Jeg glem­mer al­drig hen­des skrig

Jes­per måt­te sprin­ge i hav­nen for at red­de sin lil­le ba­by

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Kenan Se­berg kse@ bt. dk

TORS­DAG 30. JULI 2015 Det var en let­tet, tak­nem­me­lig, men sta­dig dybt be­rørt far, som BT tal­te med kun seks ti­mer ef­ter tirs­da­gens dra­ma i Kø­ben­havns Havn ved Islands Bryg­ge, hvor hans 11 uger gam­le ba­by Maya Mi blæ­ste i van­det i sin bar­ne­vogn og var mi­nut­ter fra at for­svin­de i det kol­de, plum­re­de vand.

TORS­DAG 30. JULI 2015 Kun fa­de­rens hel­te­mo­di­ge ind­sats red­de­de den lil­le pi­ge fra at druk­ne el­ler kom­me al­vor­ligt til ska­de.

Fa­de­ren, Jes­per Hel­les, og hans kæ­re­ste, BT- jour­na­list Rik­ke Bjer­ge, fik de­res dat­ter, Maya Mi for 11 uger si­den.

» Jeg hav­de li­ge væ­ret til fit­ness, og Rik­ke hav­de be­søgt sin sø­ster, og vi skul­le mø­des ved gang­bro­en på Islands Bryg­ge. Vi hav­de ik­ke set hin­an­den he­le da­gen og gav hin­an­den et stort kram. Og mens vi stod og kys­se­de, hør­te vi plud­se­lig et plask, hvor­ef­ter vi vend­te os om og så, at bar­ne­vog­nen var væk, « for­tæl­ler Jes­per Hel­les, der til dag­lig er kendt som den ta­lent­ful­de rap­per Li­vid i hip­hop- ban­det Ka­li­ber.

» Bar­ne­vog­nens brem­ser var ik­ke slå­et til, og vin­den hav­de blæst bar­ne­vog­nen et styk­ke ned ad kaj­en, før den røg ud over kan­ten, så vog­nen var al­le­re­de 15 me­ter væk, og et styk­ke ude i van­det. Jeg løb, alt hvad jeg kun­ne ned ad kaj­en, « si­ger Jes­per Hel­les, der kun nå­e­de at smi­de sin jak­ke, in­den han sprang i hav­nen.

» Rik­ke råb­te helt vildt, og ude fra bar­ne­vog­nen kun­ne jeg hø­re Maya Mi ud­stø­de det mest hjer­teskæ­ren­de skrig, som jeg al­drig vil glem­me. Det gik gen­nem marv og ben, og jeg nå­e­de over­ho­ve­det ik­ke at tæn­ke, før jeg sprang i og svøm­me­de alt, hvad jeg kun­ne ud mod bar­ne­vog­nen, der lå på si­den og al­le­re­de var fyldt med vand. «

» Hel­dig­vis hav­de Rik­ke slå­et ka­le­chen helt op, og det er sand­syn­lig­vis det, der har red­det vo­res lil­le pi­ge fra at ry­ge ud af bar­ne­vog­nen. Jeg fik hen­de lyn­hur­tigt ud, og på en el­ler an­den må­de fik jeg svøm­met tilbage med hen­de til ka­j­kan­ten, hvor vi blev løf­tet op af en mas­se men­ne­sker, der var stim­let sam­men, « si­ger fa­de­ren.

» Det er så un­der­ligt, for vi hav­de væ­ret til ba­by­svøm­ning med hen­de mandag, hvor hun for før­ste gang hav­de prø­vet at dyk­ke ned un­der van­det. Det har nok hjul­pet hen­de i den si­tu­a­tion, tæn­ker jeg nu her bag­ef­ter. «

Da Jes­per Hel­les kom op af van­det, sprang en kvin­de i van­det for at bjær­ge par­rets bar­ne­vogn, mens an­dre til­bød var­me jak­ker og tæp­per til red­nings­mand og ba­by.

» Po­li­ti og red­dere nå­e­de me­get hur­tigt frem. De var su­per- go­de, og Maya Mi blev un­der­søgt af læ­gen og red­der­ne, der tjek­ke­de hen­de for vand i lun­ger­ne, men hun var slup­pet uden fy­si­ske ska­der over­ho­ve­det, « si­ger fa­de­ren.

» Hun faldt til ro ret hur­tigt, og in­den læn­ge fik hun no­get at spi­se fra Rik­ke, der sad og gav hen­de bryst på kaj­en, « smi­ler Jes­per Hel­les, der be- teg­ner det som et mira­kel, at det he­le end­te godt.

Det ene­ste, fa­de­ren mi­ste­de, var en hip- hop- ka­sket. Alt an­det var sta­dig i lom­mer­ne, el­ler blev fi­sket op af ti­l­i­len­de på kaj­en:

» Det er så sinds­sygt. Jeg hav­de pung, pen­ge og nøg­ler og alt. Og det he­le var der, da jeg kom op. El­ler folk hav­de fi­sket det op af van­det. Selv re­mo­te- nøg­len til bi­len vir­ker. Jeg mi­ste­de kun min ka­sket. Og selv­om jeg var me­get glad for den, så er det jo fuld­stæn­dig li­ge me­get. «

Den lil­le fa­mi­lie - be­stå­en­de af Jes­per Hel­les, Rik­ke Bjer­ge og lil­le Maya Mi, slap med skræk­ken, da den 11 uger gam­le ba­by plud­se­lig blæ­ste i hav­nen i sin bar­ne­vogn.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.