FOR EN SOM­MER

In­tern uro og Løk­kes møgs­a­ger an­gi­ves som grun­den til fle­re Ven­stre- pro­fi­lers fald

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

Den dan­ske som­mer er den vær­ste i 19 år og Ven­stres val­gre­sul­tat er det dår­lig­ste i 25 år.

En ræk­ke mar­kan­te Ven­stre- pro­fi­ler fik per­son­ligt et ud­mær­ket val­gre­sul­tat, men Ven­stres til­ba­ge­gang på land­s­plan ko­ste­de dem al­li­ge­vel plad­sen i Fol­ke­tin­get. Der­for er den vej­r­mæs­sigt elen­di­ge dan­ske som­mer og­så ble­vet brugt til at slik­ke sår og re­flek­te­re over, hvor­dan det kun­ne gå så galt.

Dyr til­ba­ge­gang

I Ve­stjyl­land mi­ste­de Mads Rør­vig li­ge­som Pe­ter Chri­sten­sen i Søn­derjyl­land og­så sin plads i Fol­ke­tin­get pga Ven­stres til­ba­ge­gang på land­s­plan.

» Jeg ser pri­mært to år­sa­ger til, at Ven­stre er gå­et tilbage: For det før­ste har Dansk Fol­ke­par­ti gjort det godt, og i po­li­tik er alt et nulsums­spil, hvor frem­gang for nog­le be­ty­der til­ba­ge­gang for an­dre. Og for det an­det har der væ­ret me­re uro i Ven­stre end i an­dre par­ti­er, « si­ger Mads Rør­vig.

Som BT skrev tors­dag fik ch­ef­for­hand­ler Pe­ter Chri­sten­sen smadret sin po­li­ti­ske kar­ri­e­re af Løk­kes ned­t­ur.

Det sam­me kan si­ges om for ek­sem­pel pro­fi­ler som Mads Rør­vig, Jakob En­gel- Sch­midt i Lyng­by og Kim Andersen i Østjyl­land. Ven­stre­folk i Pe­ter Chri­sten­sens kreds pe­ge­de på, at år­sa­gen bl. a. skul­le fin­des i for­lø­bet med Lars Løk­ke Ras­mus­sens møgs­a­ger, som væl­ger­ne har straf­fet Ven­stre for.

Det sam­me si­ger en ræk­ke Ven­stre- kil­der, som BT har talt med i an­dre valg­kred­se.

Væl­ger­ne har lø­ben­de for­kla­ret de lo­ka­le par­ti­folk, at de ik­ke for­står, hvor­dan Ven­stres Ho­ved­be­sty­rel­se i ju­ni sid­ste år kun­ne ac­cep­te­re, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen kun­ne fort­sæt­te som par­ti­for­mand.

Fru­stra­tion over le­del­se

Al­le­re­de da­gen ef­ter val­get gav Kim Andersen fra Østjyl­land da og­så ud­tryk for sin fru­stra­tion over­for net­me­di­et Al­tin­get. dk:

» Jeg tror, væl­ger­ne har set nog­le ting i den øver­ste le­del­se, som de ik­ke fin­der er i or­den, « si­ger Kim Andersen til Al­tin­get. dk. Kim Andersen har ik­ke lyst til at knyt­te yder­li­ge­re kom­men­ta­rer i dag.

Hans kreds­for­mand i Skan­der­borg, Mor­ten P. Hansen, de­ler dog op­fat­tel­sen af, hvad der har ko­stet Kim Andersen po­sten.

» Langt he­nad vej­en hand­ler det om, at Ven­stre er gå­et tilbage pga. Løk­kes uhel­di­ge sa­ger.

Vi er så ble­vet sær­lig hårdt straf­fet i Østjyl­land. Men uan­set hvad væl­ger­ne me­ner om den be­slut­ning, ho­ved­be­sty­rel­sen traf sid­ste år i Oden­se, så er det nu vo­res op­ga­ve som or­ga­ni­sa­tions­folk at bak­ke op om den be­slut­ning, der blev truf­fet, « si­ger Mor­ten P. Hansen.

Magt­kamp fort­sæt­ter

Han tror på, at det kan lyk­kes at få væl­ger­til­li­den tilbage, hvis Ven­stre kla­rer sig godt i re­ge­rings­pe­ri­o­den.

An­dre kil­der pe­ger på, at fun­da­men­tet un­der Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe er sær­de­les skrø­be­ligt. Løk­ke har væ­ret nødt til at gi­ve mar­kan­te mi­ni­ster­po­ster til Kri­sti­an Jen­sen- fløj­en for at få magt­ka­ba­len til at gå op.

En ræk­ke pro­fi­ler i fol­ke­tings­grup­pen sid­der dybt fru­stre­re­de tilbage over at væ­re ble­vet over­set til tun­ge po­ster.

» Magt­kam­pen i par­ti­et er lang fra slut. Spørgs­må­let er kun, hvad der kan få den til at bry­de ud i lys lue igen, « si­ger et fol­ke­tings­med­lem, der ik­ke øn­sker sit navn frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.