Nu gjor­de han det igen

En ul­tra­or­to­doks jø­de stak i går seks per­so­ner ned un­der en ho­mo- pa­ra­de i Jerus­a­lem – han gjor­de det sam­me for 10 år si­den

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@bt.dk

Det fest­li­ge op­tog Gay Pri­de Pa­ra­de, der hyl­ler ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der, blev brat og blo­digt af­brudt i går i Jerus­a­lem i Is­ra­el. Den ul­tra­or­to­dok­se jø­de Yis­hai Schlis­sel trak un­der op­to­get en lang kniv og stak seks per­so­ner ned til skræk og ræd­sel for al­le til­ste­de­væ­ren­de.

Ger­nings­man­den Yis­hai Schlis­sel blev for kun tre uger si­den løsladt fra et is­ra­elsk fængsel ef­ter at ha­ve sid­det 10 år bag trem­mer for en nær­mest iden­tisk for­bry­del­se. I 2005 stak han nem­lig tre per­so­ner ned ved selv­sam­me ar­ran­ge­ment, skri­ver BBC.

Et øjen­vid­ne for­tæl­ler til den is­ra­el­ske avis Haa­rets, at ger­nings­man­den an­greb si­ne of­te bag­fra, tog den lange kniv, som han hav­de gemt un­der sin frak­ke, og be­gynd­te at stik­ke dem, mens han og de skreg.

Et skræmt op­tog

Yis­hai Schlis­sel nå­e­de at såre seks men­ne­sker, før han blev ta­ck­let af en po­li­ti­be­tjent og tvun­get i as­fal­ten. Dra­ma­ti­ske billeder vi­ser, hvor­dan po­li­ti­et fik vri­stet kni­ven ud af hån­den på ger­nings­man­den, før de kun­ne læg­ge ham i hånd­jern og fø­re ham væk fra det skræm­te op­tog.

Et an­det øjen­vid­ne for­tæl­ler til tv- sta­tion, Chan­nel 2 TV, at folk skreg af ræd­sel.

» Folk løb i al­le ret­nin­ger for at kom­me i sik­ker­hed. Al­le var i pa­nik og i chok, « si­ger han til avi­sen.

Ud af de seks sår­e­de er to per­so­ner i kri­tisk til­stand, og al­le er nu bragt til ho­spi­tal­tet.

Gay Pri­de- pa­ra­den i Jerus­a­lem fort­sat­te ef­ter den blo­di­ge af­bry­del­se, og de del­ta­gen­de råb­te højt » slut med vold « , mens de gik gen­nem by­ens ga­der.

Tid­li­ge­re har ul­tra­or­to­dok­se jø­der sam­let sig i Jerus­a­lem for at pro­teste­re imod ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der. Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu fastslog i en ud­ta­lel­se kort ef­ter an­gre­bet, at den dra­ma­ti­ske epi­so­de var i mod­strid med lan­dets ba­sa­le vær­di­er, og at al­le skal kun­ne leve trygt.

» I sta­ten Is­ra­el er den en­kel­tes valg­fri­hed en af de grund­læg­gen­de vær­di­er. Vi skal sik­re, at en­hver mand og kvin­de le­ver i sik­ker­hed, « lød det fra Benja­min Ne­ta­ny­a­hu.

Fo­to: Reu­ters og AFP

Den ul­tra­or­to­dok­se jø­de Yis­hai Schlis­sel trak un­der op­to­get en lang kniv og stak seks per­so­ner ned til skræk og ræd­sel for al­le del­ta­gen­de. Her vri­ster po­li­ti­et kni­ven ud af hån­den på ger­nings­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.