Vrag­del er fra en Bo­e­ing 777

Vin­ge­sty kket, der er fun­det, stam­mer sand­syn­lig­vis fra et fl y ma­ge til det, der for­svandt i fj or, for­tæl­ler fl ere kil­der

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen og Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FLY- MYSTE­RI­UM

» Det er næ­sten sik­kert, at den vin­ge­del, der er skyl­let op på øen Réu­ni­on, stam­mer fra en Bo­e­ing 777. Det har vo­res che­f­eft er­for­sker for­talt mig. «

Så­dan lød det i går iføl­ge Reu­ters fra Ma­lay­si­as vi­ce­trans­port­mi­ni­ster, Ab­dul Aziz Kaprawi, eft er fun­det af en tre me­ter lang vrag­del fra en fl yvin­ge, som mu­lig­vis stam­mer fra pas­sa­ger­fl yet MH370 fra Ma­lay­sia Air­li­nes, der for­svandt spor­løst i marts sid­ste år med 239 men­ne­sker om­bord.

Vi­ce­trans­port­mi­ni­ste­rens ud­mel­ding læg­ger sig op ad de op­lys­nin­ger, som CNN nog­le ti­mer tid­li­ge­re vi­de­re­gav, og som gik på, at de ind­le­den­de un­der­sø­gel­ser har fast­slå­et, at vin­ge­de­len er fra en Bo­e­ing 777. Sam­me mo­del som det for­s­vund­ne fl y, MH370.

Det en­de­li­ge be­vis for, at vrag­de­len stam­mer fra net­op MH370, mang­ler fort­sat, men med fun­det kan opkla­rin­gen af luft farts­hi­sto­ri­ens vel nok stør­ste myste­ri­um væ­re kom­met et stort skridt nær­me­re.

Stort frem­skridt

Fly­et blev læn­ge eft er­søgt i ha­vet ud for Au­stra­li­en, eft er det var for­s­vun­det, ud fra en te­o­ri om, at det var fl øjet mod syd, hvor det var lø­bet tør for brænd­stof og styr­tet i van­det.

Der­for kal­der den au­stral­ske vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster War­ren Truss over for CNN fun­det for ’ en me­get be­tyd­nings­fuld ud­vik­ling’ og et ’ stort frem­skridt’.

Her fandt de vin­gen

Den dan­ske fl yeks­pert Paul Hul­me Har­ri­son, der er for­mand for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gens Fly­ve­tek­ni­ske Sel­skab, har stu­de­ret bil­le­der­ne af vrag­de­len, og han me­ner, at den lig­ner en ror­fl ade, som er en del af fl yets sty­re­tøj.

Sam­ti­dig si­ger han til Ek­stra Bla­det, at eft er­for­sker­ne kan iden­ti­fi ce­re vrag­de­len og for­holds­vis nemt af- gø­re, hvil­ket fl y den stam­mer fra.

» Når eft er­for­sker­ne kig­ger på vrag­de­len, kan de ta­ge in­ge­ni­ør­teg­nin­ger­ne frem og med stor nøj­ag­tig­hed fi nde ud af, hvil­ket fl y de­len stam­mer fra, « si­ger han og til­fø­jer, at et re­fe­ren­ce­num­mer på det på­gæl­den­de me­talstyk­ke vil let­te opkla­rings­ar­bej­det

Vrag­de­len blev fun­det på øen Réu­ni­on, der lig­ger 700 ki­lo­me­ter fra Ma­da­ga­skar i Det In­di­ske Oce­an.

Skift ede kurs

MH370 og de 239 men­ne­sker om bord for­svandt spor­løst 8. marts 2014, da fl yet var på vej fra Kuala Lumpur i Ma­lay­sia til Bei­jing i Ki­na.

Un­der­vejs skift ede fl yet kurs, og det gik un­der al­ver­dens ra­da­rer, der af sam­me grund ik­ke har kun­net bi­dra­ge væ­sent­ligt i be­stræ­bel­ser­ne på at fi nde fl yet.

Of­fi elt er­klæ­ret om­kom­ne

Den mest po­pu­læ­re te­o­ri har væ­ret, at fl yet styr­te­de ned i ha­vet med så høj fart, at skro­get ram­te langt ned un­der ha­vets over­fl ade, . hvor­for der hidtil ik­ke er skyl­let vra­gre­ster op på no­gen af de man­ge øer i om­rå­det.

Trods en ihær­dig ind­sats fra en lang ræk­ke lan­de har det end­nu ik­ke væ­ret mu­ligt at fi nde spor af det for­s­vund­ne fl y. I ja­nu­ar er­klæ­re­de de ma­lay­si­ske myn­dig­he­der of­fi ci­elt al­le per­so­ner­ne om bord for om­kom­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.