Ser­bi­sk lot­to­chef går af ef­ter skan­da­le­træk­ning

BT - - NYHEDER - BNB

Le­de­ren af Ser­bi­ens na­tio­na­le lot­te­ri er tors­dag fra­t­rå­dt ef­ter en skan­da­løs ud­træk­ning tid­li­ge­re på ugen.

Reu­ters skri­ver, at luf­ten er tyk af mi­stan­ke om af­talt spil ef­ter tv- ud­træk­nin­gen, og nu er den ser­bi­ske pre­mi­er­mi­ni­ster gå­et ind i den spe­ge­de sag.

Det hand­ler om det fjer­de num­mer, der blev ud­truk­ket af den au­to­ma­ti­ske ma­ski­ne ved ugens ud­træk­ning. Det var num­mer 27. Men tv- gra­fik­ken, der blev vist sam­ti­dig, vi­ste, at num­mer 21 var ud­truk­ket. Da så fem­te num­mer blev ud­truk­ket, var det - godt gæt­tet - 21.

Af­talt spil?

Op­trin­net har få­et man­ge til at spe­ku­le­re i, om det he­le er af­talt spil. Ons­dag gjor­de Ser­bi­ens pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xsan­dar Vucic

det klart, at de an­svar­li­ge kan se frem til en hård straf.

» Hvis der er sket no­get kri­mi­nelt, vil de an­svar­li­ge bli­ve stil­let til regn­skab for det. Vej­en til fængs­let er me­get kort, « sag­de han iføl­ge Reu­ters.

Det stats­drev­ne sel­skab, der står for ud­træk­nin­gen, har for­kla­ret, at det he­le skyld­tes en blan­ding af til­fæl­dig­he­der og fejl. Fejl­en be­stod i, at ved­kom­men­de, der ud­fyld­te tv- gra­fik­ken, skrev et for­kert tal.

Po­li­ti­et har af­hørt fle­re per­so­ner og be­slag­lagt ud­sty­ret, der bru­ges i for­bin­del­se med ud­træk­nin­ger­ne.

Hvis der er sket no­get kri­mi­nelt, vil de an­svar­li­ge bli­ve stil­let til regn­skab for det. Vej­en til fængs­let er me­get kort Ale­xsan­dar Vucic, Pre­mi­er­mi­ni­ster i Ser­bi­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.