dog ik­ke kan be­stem­me alt. Lars Sei­er har fle­re gan­ge un­der­stre­get, at han ik­ke læg­ger pen­ge­ne til et op­start­s­pro­jekt, men kun­ne væ­re in­ter­es­se­ret i at hop­pe med om­bord, når den fær­di­ge pak­ke er præ­sen­te­ret.

På trods af Oleg Tin­ko­vs ba­stan­te ud­mel­din­ger, gå­en­de på at han da ik­ke har be­hov for en cosponsor til den kom­men­de sæ­son, kan man ik­ke af­vi­se, at Saxo Bank fort­sæt­ter sam­ar­bej­det med Oleg Tin­kov, der ved sid­ste års for­hand­lin­ger ef­ter af­slut­nin­gen i Pa­ris lag­de et tungt pres på Saxo Bank for at øge be­ta­lin­gen, hvil­ket man an­gi­ve­ligt gjor­de. For Oleg Tin­kov ved, at det kræ­ver pen­ge at ham­le op med Team Sky, der igen har vun­det Tour de Fran­ce og kon­stant er hol­det, de an­dre for­sø­ger at ko­pi­e­re. Selv mil­li­ar­dæ­rer kan sæt­te pris på, at an­dre be­ta­ler mil­li­o­ner til fri­tids­be­skæf­ti­gel­sen. Så mon ik­ke han by­der på lidt me­re end den go­de fla­ske vin, Lars Sei­er Chri­sten­sen i før­ste gang blev sat i ud­sigt, når de to mø­des - det kun­ne væ­re ud­ka­stet til en ny af­ta­le.

Skul­le Saxo Bank la­ve en ny af­ta­le med Oleg Tin­kov, vil det væ­re for ét år, for­di Bjar­ne Ri­is un­der in­gen om­stæn­dig­he­der - uag­tet pen­ge­sum­men - vil kun­ne nå at etab­le­re et hold før tid­ligst til 2017- sæ­so­nen. BJAR­NE RI­IS MØ­DER mas­ser af klap på skul­de­ren. Men det bli­ver ved det. Og der­med kan de ryt­te­re, der kun­ne til­træk­ke fle­re pen­ge, ik­ke hen­tes. For nær­væ­ren­de er der ik­ke me­get, der ty­der på, at et nyt hold ser da­gens lys.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.