Nej, ele­ver skal væ­re kri­ti­ske

BT - - DEBAT - Fmd., Dan­marks Læ­rer­for­e­ning AN­DERS BON­DO CHRI­STEN­SEN

VI SKAL LA­VE en må­l­ret­tet ind­sats for, at der er fær­re ele­ver, der for­la­der fol­ke­sko­len med ek­sem­pel­vis for dår­li­ge læ­se­kom­pe­ten­cer. Der har vi be­stemt en ud­for­dring. Pro­ble­met er, at de ting, man sæt­ter i værk, ik­ke hjæl­per. Vi har la­vet tre sko­lere­for­mer på 10 år, hvor man har fo­ku­se­ret me­get på at må­le ele­ver­ne i ste­det for at fo­ku­se­re på, hvil­ken un­der­vis­ning der skal til for at løft e ele­ver­ne. Det er no­get helt an­det, der skal til for at lø­se det pro­blem.

AT TRO, AT man kan straff e sig til, at ele­ver­ne læ­rer me­re, er der ik­ke me­get, der ty­der på. Men vi skal und­gå det, der kal­des un­der­vis­nings­for­styr­ren­de uro. Er der uro i klas­sen, går det ud over ele­ver­nes læ­ring. Det be­ty­der ik­ke, at vi skal ha­ve kæft , trit og ret­ning, for vi skal ha­ve ak­ti­ve, kre­a­ti­ve og selv­stæn­di­ge ele­ver. Vi har la­vet nog­le an­vis­nin­ger på, hvor­dan man som skole kan gri­be uro­en an sy­ste­ma­tisk. Kan man la­ve et sam­ar­bej­de, så kan det godt la­de sig gø­re. Det vig­tig­ste er en sy­ste­ma­tisk ind­sats, der in­vol­ve­rer bå­de le­del­se, læ­re­re, for­æl­dre og ele­ver.

ELE­VER­NE VAR IK­KE bed­re for 10 år si­den. Men der­for skal vi selv­føl­ge­lig ik­ke stille os til­fred­se med, at der er for man­ge ele­ver, der ik­ke er dyg­ti­ge nok. Vi skal hu­ske på, at dan­ske ele­ver i dag kan man­ge fl ere ting, end de kun­ne for 20 år el­ler 25 år si­den. Man ta­ler om det 21. år­hund­re­des kom­pe­ten­cer som selv­stæn­dig­hed, kre­a­ti­vi­tet og kri­tisk sans. Vi skal ik­ke un­der­vi­se ele­ver­ne i for­hold til for­ti­den, men der­i­mod i for­hold til frem­ti­den. Vi har en lang tra­di­tion i Dan­mark for, at vi ik­ke ba­re skal læ­re tin­ge­ne ba­re for at læ­re det, men vi skal kun­ne bru­ge det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.