De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Sø­ren Es­per­sen Uden­rigs­ord­fø­rer ( DF)

@ es­per­sendf

Vo­re ’ sank­tio­ner’ mod Rusland ko­ster os 4 mia. kr. pr. år – mens rus­ser­ne fl øjten­de fi nder an­dre mar­ke­der. Sank­tio­ner er lat­ter­li­ge.

Mads Lund­by Hansen Che­fø­ko­nom i Cepos

@ MLund­byHan­sen

Det er po­si­tivt med jobfrem­gang på 4.600 i maj, men der er ri­si­ko for fl aske­hal­se, så re­ge­rin­gen bør re­for­me­re dag­pen­ge, kon­tant­hjælp og mar­gi­nalskat.

An­ne S. Her­man­sen Blog­ger og de­bat­tør

@ An­neSop­hi­aHr

Iføl­ge ven­stre­pam­per Carl Holst skal det vir­ke­lig, vir­ke­lig, vir­ke­lig kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Ba­re ik­ke på mora­len.

Tho­mas Krog

Ft.- kan­di­dat ( SF)

@ stem_ tho­ma­skrog

Jord­for­bin­del­sen er da helt væk, når en mi­ni­ster sy­nes, det er helt fi nt med 833.000 kro­ner ek­stra.

Ma­ria A. Rød de­bat­tør

@ ma­ri­aand13

’ Pe­ter Chri­sten­sen træk­ker sig fra po­li­tik.’ For­kert. Man­den blev smidt ud, væl­ger­ne gad ham ik­ke. Far­vel og in­gen tak!

Je­an­ne Tox­værd By­rå­ds­med­lem ( EL)

@ FruToxic

In­gen fl yg­ter for at mod­ta­ge kon­tant­hjælp. Det bur­de den hånd­hold­te re­ge­ring ind­se!

Mik­kel A. Kongstad Skri­bent, den­fri. dk

@ MrKongstad

Hvis du vir­ke­lig vil men­ne­skes­mug­ling til livs, så hjæl­per det at la­de folk sø­ge asyl på am­bas­sa­der­ne.

Tho­mas Jen­sen Stu­de­ren­de

@ tho­je

Må­ske man skul­le sø­ge at for­bed­re for­hol­de­ne i de lan­de, folk fl yg­ter fra, i ste­det for at for­vær­re dem dér, hvor de fl yg­ter til?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.