IND­SÆT OG­SÅ F16 FLY MOD IS I SY­RI­EN ’’

BT - - DEBAT -

Dan­mark ind­går i en ko­a­li­tion i kam­pen mod den bruta­le ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion Is­la­misk Stat i Irak. Det er vig­tigt og i vo­res in­ter­es­se, at vi del­ta­ger i den kamp og er med til at stop­pe ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen - blandt an­det for at be­skyt­te krist­ne og an­dre min­dre­tal og for at fore­byg­ge ter­ror og fl ygt­nin­ge­strøm­me til bl. a. Dan­mark. Is­la­misk Stats hand­lin­ger er uden nå­de, og det vil­le væ­re me­get uhel­digt, hvis vi træk­ker os ud af den kamp. JEG VED GODT, at vo­res for­svar står over­for store ud­for­drin­ger, men vi må ik­ke træk­ke os ud. Ved det sid­ste for­svars­for­lig skar man dra­stisk i bud­get­tet, men ti­der­ne har æn­dret sig. Putin er be­gyndt at spil­le med mus­k­ler­ne, og IS ud­gør nu en glo­bal trus­sel. For­sva­ret skal op­gra­de­res og til­fø­res fl ere res­sour­cer. Am­bi­tio­nen må væ­re, at vi i lø­bet af få år skal op på to pro­cent af BNP til for­sva­ret. VO­RES DEL­TA­GEL­SE I ko­a­li­tio­nen er vig­tig, men vi er sam­ti­dig og­så nødt til at gi­ve stra­te­gi­en et ser­vi­ce­eft er­syn, for den er fyldt med mang­ler og svag­he­der. En af svag­he­der­ne er, at stra­te­gi­en kun om­fat­ter be­kæm­pel- sen af Is­la­misk Stat i Irak, men ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen har som be­kendt og­så sat sig tungt på Sy­ri­en. De­res ho­ved­stad lig­ger i by­en Raqqa i Sy­ri­en. Stra­te­gi­en bur­de og­så om­fat­te op­ret­tel­se af sik­ker­heds­zo­ner og hu­ma­ni­tæ­re kor­ri­do­rer, som de man­ge mil­li­o­ner ci­vi­le kan ven­de tilbage og sø­ge til­fl ugt i. Men det for­ud­sæt­ter fl yfor­bud­szo­ner og land­trop­per. VI ER NØDT til at kon­fron­te­re Is­la­misk Stat fra land­jor­den i Sy­ri­en, for at kun­ne be­kæm­pe dem eff ek­tivt. Uden land­trop­per kan det gan­ske en­kelt ik­ke la­de sig gø­re. Om de er tyr­ki­ske, ara­bi­ske el­ler ve­st­li­ge, er li­ge­gyl­digt. Land­trop­per­ne kan til­li­ge ud­fyl­de det magt­t­om­rum, der uvil­kår­ligt vil op­stå, når Is­la­misk Stat er be­kæm­pet. I Irak er ko­a­li­tio­nen hel­dig, for­di den har kur­der­ne på land­jor­den, men i Sy­ri­en er den mo­de­ra­te op­po­si­tion næ­sten eli­mi­ne­ret. FLYFORBUDSZONER ER nød­ven­di­ge for de hu­ma­ni­tæ­re kor­ri­do­rer. De skal be­skyt­te de ci­vi­le mod As­sads fl y. Det er især As­sads pri­mi­ti­ve tøn­de­bom­ber, der har slå­et fl est ci­vi­le ihjel og skabt de stør­ste fl ygt­nin­ge­strøm­me. Igen: Hvis vi ik­ke vil ha­ve

Na­ser Kha­der, fl ygt­nin­ge til Dan­mark, skal vi be­skyt­te dem der, hvor de er.

Kri­ti­ke­re af min ud­mel­ding om en ud­vi­del­se af ko­a­li­tio­nens stra­te­gi me­ner, at vi ik­ke ba­re kan bom­bar­de­re i Sy­ri­en, på sam­me må­de som vi gør i Irak, for­di den iraki­ske re­ge­ring har bedt om vo­res hjælp, og det har Sy­ri­en ik­ke. Til det kan jeg kun si­ge, at As­sad har in­drøm­met, at han ik­ke læn­ge­re har kon­trol over lan­det, og man kan der­for ik­ke læn­ge­re ta­le om en en­heds­stat med egen su­veræ­ni­tet. Det er ik­ke nød­ven­digt at be­de Sik­ker­heds­rå­det om lov. I for­vej­en bom­bar­de­rer tyr­ker­ne, ame­ri­ka­ner­ne samt en ræk­ke an­dre lan­de i Den Per­si­ske Golf i Nord- og Øst­sy­ri­en uden at spør­ge no­gen om lov. DER FO­RE­LIG­GER HEL­LER ik­ke no­gen plan for, hvad der skal ske med As­sad og Sy­ri­en, når Is­la­misk Stat er eli­mi­ne­ret. Skal As­sad fj er­nes? Skal Sy­ri­en fast­hol­des som en en­heds­stat el­ler de­les? En ting er sik­kert. Så læn­ge Is­la­misk Stat ( pest) og As­sad ( ko­le­ra) do­mi­ne­rer Sy­ri­en vil der væ­re krig og ufred. Og så læn­ge Sy­ri­en er en fejl­stat, vil be­væ­gel­ser som Is­la­misk Stat op­stå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.