Over 12 i gen­nem­snit

For­mæn­de­ne for bå­de ele­ver og læ­re­re sko­ser det ska­l­a­s­præn­gen­de karakterræs

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Nat­ten til i går fandt 93.924 an­sø­ge­re til de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser ud af, om de var kom­met ind på de­res drøm­mestu­die. For fle­re tu­sin­de var sva­ret nej.

Helt præ­cist fik 23.342 hå­be­ful­de an­sø­ge­re den ned­slå­en­de med­del­el­se, at de ik­ke var ble­vet til­budt en plads på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se. Et hak i tu­den og en hen­vis­ning til bag­en­den af kø­en.

Men mens de af­vi­ste sør­ge­de, kun­ne re­kord­man­ge - 65.298 - glæ­de sig over, at de var ble­vet luk­ket in­den­for. Nog­le af dem på ud­dan­nel­ser, hvor ka­rak­ter­gen­nem­snit­tet bog­sta­ve­lig talt spræn­ger ska­la­en.

Ka­rak­ter­bonus

Så­le­des skal man på In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness på CBS i København ha­ve et snit på 12,3 for at bli­ve luk­ket ind. Det er vel at mær­ke hø­je­re end den hø­je­ste ka­rak­ter på den nu­væ­ren­de ska­la, som er 12. Og­så på mo­le­kylær bio­me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet skul­le man spræn­ge ska­la­en og ha­ve et snit på mindst 12,1 for at bli­ve op­ta­get.

For­kla­rin­gen på de astro­no­mi­ske gen­nem­snit er de ka­rak­ter­bonus­ser, gym­na­sie­e­le­ver kan få, hvis de ek­sem­pel­vis be­gyn­der på en ud­dan­nel­se in­den for to år ef­ter at ha­ve få­et hu­en på, el­ler hvis de har haft fle­re fag end på­kræ­vet på A- ni­veau.

Pres­set for at få go­de ka­rak­te­rer kan væ­re enormt, og det er helt for­skel­ligt, hvor­dan man re­a­ge­rer på det, for­tæl­ler for­man­den for Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning, Veronika Ahrens­bøll Schultz:

» Nog­le yder alt, hvad de over­ho­ve­det kan, og bli­ver enormt pres­se­de af det. Og så er der an­dre, som op­le­ver, at de ik­ke kan leve op til for­vent­nin­ger om go­de ka­rak­te­rer, og som en­der med at sid­de med en li­ge­gyl­dig­hed. Som en for­svars­me­ka­nis­me mod skuf­fel­sen, når man gør sit bed­ste, og det al­li­ge­vel ik­ke er godt nok, « si­ger hun.

Men selv dét at væ­re blandt de dyg­ti­ge kan vi­se sig at væ­re util­stræk­ke­ligt. I 2009 var der ti ud­dan­nel­ser, der kræ­ve­de et snit på 10,0 el­ler der­over. I år er der 38.

Svært at føl­ge med

Gym­na­si­e­læ­rer­nes for­mand An­net­te Nordstrøm Hansen for­tæl­ler, at hen­des med­lem­mer op­le­ver stør­re og stør­re ud­for­drin­ger med at hol­de en hel klas­se med bå­de am­bi­tiø­se og mo­ti­va­tions­tru­e­de ele­ver til il­den.

» Ik­ke al­le ele­ver kan leve op til de her krav, og det er klart, at det er svært at væ­re den, som ik­ke kan føl­ge med i det ræs, « si­ger An­net­te Nordstrøm Hansen, som me­ner, op­ta­gel­ses­sy­ste­mets fo­kus på ka­rak­te­rer er ro­den til pro­ble­met.

» Det er jo helt ab­surd, at man på nog­le stu­di­er skal ha­ve over 12 i snit. Det pres­ser helt sik­kert ele­ver­ne, at vi hvert år kan se, at kra­ve­ne sti­ger.

Jeg sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om vi nød­ven­dig­vis får me­get bed­re ud­dan­ne­de ved, at man har 10 el­ler der­over i snit, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Det frem­mer ik­ke læ­rings­kul­tu­ren i gym­na­si­et, at man op­ta­ger på den her må­de. «

Frygt for at fejle

Og­så Veronika Ahrens­bøll Schultz me­ner, at der et for stort pres fra om­ver­de­nen for at få go­de ka­rak­te­rer.

Hun blev den­ne som­mer fær­dig med 3. g med et flot snit, men da hun be­gynd­te, kun­ne fryg­ten for dår­li­ge ka­rak­te­rer næ­sten lam­me hen­de i ti­mer­ne.

» Den­gang var jeg enormt ban­ge for at ræk­ke hån­den op og si­ge no­get for­kert, for­di jeg fryg­te­de, det i sid­ste en­de vil­le kun­ne på­vir­ke mit snit. Men man læ­rer jo ik­ke no­get, hvis man ik­ke får lov til at be­gå nog­le fejl, « si­ger hun.

Fo­to: Si­mon Læs­søe

93.924 søg­te ind på de vi­de­re­gå

en­de ud­dan­nel­ser. 23.342 af dem fik nat­ten i går at vi­de, at de ik­ke hav­de få­et en plads.

For­mand for gym­na­sie­e­lev­for­e­nin­gen DGS Veronika Ahrens­bøll Schultz me­ner, der er for stort pres på ele­ver­ne for at få hø­je ka­rak­te­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.