NY ME­DI­CIN BREM­SER DE­MENS

Håb i kam­pen mod alzhei­mer

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

Me­di­cin, som for­sker­ne egent­lig hav­de op­gi­vet, har nu al­li­ge­vel vist sig at kun­ne gi­ve håb for de tu­sind­vis af men­ne­sker, der er ramt af den in­va­li­de­ren­de de­mens­li­del­se alzhei­mer, vi­ser nye forsk­nings­re­sul­ta­ter.

Det er me­di­ci­nal­gi­gan­ten Eli Lil­ly, der står bag det det nye præ­pa­rat kal­det so­la­nezu­mab, som ser ud til at kun­ne brem­se ud­vik­lin­gen af syg­dom­men med op til 34 pct. Iføl­ge dan­ske og uden­land­ske for­ske­re er det et ’ gen­nem­brud’ in­den for ud­vik­lin­gen af me­di­cin på om­rå­det, for­di ek­si­ste­ren­de præ­pa­ra­ter ik­ke har sam­me ef­fekt:

» Det er en me­di­cin, der vir­ker som et an­ti­stof, der til­sy­ne­sla­den­de spe­ci­fikt kan gå ind i hjer­nen me­get tid­ligt i syg­doms­for­lø­bet for at an­gri­be så­kaldt amy­loid, det vil si­ge plak mel­lem ner­ve­cel­ler­ne i hjer­nen. Det be­ty­der, at man kan ud­sky­de syg­dom­men væ­sent­ligt.

An­ven­del­sen af spe­ci­fik­ke an­ti­stof­fer er en ret re­vo­lu­tio­ne­ren­de me­to­de, som man bru­ger i man­ge an­dre sam­men­hæn­ge, som f. eks. ved kræft, « si­ger pro­fes­sor Tor­ben Moos, der for­sker i alzhei­mer ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Re­sul­ta­ter­ne af den nye me­di­cin blev frem­lagt på en alzhei­mer-kon­fe­ren­ce i Was­hin­g­ton i sid­ste uge. Den hav­de el­lers først vist sig at væ­re nyt­te­løs, da man te­ste­de me­di­ci­nen tilbage i 2012, men da me­di­ci­nal­gi­gan­ten så den ef­ter i søm­me­ne, lod det til at kun­ne hjæl­pe pa­tien­ter tid­ligt i for­lø­bet. Det for­tæl­ler den en­gel­ske de­mens- spe­ci­a­list Dr Na­ji Ta­bet til avi­sen Daily Mir­ror:

» Det ser ud til, at det især er pa­tien­ter, der ik­ke har nå­et at ud­vik­le svær grad af de­mens, som har glæ­de af me­di­ci­nen. Det er et stort skridt på vej­en til at få me­re ef­fek­tiv be­hand­ling i frem­ti­den, « si­ger han.

85.000 de­men­te

Her­hjem­me le­ver om­kring 85.000 dan­ske­re med en de­mens- di­ag­no­se, der er et vok­sen­de pro­blem bå­de her­hjem­me og i ud­lan­det. Det er en syg­dom, der får kon­cen­tra­tion, hukom­mel­se og sprog­fær­dig­he­der til lang­somt at for­svin­de.

Med ti­den bli­ver syg­dom­men så al­vor­lig, at den på­vir­ker de om­rå­der i hjer­nen, som sty­rer vo­res be­væ­gel­se og vej­rtræk­ning, og til sidst dør man.

Nog­le kan leve med syg­dom­men i op til 20 år, an­dre dør ef­ter gan­ske få år. Den nye me­di­cin er ik­ke en hel­bre­den­de kur, som det ser ud li­ge nu:

» Ef­ter et år­ti, hvor vi har haft næ­sten stil­stand med ny me­di­cin mod alzhei­mer, er det be­stemt loven­de nyt. Man kun­ne må­ske fo­re­stil­le sig, at man kom­bi­ne­re­de den­ne me­to­de med præ­pa­ra­ter, som ik­ke kun har til for­mål at mind­ske proteinet amy­loid ( plak, red.) i hjer­nen. For ba­re fem år si­den tro­e­de vi, at det kun hand­le­de om net­op det. Men nu ved vi, at der og­så er an­dre ty­per pro­te­i­ner, som vi bør fo­ku­se­re på i kam­pen mod alzhei­mer, « si­ger Tor­ben Moos, der for­ven­ter, at fle­re præ­pa­ra­ter in­den for kort tid kom­mer til:

Fle­re får de­mens

» Vi ved med sik­ker­hed, at fle­re får de­mens. Det skyl­des, at vi bli­ver æl­dre og at fle­re der­med får syg­dom­men. Der­for for­skes der og­så li­ge nu me­get in­ten­sivt i at ud­vik­le ny me­di­cin, « si­ger Tor­ben Moos.

Si­den 1998 har me­di­ci­na­lin­du­stri­en af­prø­vet over 244 præ­pa­ra­ter mod syg­dom­men, men al­le er alt­så me­re el­ler min­dre mis­lyk­ke­des.

Eli Lil­ly for­ven­ter dog, at de sid­ste for­søgs­per­so­ner er igen­nem af­prøv­nin­gen af den nye me­di­cin al­le­re­de i ok­to­ber 2016, så FDA ( den ame­ri­kan­ske sund­heds­sty­rel­se) der­ef­ter kan be­slut­te, om den kan kom­me på mar­ke­det.

Fo­re­lø­bi­ge resultater har væ­ret me­get po­si­ti­ve, blandt an­det op­le­ve­de 1.300 per­so­ner for­bed­rin­ger i for­hold til dem, der fik pla­ce­bo- me­di­cin ( sny­de­me­di­cin, red.).

Ind­til me­di­ci­nen kom­mer på hyl­der­ne om ca. to år, må på­rø­ren­de og pa­tien­ter væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed.

For­sker­ne ved end­nu ik­ke, hvor­for nog­le får syg­dom­men og an­dre går fri.

Men iføl­ge pro­fes­sor Tor­ben Moos bør vi og­så træ­ne vo­res hjer­ne: » Ny­lig dansk forsk­ning har bl. a. vist, at fy­sisk ak­ti­vi­tet hæm­mer ud­vik­lin­gen ved alzhei­mer. Sam­ti­dig er det al­tid en god idé at hol­de sin hjer­ne i gang ved at ud­for­dre sig selv i det dag­li­ge, som f. eks. ved krydsord el­ler an­den hjer­ne­ak­ti­vi­tet, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.