FOR STOR EN UD­FOR­DRING

Den nor­ske to­pat­let Cathrine Larså­sen har for store bryster, ef­ter hun fød­te sin søn, og har der­for sat kar­ri­e­ren på stand­by

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KÆR­LIG­HE­DENS PRIS Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Den nor­ske stangs­prin­ger Cathrine Larså­sen har gen­nem en år­ræk­ke dan­net par med den dan­ske læng­desprin­ger Mor­ten Jen­sen.

I fe­bru­ar bar kær­lig­he­den frugt i form af en lil­le dreng og et par lyk­ke­li­ge for­æl­dre. Men fa­mi­lie­for­ø­gel­sen har og­så si­ne om­kost­nin­ger for Lar- så­sen, som el­lers er en af norsk at­le­tiks mest pro­fi­le­re­de at­le­ter.

Hun har måt­tet drop­pe we­e­ken­dens nor­ske mester­ska­ber, for­di hen­des bryster er ble­vet for store.

» Jeg kan ik­ke træ­ne og kon­kur­re­re or­dent­ligt, før mi­ne bryster bli­ver min­dre, « fast­slår Larså­sen til nor­ske dag­bla­det. no.

Ik­ke så mor­somt

På sin egen blog har hun for­kla­ret si­ne over­vej­el­ser.

» En dum ne­driv­ning på grund af for store bryster vil­le ik­ke ha­ve væ­ret så mor­somt. Det er fak­tisk en stor ud­for­dring at ha­ve mæl­ke­pro­du­ce­ren­de bryster, når man sprin­ger, « for­tæl­ler hun og ud­dy­ber over for den nor­ske avis:

» Det er fakta. Det er ik­ke op­ti­malt at kon­kur­re­re, når man am­mer. Jeg sy­nes ik­ke, at det fungerer. Da jeg blev mor, be­stem­te jeg mig for, at jeg vil­le am­me. Jeg sy­nes, at det er vig­tigt at gi­ve mo­der­mælk så læn­ge, som jeg har mu­lig­hed for det. Det er in­gen selv­føl­ge, at al­le kan gø­re det. «

Vil til OL

Den 28- åri­ge nor­ske at­let har dog sta­dig en klar am­bi­tion om at ven­de stærkt tilbage.

» Jeg hå­ber at kom­me tilbage om­kring fe­bru­ar el­lers marts, når in­den­dørs­sæ­so­nen be­gyn­der. Og så hå­ber jeg at kæm­pe mig til en OL­plads, « fast­slår den nor­ske kvin­de, som er i fuld gang med grund­træ­nin­gen med hen­blik på at gø­re co­me­ba­ck ef­ter føds­len.

Cathrine Larså­sen har tid­li­ge­re re­præ­sen­te­ret Nor­ge ved VM. Hun blev num­mer 13 ved VM i 2011 og har en per­son­lig bed­steno­te­ring på 4,40 me­ter ( 4,41 me­ter in­den­dørs), og i Dan­mark re­præ­sen­te­rer hun Øster­bro- klub­ben Spar­ta.

Fo­to: Kri­stof­fer Ju­el Poul­sen

Mor­ten Jen­sen og Cathrine Larså­sen er ud­over at væ­re to­pat­le­ter og­så kæ­re­ster. Tid­li­ge­re i år blev de for­æl­dre til søn­nen Loui.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.