’ Vim­mer be­ty­der alt for mig’

BT - - NYHEDER - TOG- UHELD Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

Da to­get be­gynd­te at kø­re, nær­mest fløj Sonja Sø­ren­sens hund langs si­den. Den med­ta­ge­de Vim­mer er nu ind­lagt, og det vi­des ik­ke, hvor­når han kan kom­me hjem. El­ler om han kom­mer hjem.

» Han be­ty­der sim­pelt­hen alt for mig. Jeg vil slet ik­ke kun­ne und­væ­re ham i mit liv, « si­ger 66 år gam­le Sonja Sø­ren­sen, der sta­dig er no­get ry­stet over op­le­vel­sen.

» Li­ge så snart jeg luk­ker øj­ne­ne, så ren­der vi på engen sam­men, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Ba­re jeg dog var gå­et i ste­det for at ta­ge to­get. «

’ En helt’

På det mod­sat­te spor på per­ron­en stod Martin Lund, han sam­le­de Vim­mer op fra skin­ner­ne, ef­ter at hund­ens­noren var knæk­ket. Han for­søg­te at til­kal­de hjælp og hjalp til sidst Sonja Sø­ren­sen og Vim­mer ind i en taxa, som han be­tal­te for at kø­re til et dy­re­ho­spi­tal.

» Han har vir­ke­lig væ­ret en helt. At der fin­des men­ne­sker i dag, der vil hjæl­pe på den må­de, er næ­sten ube­gri­be­ligt. Det er vir­ke­lig over­væl­den­de, « si­ger Sonja Sø­ren­sen.

DSB har be­slut­tet at be­ta­le Vim­mers op­hold på dy­re­ho­spi­ta­let, som skøn­nes at bli­ve en reg­ning på15- 20.000 kro­ner. Og så dæk­ker de og­så Martin Lunds taxa- ud­gift.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.