Smadret af Løk­ke

V-pro­fi ls kar­ri­e­re i ru­i­ner

BT - - VOORZIJDE PAGINA - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

Ven­stres Pe­ter Chri­sten­sen stop­per i po­li­tik, og de mu­li­ge for­kla­rin­ger har al­le rod i Lars Løk­ke Ras­mus­sens bi­lags­sa­ger.

Væl­ger­ne i Syd­jyl­land vend­te Ven­stre ryg­gen ved val­get i ju­ni. Pe­ter Chri­sten­sen fik me­re end hal­ve­ret sit stem­me­tal fra 12990 stem­mer i 2011 til 5133 stem­mer i 2015. Men selv­om Pe­ter Chri­sten­sen ik­ke op­nå­e­de valg til Fol­ke­tin­get, kun­ne Lars Løk­ke Ras­mus­sen ha­ve truk­ket ham ind på en mi­ni­ster­post el­ler gi­vet ham en an­den tung post. Det ske­te ba­re hel­ler ik­ke.

I den lo­ka­le væl­ger­for­e­ning i Aa­ben­raa gør kas­se­rer Kurt Kjeldsen sig si­ne tan­ker om Pe­ter Chri­sten­sens derou­te.

» Nog­le har ment, at det nok har væ­ret for­di, han ik­ke har til­bragt nok tid i kred­sen. Men Løk­kes bi- lags­sa­ger, og Pe­ter Chri­sten­sens tæt­te for­hold til ham, har og­så spil­let ind. Der er folk, der me­ner, at han har væ­ret for tæt på Løk­ke, « si­ger Kurt Kjeldsen,

Pe­ter Chri­sten­sen skrev tirs­dag af­ten en af­skeds­mail til med­lem­mer­ne af Ven­stre i Aa­ben­raa Kom­mu­ne. Ef­ter 14 år i Fol­ke­tin­get træk­ker han sig som fol­ke­tings­kan­di­dat og gav sam­ti­dig sit sid­ste po­li­ti­ske in­ter­view til dag­bla­det Jyd­ske Ve­st­ky­sten. Han vil frem­over sø­ge job i det pri­va­te er­hvervs­liv. Den mand, de fle­ste reg­ne­de med vil­le væ­re fi­nans­mi­ni­ster i dag, må bø­de hårdt for sin loy­a­li­tet over­for Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Kurt Kjeldsen frem­hæ­ver li­ge­som man­ge an­dre, at Pe­ter Chri­sten­sen har væ­ret en ut­ro­lig dyg­tig po­li­ti­ker for Ven­stre. At han al­tid har væ­ret me­get se­ri­øs med sit po­li­ti­ske ar­bej­de, og sam­ti­dig al­tid klar med en sjov be­mærk­ning, som nog­le be­skri­ver som ’ sort hu­mor’.

Ven­stres næst­for­mand i re­gions­be­sty­rel­sen i Syd­jyl­land Leif Krarup er hel­ler ik­ke i tvivl om, at Løk­kes bi­lags­rod spil­ler en rolle.

Tal med bag­lan­det

» Væl­ger­ne har al­drig ac­cep­te­ret for­lø­bet af det fa­mø­se ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de i Oden­se sid­ste år, hvor det lyk­ke­des Løk­ke at red­de sit po­li­ti­ske liv med en al­li­an­ce med næstformanden, Kri­sti­an Jen­sen. Fremad­ret­tet skal vi hu­ske, at man skal væ­re om­hyg­ge­lig med at ta­le med bag­lan­det og sør­ge for at, par­ti og væl­ge­re er i sync med hin­an­den, « si­ger Leif Krarup.

Pe­ter Chri­sten­sen har si­den 2009 haft po­li­ti­ske top­po­ster som bå­de po­li­tisk ord­fø­rer, skat­te­mi­ni­ster og ch­ef­for­hand­ler. Nu kan han ik­ke en­gang bru­ges på be­tro­e­de po­ster for par­ti­et, som for ek­sem­pel ba­re en for­mand­spost for en kom­mis­sion el­ler lig­nen­de. En ting er, at Pe­ter Chri­sten­sen ik­ke blev mi­ni­ster, men at han ry­ger helt ud i kul­den, er kom­met som en over­ra­skel­se for man­ge i par­ti­et.

