LUF­TEN ER GÅ­ET A

’ De­f­la­te­ga­te’ fort­sæt­ter trods tirs­da­gens stad­fæ­stel­se af Tom Bra­dys straf, men sa­gen har ud­vik­let sig til en ke­de­lig far­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE­F­LA­TE­GA­TE Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk

NFL- kom­mis­sær Ro­ger Goo­dell med­del­te tirs­dag af­ten, at liga­en har valgt at af­vi­se New Eng­land Pa­tri­ots’ quar­ter­ba­ck Tom Bra­dys ap­pel i ’ De­f­la­te­ga­te’, hvor New Eng­land Pa­tri­ots, un­der Bra­dys kend­skab, an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve let­tet luft­tryk­ket i bol­de­ne, der blev an­vendt i AFC Cham­pions­hip- kam­pen mod In­di­a­na­po­lis Colts 18. ja­nu­ar 2015.

Der­med blev den ka­ran­tæ­ne på fi­re kam­pe, Bra­dy blev idømt i maj, stad­fæ­stet. Ik­ke mindst på grund af Bra­dys se­ne og op­sigtsvæk­ken­de in­drøm­mel­se – blot ti­mer før hans ap­pel­hø­ring i slut­nin­gen af ju­ni – om at han hav­de de­stru­e­ret sin mo­bil­te­le­fon, og de 10.000 SMS- be­ske­der den in­de­holdt, den dag han skul­le ud­spør­ges af NFLad­vo­ka­ten Ted Wells i marts. En­hver chan­ce for str­af­lem­pel­se fra Goo­dell røg sand­syn­lig­vis ud af vin­du­et på det tids­punkt.

DE­F­LA­TE­GA­TE

NEW ENG­LAND PA­TRI­OTS

TORS­DAG 30. JULI 2015

– uan­set grun­den bag – kan sag­tens gå hen og sæt­te sit aft ryk på quar­ter­ba­ck­ens eft er­mæ­le. In­den den kends­ger­ning kom frem, vir­ke­de det til, at den gængse hold­ning i off ent­lig­he­den var, at NFLs straf var i over­kan­ten spe­ci­elt set i ly­set af for­se­el­sens ka­rak­ter. Men eft er det kom frem, at Bra­dy har gjort no­get, der får ham til at se uhy­re skyl­dig ud, har den off ent­li­ge op­bak­ning væ­ret ned­ad­gå­en­de.

Nu skal Bra­dy i ste­det bæ­re rundt på præ­di­ka­tet ’ sny­depels’, og hans åben­ly­se bil­let til Hall of Fa­me ved den først­kom­men­de af­stem­ning om hans kan­di­da­tur er ble­vet lidt min­dre sik­ker.

Hvis Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne bli­ver en re­a­li­tet til sæ- sonåb­ne­ren mod Ste­e­lers, er spørgs­må­let, hvor stor sport­s­lig be­tyd­ning det får for Pa­tri­ots. Sand­syn­lig­vis ik­ke sær­lig me­get med tan­ke på, at Pa­tri­ots be­gynd­te med to ne­der­lag i de fi re før­ste kam­pe sid­ste sæ­son og al­li­ge­vel end­te med at vin­de hol­dets fj er­de Su­per Bowl i Bra­dy-æra­en.

I gi­vet fald vil den uprø­ve­de an­den års- quar­ter­ba­ck Jim­my Ga­rop­po­lo sand­syn­lig­vis få chan­cen mod Ste­e­lers, Bills, Jagu­ars og Cow­boys. Et over­kom­me­ligt start­pro­gram, og det vil gi­ve ch­eft ræ­ner Bill Be­li­chi­ck mu­lig­hed for at vi­se et ek­sem­pel på si­ne tak­ti­ske ev­ner, ind­til han igen rå­der over Bra­dys uomt­vi­ste­li­ge ta­lent med en oval bold, uan­set hvor hårdt den er pum­pet.

blev ef­ter AFC Cham­pions­hip­fi­na­len mod In­di­a­na­po­lis Colts 18. ja­nu­ar be­skyldt for at ha­ve re­du­ce­ret luft­tryk­ket i de bol­de, der blev be­nyt­tet, og det skul­le ha­ve gi­vet New Eng­land Pa­tri­ots, der vandt kam­pen 45- 7 og sik­re­de sig en bil­let til Su­per Bowl, en for­del. Tom Bra­dy blev si­den hen an­kla­get for at væ­re vi­den­de om hand­lin­gen, og 11. maj blev han idømt fi­re spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne i den kom­men­de sæ­son. Den dom blev stad­fæ­stet tirs­dag. Tom Bra­dy må skuf­fet kon­sta­te­re, at de fi­re da­ges ka­ran­tæ­ne for ’ De­f­la­te­ga­te’ står ved magt – ind­til vi­de­re. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.