’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tom Bra­dy, på Fa­ce­book

På trods af af­gi­vel­sen i ti­me­vis af vid­nes­byrd i lø­bet af de se­ne­ste seks må­ne­der er det skuf­fen­de, at kom­mis­sæ­ren stad­fæ­ste­de min ka­ran­tæ­ne

NFL- spil­ler­nes or­ga­ni­sa­tion, NFLPA, be­bu­de­de kort ef­ter stad­fæ­stel­sen, at man hol­der fast i den tid­li­ge­re ud­mel­ding om at brin­ge sa­gen for den fø­de­ra­le dom­stol i USA. Fag­for­e­nin­gen vil ud­for­dre den pro­ce­du­re­mæs­si­ge be­hand­ling ved at hæv­de, at Goo­dell bur­de ha­ve er­klæ­ret sig selv in­ha­bil på grund af hans part i sa­gen, og at straf­fen var for stor i for­hold til den kol­lek­ti­ve overenskomst, NFL og NFLPA har ind­gå­et.

Det kan vir­ke skørt, men det di­sci­pli­næ­re or­gan er ik­ke de­sto min­dre byg­get op så­le­des, at NFL- kom­mis­sæ­ren er per­so­nen, der bå­de til­kend­te Bra­dy den op­rin­de­li­ge straf og si­den be­hand­le­de ap­pel­len ba­se­ret på Ted Wells’ efterforskning. Uet­isk og uret­fær­digt vil nog­le me­ne, ik­ke mindst Bra­dy og NFLPA. For hvad var i vir­ke­lig­he­den sand­syn­lig­he­den for, at Goo­dell vil­le om­stø­de sin egen dom?

» På trods af af­gi­vel­sen i ti­me­vis af vid­nes­byrd i lø­bet af de se­ne­ste seks må­ne­der er det skuf­fen­de, at kom­mis­sæ­ren stad­fæ­ste­de min ka­ran­tæ­ne ba­se­ret på en vur­de­ring af, at det var ’ sand­syn­ligt’, at jeg var ’ over­ord­net be­vidst’ om for­se­el­sen. Fak­tum er, at hver­ken jeg el­ler no­gen red­skabs­per­son gjor­de no­get af det, vi er ble­vet be­skyldt for. Han af­vi­ste mi­ne ti­mers vid­nes­byrd, og det er skuf­fen­de, at han fandt dem upå­li­de­li­ge, « skri­ver Tom Bra­dy på sin Fa­ce­book- pro­fil.

Unø­dig skær­pel­se

Tom Bra­dy er dog ik­ke helt uden skyld i, at sa­gen har ud­vik­let sig til lidt af en far­ce. Hav­de han sam­ar­bej­det med Ted Wells i ef­ter­forsk­nin­gen, er­kendt sin for­se­el­se un­der hø­rin­gen med Goo­dell og gi­vet sit samtyk­ke til at la­de sin mo­bil­te­le­fon bli­ve un­der­søgt, vil­le Goo­dell må­ske ha­ve re­du­ce­ret straf­fen fra fi­re kam­pe til to.

Men selv­om det ik­ke var mu­ligt at frem­skaf­fe be­ske­der­ne fra den øde­lag­te te­le­fon, for­søg­te Bra­dy- lej­ren at hjæl­pe ved at over­le­ve­re al­le de te­le­fon­num­re, som Bra­dy hav­de skre­vet med. Hans agen­ter sag­de og­så, at ef­ter­forsk­nings­hol­det kun­ne for­sø­ge at få de fak­ti­ske tekst­be­ske­der fra te­le­fo­ner­ne hos de men­ne­sker, Bra­dy hav­de skre­vet med, men NFL næg- te­de at gi­ve det­te et for­søg, da det vil­le væ­re for be­svær­ligt at op­spo­re de for­skel­li­ge men­ne­sker og over­ta­le dem til at sam­ar­bej­de.

Som det ser ud li­ge nu, må New Eng­land Pa­tri­ots und­væ­re Tom Bra­dy i sæ­sonåb­nin­gen hjem­me mod Pitts­burgh Ste­e­lers 10. sep­tem­ber samt i kam­pe­ne mod Buf­fa­lo Bills, Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars og Dal­las Cow­boys. Det af­hæn­ger dog me­get af, om fag­for­e­nin­gens ap­pel bli­ver hørt af en dom­mer, der er mod­ta­ge­lig for ar­gu­men­ter­ne og min­dre over­be­vist om mo­ti­vet bag Bra­dys øde­lag­te mo­bil­te­le­fon.

» Vig­tigst af alt er, at jeg al­drig har skre­vet, sms’et el­ler e- mailet til no­gen på no­get tids­punkt om no­get an­gå- en­de luft­tryk i bol­de, før det­te spørgs­mål blev rejst un­der AFC Cham­pions­hip- kam­pen i ja­nu­ar. At fo­re­slå, at jeg øde­lag­de en te­le­fon for at und­gå at gi­ve NFL op­lys­nin­ger, de har an­mo­det om, er helt for­kert, « skri­ver Bra­dy.

Blak­ket ry

Net­op Bra­dys be­slut­ning om at de­stru­e­re sin mo­bil­te­le­fon

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.