Hæv­net af mæn­de­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BLAN­DE­DE BOL­SJER Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

De dan­ske kvin­der med Ma­ja Ja­ger i spid­sen skuf­fe­de fælt ved VM i bu­e­skyd­ning i går, men her­rer­ne tog re­van­che.

Dan­mark fi k en po­se blan­de­de bol­sjer, for kvin­der­ne med Ma­ja Ja­ger i spid­sen røg ud, mens mæn­de­ne kla­re­de sig fi nt.

Den stør­ste skuff el­se stod den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster i OL- di­sci­pli­nen recur­ve, Ma­ja Ja­ger, for, da hun i den så­kald­te 1/ 24- fi na­le tab­te til me­xi­ca­ne­ren Kar­la Hi­no­josa.

Der­med kom­mer Ma­ja Ja­ger ik­ke med til de af­gø­ren­de kam­pe i we­e­ken­den på Chri­sti­ans­borg Slots­plads. De ind­le­den­de run­der fo­re­går i Sund­by Idrætspark.

» Det er rig­tig, rig­tig ær­ger­ligt. Jeg hav­de vir­ke­lig hå­bet, at jeg var nå­et læn­ge­re – ger­ne he­le vej­en til Chri­sti­ans­borg Slots­plads. Jeg sky­der egent­lig, som jeg ger­ne vil, og kæm­per godt, men det var ba­re ik­ke godt nok, « sag­de Ma­ja Ja­ger til Bu­e­skyd­ning Dan­marks hjem­mesi­de eft er ne­der­la­get.

» Hvis du sky­der ba­re en lil­le smu­le un­der ni­veau, når vi er frem­me ved et VM, bli­ver du straff et. Det var desvær­re til­fæl­det i dag, « sag­de land­stræ­ner Ni­els Dall.

Langt over for­vent­ning

Og­så Ca­ri­na Ro­sen­vin­ge røg ud i 1/ 24- fi na­len, men til gen­gæld gik Dan­marks ene­ste mand­li­ge del­ta­ger i recur­ve, Cas­per Lauridsen, over­ra­sken­de vi­de­re eft er sej­re over Ale­xan­der Bert­s­ch­ler fra Østrig og Lucas Da­ni­el fra Frankrig.

» Det er rig­tig fedt. Jeg gik ud for at ny­de det, så det gik langt over for­vent­ning. Det er før­ste gang, at jeg vin­der to mat­cher i træk til en in­ter­na­tio­nal tur­ne­ring, så sej­ren kom­mer lidt bag på mig, « sag­de Cas­per Lauridsen og til­fø­je­de:

» Jeg var me­get nervøs in­den den sid­ste pil, og jeg bli­ver nor­malt me­get på­vir­ket af min mod­stan­ders skyd­ning. Men i dag lyk­ke­des jeg rig­tig godt med hur­tigt at få styr på ner­ver­ne. «

Sej­re­ne be­ty­der, at Cas­per Lauridsen skal i ak­tion i 1/ 16- fi na­len i dag.

Her skal der og­så væ­re 1/ 16- fi na­ler for com­po­und­bu­er, hvor Dan­mark har tre del­ta­ge­re med hos beg­ge køn.

Blandt her­rer­ne hav­de Martin Dams­bo skudt så godt i den ind­le­den­de skyd­ning, at han var au­to­ma­tisk kva­li­fi ce­ret. Og i går lyk­ke­des det og­så for Step­han Hansen og Pa­tri­ck Laur­sen at kom­me i 1/ 16- fi na­len på trods af ge­val­di­ge regn­by­ger.

» Det er ens for al­le, og jeg fi k det op­ti­ma­le ud af det, « sag­de Pa­tri­ck Laur­sen.

Hos de kvin­de­li­ge dan­ske com­po­und- skyt­ter kva­li­fi ce­re­de Eri­ka Ane­ar og Sa­ra Sön­ni­ch­sen sig til 1/ 16- fi na­ler­ne. Tanja Jen­sen var al­le­re­de kva­li­fi ce­ret eft er at ha­ve skudt næst­bedst af al­le i kva­li­fi ka­tio­nen.

Ma­ja Ja­ger er over­ra­sken­de ude af VM i bu­e­skyd­ning. Til gen­gæld kla­re­de mæn­de­ne sig godt. Fo­to: Lars Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.