Kendt tv- astro­log tab­te til kræf­ten

I to år kæm­pe­de astro­lo­gen Chri­sti­an Borup, der blev land­skendt ef­ter at ha­ve med­vir­ket i ’ Den 6. Sans’, mod sin tarm­kræft. Nat­ten til ons­dag sov han ind på et ho­spi­ce

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk To­bi­as Tho­ma­sen to­th@bt.dk

I to år kæm­pe­de astro­lo­gen Chri­sti­an Borup, der blev kendt fra TV2- pro­gram­mer­ne ’ Den 6. Sans’ og ’ Orak­ler­ne’, mod tarm­kræft. Men nat­ten til ons­dag måt­te han gi­ve slip på li­vet på et ho­spi­ce på Fre­de­riks­berg. Han blev 61 år.

Der­med må kiro­man­ti­ker An­ne Ma­rie Da­ne­feldt ta­ge af­sked med en af si­ne tæt­te­ste ven­ner. De to lær­te hin­an­den at ken­de tilbage i 2002 i TV2pro­gram­met ’ Den 6. Sans’, hvor Chri­sti­an Borup lag­de hor­osko­per, mens hun læ­ste i hån­den.

» Han var den bed­ste ven, man over­ho­ve­det kun­ne få. Han var et ut­ro­lig imø­de­kom­men­de, kær­ligt og om­sorgs­fuldt men­ne­ske. Man kun­ne be­tro sig til ham og ta­le med ham om alt, for man vid­ste, det al­drig kom vi­de­re, « si­ger hun.

Op­ti­mi­stisk i be­gyn­del­sen

For to år si­den blev Chri­sti­an Borup di­ag­no­sti­ce­ret med tarm­kræft. Den­gang bo­e­de han i Ser­bi­en med sin for­lo­ve­de, 47- åri­ge Branka Sta­men­ko­vic, og de to tog sam­men til Dan­mark, hvor astro­lo­gen blev ind­lagt i København og ope­re­ret.

Hans af­dø­de mor hav­de iføl­ge An­ne Ma­rie Da­ne­feldt og­så selv få­et di­ag­no­sti­ce­ret tarm­kræft.

» Han sag­de den­gang til mig: ’ Min mor blev ope­re­ret for det to gan­ge, over­le­ve­de og blev 90. Jeg er vel min mors søn’. Den­gang gav han ud­tryk for op­ti­mis­me. Han blev og­så ope­re­ret for det i be­gyn­del­sen, men det er så spørgs­må­let, om det har væ­ret for sent, « si­ger An­ne Ma­rie Da­ne­feldt og fort­sæt­ter:

» Han hav­de så me­get at leve for. Men det skul­le ik­ke væ­re så­dan. Og når man har den syg­dom og så me­get smer­te til sidst, er det nok og­så det bed­ste, at han fik fred. «

Og­så Chri­sti­an Borups go­de ve­nin­de gen­nem 40- 45 år, Liss Plam­bech, er ked af at ha­ve mi­stet ham.

’ Alt for tid­ligt’

» Det er rig­tig trist at hø­re om hans død, og han dø­de alt for tid­ligt. Han tab­te sig me­get i den pe­ri­o­de, han var ind­lagt. Jeg er overrasket over, det gik så hur­tigt, men jeg tror godt, han vid­ste, det gik den vej, « si­ger hun.

For om­kring ot­te år si­den flyt­te­de Chri­sti­an Borup til Ser­bi­en og bo­sat­te sig der med sin for­lo­ve­de. Men han be­søg­te sta­dig Dan­mark og hav­de kon­sul­ta­tio­ner så læn­ge, han kun­ne bli­ve ved.

Hver gang bå­de han og An­ne Ma­rie Da­ne­feldt til­fæl­dig­vis var i København sam­ti­dig, af­tal­te de at mø­des.

» Så skul­le vi li­ge ha­ve styr på ver­dens­si­tu­a­tio­nen, spi­se og hyg­ge os, « si­ger An­ne Ma­rie Da­ne­feldt.

Hun er ik­ke i tvivl om, at Chri­sti­an Borup var en af de dyg­tig­ste astro­lo­ger i Dan­mark.

» Fag­ligt var han nok den bed­ste astro­log, Dan­mark har fo­stret. Han var et fan­ta­stisk vi­den­de og dyg­tigt men­ne­ske. Han var al­tid til ste­de. Det var al­drig no­get, der ba­re skul­le over­stås, når han hav­de en kli­ent. Det var al­drig ba­re bu­si­ness, « si­ger An­ne Ma­rie Da­ne­feldt og slut­ter:

» Han er et af den slags men­ne­sker, som man ba­re kun kan li­de, hvis man har mødt ham. «

Astro­lo­gen Chri­sti­an Borup blev 61 år. Nat­ten til ons­dag sov han ind på et ho­spi­ce på Fre­de­riks­berg. Ar­kiv­fo­to: Jør­gen Jes­sen

Fo­to: Worm Pho­to

» Han hav­de så me­get at leve for. Men det skul­le ik­ke væ­re så­dan. Og når man har den syg­dom og så me­get smer­te til sidst, er det nok og­så det bed­ste, at han fik fred, « si­ger An­ne Ma­rie Da­ne­feldt om ven­nen Chri­sti­an Borups døds­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.