Dan­sker­ne tæn­ker al­ter­na­tivt

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk

MINICRUISE

Som­mer­vej­ret svig­ter, og det har få­et tu­sind­vis af dan­ske­re til at sø­ge uden for Dan­marks græn­ser. Men fle­re rej­sesel­ska­ber mel­der nu om ud­solg­te fly og fuldt boo­k­e­de ho­tel­ler, og det får des­pe­ra­te fa­mi­li­er til at le­de ef­ter al­ter­na­ti­ver til pal­mer og al­lin­clu­siv.

Det kan man blandt an­det mær­ke hos DFDS Seaways, hvor som­mer­sal­get er 50 pro­cent hø­je­re end sid­ste år på sam­me tid.

» Vi ser en ten­dens til, at de fa­mi­li­er, som har brugt ho­ved­fe­ri­en i Dan­mark, har be­hov for en mi­ni­fe­rie, nu hvor som­mer­vej­ret i den grad har svigtet. Det be­ty­der, at pas- sa­ger­tal­le­ne på minicruise i år er ste­get med 75 pro­cent i salgs­pe­ri­o­den på de se­ne­ste ti da­ge i for­hold til sam­me pe­ri­o­de sid­ste år, « for­kla­rer co­un­try ma­na­ger Kevin Hels­ing­hof fra DFDS Seaways.

Sælger på regn­vej­rs­da­ge

En an­den fe­ri­ear­ran­gør, der ny­der godt at det dår­li­ge vejr og de ud­solg­te char­ter­rej­ser er kryd­stog­tar­ran­gø­ren Mycru­i­ses, som i de regn­ful­de da­ge får man­ge hen­ven­del­ser fra dan­ske­re der vil væk fra gråt og trist vejr.

» Vi har set en stor ef­ter­spørgsel på kryd­stog­ter, og vi har og­så haft me­re travlt, end vi hav­de sid­ste år. Jeg tror da be­stemt, at vej­ret spil­ler ind, for vi har kun­net se, at vi får rig­tig man­ge hen­ven­del­ser på nog­le af de da­ge, hvor det vir­ke­lig reg­ner, « for­tæl­ler mar­ke­ting­chef Sti­ne Jør­gen­sen.

Fo­to: Jens Thay­sen

En som­mer med regn og blæst i uvan­te mæng­der har få­et dan­sker­ne til at læg­ge nye pla­ner for en even­tu­el fe­ri­e­rej­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.