Må kø­re bil igen

Jo­hn­ny Zaar kan igen kø­re i sin han­di­cap­bil, men kun hvis han stop­per med at ta­ge lov­lig me­di­cinsk can­na­bis

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Eft er at BT gik ind i sa­gen, har Jo­hn­ny Zaar en­de­lig få­et ge­nud­stedt sit kø­re­kort, som han har hen­tet hos Bor­ger­ser­vi­ce i Skjern i går eft er­mid­dags. » Jeg har snak­ket med Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti om det igen­nem lang tid, men der ske­te in­gen­ting. Da I skrev om det i avi­sen, og Per­nil­le Skip­per ( En­heds­li­stens retsord­fø­rer, red.) stil­le­de et spørgs­mål om sa­gen til mi­ni­ste­ren, så gik det li­ge plud­se­lig stærkt, « si­ger Jo­hn­ny Zaar til BT.

Den 27. juli be­skrev vi, hvor­dan den 58- åri­ge før­tids­pen­sio­nist fra Bork i Ve­stjyl­land hav­de få­et ind­dra­get sit kø­re­kort af Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, for­di han er i be­hand­ling med læ­ge­mid­let Ma­ri­nol, som er lov­lig me­di­cinsk can­na­bis. Det ske­te, selv­om der iføl­ge færds­els­lo­vens pa­ra­graf 54, stk. 1 ik­ke er no­get til hin­der for, at man kan kø­re bil, når stoff et er ind­ta­get på lov­lig recept.

Brev fra po­li­ti­et

Al­le­re­de da­gen eft er vo­res ar­ti­kel modt­og Jo­hn­ny Zaar et skrift ligt svar fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti med be­ske­den om, at han får ud­stedt et kø­re­kort for et år. Men det sker på be­tin­gel­se af at han stop­per med at ta­ge Ma­ri­nol.

Jo­hn­ny Zaar er ramt af tarm­li­del­sen cro­hns syg­dom og har oste­o­por­o­se. For ot­te år si­den kom han un­der be- hand­ling med Ma­ri­nol, og i åre­vis skab­te det in­gen pro­ble­mer, at han kør­te bil, mens han var me­di­ci­ne­ret. Men da han i 2013 søg­te om en spe­ci­el­byg­get han­di­cap­bil, fi k han fra­ta­get sit kø­re­kort, for­di han var i be­hand­ling med me­di­cinsk can­na­bis, som stri­der mod Sund­heds­sty­rel­sens nult­o­le­ran­ce- po­li­tik over­for kør­sel med eu­fori­se­ren­de stoff er i blo­det - her­un­der stoff et THC, som fi ndes i bå­de hash og me­di­cinsk can­na­bis.

I kø­re­kort­be­kendt­gø­rel­sen står der, at kø­re­kor­tet kan ind­dra­ges ’ på grund af kø­re­kor­tin­de­ha­ve­rens afh æn­gig­hed af eu­fori­se­ren­de stoff er’. Det - og ik­ke færds­els­lo­vens be­stem­mel­ser - lag­de Rigs­po­li­ti­et til grund, da de 29. ju­ni stad­fæ­ste­de Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­tis af­gø­rel­se om, at Jo­hn­ny Zaar skul­le ha­ve fra­ta­get kø­re­kor­tet, som han nu har få­et igen un­der for­ud­sæt­ning af, at han stop­per be­hand­lin­gen med me­di­cinsk can­na­bis.

In­gen ud­s­ving i spyt­test

Jo­hn­ny Zaar er el­lers ble­vet stop­pet un­der færds­els­kon­trol­ler, mens han har væ­ret i be­hand­ling med Ma­ri­nol, uden at po­li­tiets spyt­test har vist no­gen ud­s­ving.

» Der er og­så la­vet en urin­test, og og­så den er ne­ga­tiv. Så hel­ler ik­ke der er der pro­ble­mer i for­hold til nult­o­le­ran­ce- po­li­tik­ken over­for THC, « si­ger han.

Jo­hn­ny Zaar og hans ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck vil nu gå til dom­sto­len med sa­gen. Om nød­ven­digt over­ve­jer de at ind­brin­ge den for Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­sto­len i Haag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.