Li­ste­ria- ud­brud ko­ster æl­dre dan­sker li­vet

BT - - NYHEDER - Chri­sti­na Nord­vang Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

En af de fi re per­so­ner, der er ble­vet smit­tet med bak­te­ri­en li­ste­ria i et nyt ud­brud, er død, op­ly­ser Sta­tens Se­rum In­sti­tut.

» Jeg kan be­kræft e, at der er en per­son, der er død af li­ste­ria. Al­le de fi re pa­tien­ter, der er om­fat­tet af det­te ud­brud, er æl­dre per­so­ner, der har un­der­lig­gen­de syg­dom­me. Og det gæl­der og­så den pa­tient, der be­kla­ge­lig­vis er død som føl­ge af li­ste­ria, « si­ger over­læ­ge Tyra Grove Krau­se fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Se­ru­min­sti­tut­tet op­da­ge­de ud­brud­det i slut­nin­gen af april, hvor den før­ste per­son blev kon­sta­te­ret smit­tet med bak­te­ri­en. For­di der tid­li­ge­re har væ­ret en ræk­ke døds­fald som føl­ge af li­ste­ria, blev Fø­de­va­re­sty­rel­sen hur­tigt sat på sa­gen.

Fisk fra Hjer­ting Laks

De fi re per­so­ner er ble­vet smit­tet med li­ste­ria eft er at ha­ve ind­ta­get fi sk fra Hjer­ting Laks, op­ly­ser Fø­de­va­re­sty­rel­sen. Virk­som­he­den blev og­så sid­ste år sat i for­bin­del­se med li­ste­ria.

Li­ste­ria er en al­vor­lig syg- dom, der er kendt for at gå hårdt ud over per­so­ner, der er svæk­ke­de el­ler har en syg­dom i for­vej­en. Sid­ste år dø­de 14 per­so­ner af li­ste­ria- smit­te i Dan­mark, stør­ste­delen af dem eft er et stør­re ud­brud, der stam­me­de fra fø­de­va­re­virk­som­he­den Jørn A. Rul­lepøl­ser.

I Dan­mark bli­ver der hvert år re­gi­stre­ret cir­ka 50 syg­domstil­fæl­de på grund af li­ste­ri­a­bak­te­ri­er. I år er der ind­til vi­de­re re­gi­stre­ret 25 til­fæl­de, som over­ve­jen­de tæl­ler per­so­ner, der i for­vej­en er svæk­ke­de. Der kan gå op til fi re uger, fra man er smit­tet, til man får symp­to­mer.

Al­le fi­re smit­te­de har spist fisk fra Hjer­ting Laks. Virk­som­he­den har tid­li­ge­re haft li­ste­ria- ud­brud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.