» Løk­ke kun­ne uden pro­ble­mer ha­ve hen­tet Pe­ter Chri­sten­sen ind som mi­ni­ster el­ler på en an­den be­tro­et post. Når han ik­ke gør det, er det, for­di magt­ka­ba­len med Kri­sti­an Jen­sen skul­le gå op. Det er og­så der­for, at vi ser Sø­ren Ga­de som grup­pe­for­mand og Carl Holst på den over­ra­sken­de post som for­svars­mi­ni­ster. Tro­fa­ste støt­ter, som Løk­ke ik­ke kun­ne få pla­ce­ret, som han øn­ske­de. Pe­ter Chri­sten­sen en­der med at stå tilbage som en, der ab­so­lut in­tet har få­et ud af sin loy­a­li­tet, « si­ger en cen­tralt pla­ce­ret Ven­stre- kil­de, der in­si­ste­rer på at væ­re ano­nym, for­di han er tæt på Ven­stres ho­ved­per­so­ner.

En an­den tro­fast Løk­ke- støt­te, Sø­ren Pind, var og­så al­le­re­de tid­ligt for­ta­ler for, at Løk­ke skul­le hi­ve Pe­ter Chri­sten­sen ind, for­di par­ti­et ik­ke kun­ne und­væ­re ham. Pind skrev så­le­des på Fa­ce­book da­gen ef­ter val­get:

’ Jeg hå­ber, min for­mand, så­fremt han bli­ver stats­mi­ni­ster, in­vi­te­rer den mand, der har væ­ret Ven­stres ch­ef­for­hand­ler, ind som mi­ni­ster på evt. kom­men­de mi­ni­ster­hold. Av for po­k­ker, hvor gør den nyhed mig ked af det.’

Løk­kes væb­ner fra 2008

Lars Løk­ke Ras­mus­sen har selv gi­vet som for­kla­ring, at det vil­le sen­de et for­kert sig­nal at hi­ve en mand ind, som væl­ger­ne hav­de vraget.

Pe­ter Chri­sten­sen blev kendt som Løk­kes tro væb­ner al­le­re­de i 2008, hvor Løk­ke røg ud i sin før­ste af den lange se­rie af bi­lags­sa­ger. Pe­ter Chri­sten­sen for­sva­re­de ham så grun­digt i fol­ke­tings­sa­len, at op­po­si­tio­nen hån­ligt gav ham til­nav­net ’ bi­lags­ord­fø­rer’. Un­der bi­lags­ro­det i 2014 holdt Pe­ter Chri­sten­sen la­ve­re pro­fil, men væl­ger­ne i Syd­jyl­land be­mær­ke­de, at han ik­ke tog af­stand fra Løk­kes bi­lags­rod.

I for­bin­del­se med sin af­skeds­mail tirs­dag af­ten gav han in­ter­view til Jyd­ske Ve­st­ky­sten, hvor han bl. a. næg­ter at se sig selv som of­fer.

» Det er det ene­ste, jeg ik­ke er. Jeg på­ta­ger mig det ful­de an­svar for den må­de, jeg var fol­ke­tings­med­lem på, og der er ik­ke no­get, jeg for­try­der. Hvis jeg skul­le gø­re det om, vil­le jeg væ­re den sam­me, « si­ger han til Jyd­ske Ve­st­ky­sten.

Der er folk, der me­ner, at han har væ­ret for tæt på Løk­ke Kurt Kjeldsen, kas­se­rer i den lo­ka­le væl­ger­for­e­ning i Aa­ben­raa Væl­ger­ne har al­drig ac­cep­te­ret for­lø­bet af det fa­mø­se ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de i Oden­se sid­ste år, hvor det lyk­ke­des Løk­ke at red­de sit po­li­ti­ske liv Leif Krarup, Ven­stres næst­for­mand i re­gions­be­sty­rel­sen i Syd­jyl­land

Lars Løk­ke Ras­mus­sen tab­te stem­mer, men vandt mag­ten. Pe­ter Chri­sten­sen tab­te bå­de stem­mer og mag­ten, da væl­ger­ne straf­fe­de ham for at støt­te Lars Løk­ke.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.