Eks­per­ter pe­ger på helt nyt op­ta­gel­ses­sy­stem

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Der er al­vor­li­ge fejl i det op­ta­gel­ses­sy­stem, der tors­dag har gi­vet 23.342 un­ge men­ne­sker den ned­slå­en­de besked, at de ik­ke blev op­ta­get på nog­le af de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, de har søgt.

Så­dan ly­der det fra det en ræk­ke eks­per­ter, der i Po­li­ti­ken kal­der til op­gør med det nu­væ­ren­de sy­stem, hvor sta­dig fle­re ud­dan­nel­ser kræ­ver tårn­hø­je ka­rak­te­rer for at kom­me ind.

En af dem er Pal­le Ras­mus­sen, pro­fes­sor i ud­dan­nel­ses­forsk­ning ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Det er en ska­vank ved op­ta­gel­ses­sy­ste­met, at det pres­ser kra­ve­ne ure­a­li­stisk højt i vej­ret på nog­le ud­dan­nel­ser. Der er in­gen, der si­ger, at man bli­ver en bed­re læ­ge af at ha­ve over 10 i snit for at kom­me ind, end hvis man har ot­te el­ler ni, « si­ger han til Po­li­ti­ken.

Kri­tik­ken flug­ter med de an­be­fa­lin­ger, der blev frem­sat af Kva­li­tets­ud­val­get tilbage i novem­ber.

Ud­val­get le­ve­re­de her en ræk­ke an­be­fa­lin­ger til, hvor­dan man kun­ne æn­dre op­ta­gel­ses­sy­ste­met, og et af dem lød ek­sem­pel­vis, at ud­dan­nel­ser på kvo­te 1 på sigt ik­ke bør ha­ve ka­rak­ter­krav, der er hø­je­re end syv. Ud­val­get fo­re­slog i ste­det, at an­sø­ger­ne skul­le igen­nem prø­ver og sam­ta­ler, hvor de kun­ne de­mon­stre­re de­res ev­ner.

Pro­fes­sor ved In­sti­tut for Øko­no­mi på Aar­hus Uni­ver­si­tet Ni­na Smith, der er med­lem af Kva­li­tets­ud­val­get, si­ger til Po­li­ti­ken, at ud­val­get fort­sat er ’ me­get kri­ti­ske i for­hold til den må­de, vi op­ta­ger stu­de­ren­de på.’

Kan ram­me un­der­vis­ning

En an­den eks­pert, Ca­mil­la Hut­ters, der er om­rå­de­chef for ung­doms­ud­dan­nel­ser på Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut, ad­va­rer om, at de tårn­hø­je ka­rak­ter­krav ri­si­ke­rer at gø­re gym­na­si­e­le­ver­nes læ­ring me­re over­fla­disk.

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen ( V) af­vi­ser over for Po­li­ti­ken at dis­ku­te­re in­put, men fast­slår sam­ti­dig, at der in­gen ak­tu­el­le pla­ner er for at æn­dre i op­ta­gel­ses­sy­ste­met.

Det er jo helt ab­surd, at man på nog­le stu­di­er skal ha­ve over 12 i snit. Det pres­ser helt sik­kert ele­ver­ne, at vi hvert år kan se, at kra­ve­ne sti­ger An­net­te Nordstrøm Hansen, for­mand for Gym­na­siesko­ler­nes Læ­rer­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.