Ja, test gi­ver min­dre fra­fald

BT - - DEBAT - BJAR­NE G. SØ­REN­SEN Pr­o­rek­tor, Syd­dansk Uni­ver­si­tet

PÅ SYD­DANSK UNI­VER­SI­TET har vi be­slut­tet, at fra 2017 skal 25 pro­cent op­ta­ges med sup­ple­ren­de ad­gangskri­te­ri­er. Det vil si­ge, at ud­over ka­rak­te­rer vil vi og­så udføre en ræk­ke for­skel­li­ge test for at få det bed­ste match mel­lem den stu­de­ren­de og stu­di­et.

VI VIL ME­GET ger­ne ha­ve, at vi får te­stet de stu­de­ren­de på for­skel­li­ge om­rå­der i for­hold til den spe­ci­fi kke ud­dan­nel­se, de skal ind på. Det har pri­mært væ­ret på me­di­cin, men og­så jour­na­li­stik, at vi har brugt det med stor suc­ces. Er der et po­ten­ti­a­le som læ­ge el­ler jour­na­list, el­ler mat­cher det ba­re ik­ke? Vi ser og­så, at vi re­du­ce­rer fra­fal­det hos dem, vi op­ta­ger, ved at gø­re det på den­ne må­de. På me­di­cin­stu­di­et, hvor vi op­ta­ger halv­de­len gen­nem kvo­te 2, hvor vi bru­ger de her test­mo­del­ler, er der en for­skel i fra­falds­hyp­pig­he­den i for­hold til kvo­te 1. Fra­falds­pro­cen­ten er sim­pelt­hen min­dre for dem, vi har op­ta­get gen­nem kvo­te 2. Det vil vi ger­ne ud­bre­de til vo­res an­dre ud­dan­nel­ser for at sik­re, at vi får et min­dre fra­fald. De stu­de­ren­de får og­så en idé om, hvad det egent­lig hand­ler om frem for ba­re at læ­se om ud­dan­nel­sen.

VI SY­NES IK­KE, at ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet kan stå ale­ne. Man kan ik­ke si­ge, at den, der har få­et 10,9 i snit, er væ­sent­lig bed­re end den, der har få­et 10,2. Men det er klart, at ta­ler vi om 10,2 el­ler 4 i gen­nem­snit, så er ka­rak­ter­sy­ste­met sta­dig en god in­di­ka­tor. På den må­de er det ud­mær­ket. Men vi vil hel­le­re bru­ge test og te­ste på no­get an­det end ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet fra f. eks. gym­na­si­et.

WIL­BERT VAN DER ME­ER

BJAR­NE GRAABECH SØ­REN­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.