Di­rek­tø­rer til DR: Stop je­res cir­kus

I Dan­marks Ra­dios Cir­kus Sum­marum un­der­hol­der kend­te bør­ne­vær­ter med fo­re­stil­lin­ger i Aar­hus og København, og selv­om der er lagt op til sjov og bal­la­de, er det ik­ke al­le, der gri­ner.

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

Fle­re cir­kus­di­rek­tø­rer kri­ti­se­rer nu DR for un­fair kon­kur­ren­ce. Cir­kus Sum­marum får nem­lig gra­tis re­k­la­me på DR, hvor fo­re­stil­lin­ger­ne hvert år bli­ver sendt og ge­nud­sendt, ly­der kri­tik­ken.

» Det er jo kon­kur­ren­ce­forvri­den­de. Sid­ste år la­ve­de jeg en kampag­ne på TV2. Det ko­ste­de en mil­li­on kro­ner, « si­ger Ben­ny Ber­di­no, di­rek­tør i Cir­kus Are­na, til Ber­ling­s­ke.

Han bak­kes op af di­rek­tø­rer­ne i Cir­kus Bal­do­ni, Cir­kus Ben­neweis, Cir­kus Ar­li og Cir­kus Dan­ne­brog, der al­le vil sæt­te en stop­per for DRcir­kus­set.

Men hos DR næg­ter man at be­teg­ne vis­ning af fo­re­stil­lin­ger­ne som re­k­la­me.

Ma­ria Hald, un­der­di­rek­tør i DR Me­di­er, for­tæl­ler til Ber­ling­s­ke, at det ’ jo per de­fi­ni­tion ik­ke er no­get værd, for man kan ik­ke kø­be sig til re­k­la­me på DRs fla­de.’

Cir­kus Sum­marum er ar­ran­ge­ret af Mu­skel­svind­fon­den og DR Big Band, og over­skud­det går til Mu­skel­svind­fon­dens ar­bej­de. In­gen li­censkro­ner be­ta­ler for cir­kus­set, ly­der det fra Ma­ria Hald. Hun fast­slår, at DR ik­ke har no­get øn­ske om ’ at kon­kur­re­re med de dan­ske cir­kus.’

Mi­ni­ster vil kig­ge på det

I Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et er mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) klar til at kig­ge på, hvil­ke ram­mer DR i frem­ti­den skal ope­re­re ef­ter.

Han un­der­stre­ger over­for Ber­ling­s­ke, at der skal væ­re ba­lan­ce mel­lem DR og pri­va­te ak­tø­rer.

» Det er jo rig­tig godt, at DR går nye ve­je. Men når man be­gyn­der at kon­kur­re­re med an­dre og bru­ger sit store ap­pa­rat til at re­k­la­me­re for sig selv, så kan det væ­re et pro­blem, « si­ger Ber­tel Haar­der til avi­sen.

Han vil nu af­ven­te cir­kus­di­rek­tø­rer­nes of­fi­ci­el­le kla­ge og der­ef­ter kig­ge nær­me­re på den kon­kre­te sag.

Fo­to: Bo Amstrup

Cir­kus Sum­marum går rent ind hos bør­ne­ne, men cir­kus­di­rek­tø­rer lan­det over er kri­ti­ske. De me­ner, at det er kon­kur­ren­ce­forvri­den­de, at DR kan re­k­la­me­re for Cir­kus Sum­marum på DRs ka­na­ler.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.