Nej, ka­rak­te­rer af­slø­rer ev­ner­ne

BT - - DEBAT - WIL­BERT VAN DER ME­ER Se­kre­ta­ri­ats­chef på CBS

DEN STORE FOR­DEL ved det nu­væ­ren­de sy­stem er, at der bå­de er en kvo­te 1 og en kvo­te 2, for det er re­le­vant for for­skel­li­ge grup­per af un­ge. Er man 19 år og li­ge kom­met ud af gym­na­si­et, så er gym­na­si­e­læ­re­rens vur­de­ring af, hvad man kan, fak­tisk ret god, og god til at for­ud­se hvor­dan de vil kla­re sig på stu­di­et. Der er kvo­te 1 nem at for­stå. Har man nog­le an­dre er­fa­rin­ger, ar­bej­det el­ler rejst, så er kvo­te 2 god, for der har man no­get me­re at kom­me med. Vi bru­ger kvo­te 2 i 40 pro­cent af vo­res op­tag på langt de fl este ud­dan­nel­ser, så vi har en me­get fi n ba­lan­ce. Jeg tror på det nu­væ­ren­de sy­stem, frem for at la­ve ra­di­kalt om.

GEN­NEM­SNIT­TET SI­GER RET me­get om, hvad de stu­de­ren­de kan og hvor fl it­ti­ge og dyg­ti­ge de er. Ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet er ik­ke så tos­set. Den vur­de­ring, gym­na­si­e­læ­rer­ne har brugt tre år på at gi­ve, er nok bed­re end den vur­de­ring, som en af vo­res ad­mi­ni­stra­ti­ve me­d­ar­bej­de­re vil kun­ne gi­ve eft er et kvar­ters sam­ta­le. Men kvo­te 1 fan­ger selv­føl­ge­lig ik­ke det, man har la­vet ved si­den af eft er stu­den­terek­sa­me­nen.

AL­LE UN­DER­SØ­GEL­SER, VI har set, vi­ser, at der er en klar sam­men­hæng mel­lem den ka­rak­ter, man har få­et i gym­na­si­et, og hvor­dan man kla­rer sig på stu­di­et. Bå­de med hen­syn til ka­rak­te­rer, men og­så i for­hold til fra­fald og gen­nem­fø­rel­ses­tid. Men har man af­slut­tet sin stu­den­terek­sa­men for 10 år si­den, så si­ger gym­na­sie­gen­nem­snit­tet ik­ke så me­get. Så bru­ger man kun kvo­te 1, gi­ver det en skæv­hed. Det er blan­din­gen, der er bedst, så de kan sup­ple­re hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.