Pest el­ler ko­le­ra

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Jo­hn­ny Zaar har svært ved at glæ­de sig over, at han nu må kø­re i sin han­di­cap­bil igen.

For at få ge­nud­stedt sit kø- re­kort måt­te den 58- åri­ge før­tids­pen­sio­nist fra den ve­stjy­ske by Bork stop­pe be­hand­lin­gen med lov­lig me­di­cinsk can­na­bis i form af læ­ge­mid­let Ma­ri­nol for tre uger si­den. Det mær­ker han al­le­re­de nu kon­se­kven­ser­ne af.

» Mi­ne smer­ter i knæ, hof­ter, ar­me, nak­ke og skul­dre er be­gyndt at ven­de tilbage igen. Den me­di­cin, jeg får i ste­det for, har slet ik­ke sam­me ef­fekt, « si­ger Jo­hn­ny Zaar.

Afh æn­gig af sin bil

Han er ramt af tarm­li­del­sen cro­hns syg­dom og har oste­o­por­o­se, og før han for ot­te år si­den be­gynd­te be­hand­lin- gen med Ma­ri­nol, fryg­te­de Jo­hn­ny Zaar og hans læ­ge, at han vil­le en­de i en kø­re­stol og skul­le på ple­je­hjem. Men be­hand­lin­gen med Ma­ri­nol før­te til, at han igen kun­ne gå, og smer­ter­ne blev mar­kant min­dre.

Men idet han er fuld­stæn­dig afh æn­gig af sin bil, når han skal be­væ­ge sig uden­for hjem­met i den ve­stjy­ske by Bork, føl­te Jo­hn­ny Zaar re­elt ik­ke, at han hav­de no­get valg, da han skul­le væl­ge mel­lem me­di­ci­nen og han­di­cap­bi­len.

» Det her er et valg mel­lem pest og ko­le­ra, « som han si­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.