PANELET

BT - - DEBAT -

CHRI­STI­NA VILLENDRUP LYNG JENSCHRI­STI­AN HOLM Man­ge bæ­rer på en skyld- og skam­fø­lel­se og fø­ler sig for­ker­te. De bli­ver mob­bet, og børn kan væ­re hår­de ved hin­an­den. De kæm­per med nog­le pro­ble­mer og kan nemt kom­me til at fø­le, at de selv har skyl­den og er pro­ble­met. Nog­le få kla­rer det re­la­tivt godt, for­di de er stær­ke. Men langt de fl este li­der og er me­get be­la­ste­de – de er ale­ne og ud­stød­te, så de­res per­son­lig­hed bli­ver præ­get af min­dre­værds­kom­plek­ser. De­res livskva­li­tet og kro­p­s­sund­hed er ek­stremt rin­ge.

He­le de­res liv skal kom­plet om­læg­ges. Gør man ik­ke det, så er der så stærkt et hor­mon­sy­stem i krop­pen, som kan for­sva­re fedt­mas­sen i krop­pen. Der skal et pa­ra­dig­meskift til – og ta­ger man ik­ke den kon­se­kvens, har bar­net ik­ke en chan­ce.

Psy­ko­log og næst­for­mand for Lands­for­e­nin­gen for Over­væg­ti­ge

Bør­ne­læ­ge og forsk­nings­le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.