Så­dan be­kæm­per me­di­ci­nen alzhei­mer

BT - - NYHEDER -

1 Ty­pisk for alzhei­mer er, at der op­ho­bes så­kaldt amy­loid plak mel­lem ner­ve­cel­ler­ne ( neu­ro­ner­ne) i hjer­nen. Det får ner­ve­cel­ler­ne til at dø, så man mi­ster sin ev­ne til at hu­ske, lø­se op­ga­ver og ko­or­di­ne­re si­ne be­væ­gel­ser. 2 I la­bo­ra­to­ri­et har for­ske­re frem­stil­let så­kald­te an­ti­stof­fer, der via blo­det kan pas­se­re de bar­ri­e­rer, vi el­lers har i hjer­nen. Her går de må­l­ret­tet til an­greb på amy­loi­den, så man brem­ser syg­dom­men i at ud­vik­le sig.

! Et nyt præ­pa­rat ( So­la­nezu­mab) har vist sig at kun­ne brem­se ud­vik­lin­gen af alzhei­mer med op til 34 pct. Nu­væ­ren­de me­di­cin som de så­kald­te ace­tyl­cho­li­ne­ste­ra­se- hæm­me­re ( f. eks. do­nepezil) og NMDAan­ta­go­ni­ster ( f. eks. me­man­tin) som or­di­ne­res til man­ge pa­tien­ter med alzhei­mer har ik­ke sam­me ef­fek­ti­ve resultater ale­ne, men de vil kun­ne bru­ges i kom­bi­na­tion med so­la­nezu­mab med for­modent­lig for­bed­ret virk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.