J. K. Rowling – fi­a­sko bag suc­ce­sen

’ Hun er på linje med store for­fat­te­re som Astrid Lind­gren og H. C. Andersen,’ si­ger pro­fes­sor Tor­ben We­in­reich, som me­ner, at J. K. Rowling har gi­vet en hel ge­ne­ra­tion – og sær­ligt dren­ge­ne – lyst til at læ­se lange ro­ma­ner

BT - - KULTUR - Hen­rik Dannemand ma@ber­ling­s­ke.dk

Selv et lil­le pip på Twit­ter fra J. K. Rowling bli­ver øje­blik­ke­ligt en sen­sa­tion ude i den store ver­dens me­di­er. For ny­lig skab­te hun op­sigt, da hun blan­de­de sig i de­bat­ten om den ame­ri­kan­ske ten­nis­stjer­ne Se­re­na Wil­li­ams, der blev kri­ti­se­ret for at væ­re for musku­løs og mandig. ’ Yeah, min mand ser præ­cis så­dan ud i kjo­le’, skrev hun hu­mo­ri­stisk un­der et bil­le­de af den smækre Se­re­na Wil­li­ams i rød kjo­le. Tid­li­ge­re har hun bl. a. vakt op­mærk­som­hed med et twe­et, hvor hun støt­te­de ho­moæg­te­ska­ber i Ir­land, og et an­det hvor hun tog af­stand fra skotsk selv­stæn­dig­hed.

Det er ik­ke spor sært, at li­ge net­op den en­gel­ske for­fat­ter J. K. Rowlings små pip gi­ver in­ter­na­tio­nal gen­lyd. Hun har nem­lig som for­fat­ter en hi­sto­rie, ver­den ik­ke har set før.

Hun er no­get så eks­klu­sivt som for­fat­ter- mil­li­ar­dær – 5,6 mia. kr. er hun god for iføl­ge Sun­day Ti­mes Rich List. Hen­des syv bø­ger om Har­ry Pot­ter, der ud­kom 19972007, er solgt i 450 mio. ek­sem­pla­rer og over­sat til 78 sprog, og og­så hen­des se­ne­ste bø­ger, en ro­man og to kri­mi­er, er solgt i store op­lag. Og så frem­træ­der hun lidt sky, be­ske­den og er til­sy­ne­la­den­de uden ce­le­bri­ty-am­bi­tio­ner – ik­ke just al­min­de­li­ge ka­rak­ter­træk hos ny­ri­ge.

Hen­des liv og for­fat­ter­skab kan ses som en aske­po­t­hi­sto­rie om en fat­tig, ar­bejds­løs, en­lig mor, der skrev og skrev og til sidst, ef­ter af­slag fra fle­re for­lag, ik­ke ba­re fik ud­gi­vet sin bog, men glo­balt bra­ge­de igen­nem som for­fat­ter. Det er en ro­man­tisk ud­læg­ning, som pres­sen har gen­ta­get igen og igen, men som hun selv af­vi­ser. I dag fyl­der J. K. Rowling 50 år.

Hun var 31 år, da den før­ste Pot­ter- bog ud­kom. Si­den den er der ble­vet vendt op og ned på hen­des liv. Ide­en til Pot­ter- uni­ver­set – hi­sto­ri­en om dren­gen Har­ry Pot­ter på Hogwarts, sko­len for trold­dom og hek­se­kunst­ner – fik hun på en fi­re ti­mer lang og for­sin­ket tog­tur fra Man­che­ster til Lon­don. Da to­get rul­le­de ind i Lon­don, hav­de hun al­le­re­de per­so­ner­ne og en god del af hi­sto­ri­en til den før­ste bog, ’ Har­ry Pot­ter og de vi­ses sten, « i ho­ve­d­et.

Lær­te dren­ge at læ­se langt

J. K. Rowling er op­vok­set i en mid­delklas­se fa­mi­lie og har stu­de­ret fransk og klas­sisk fi­lo­lo­gi ved Exe­ter Uni­ver­si­ty med et års stu­di­er i Pa­ris. Ef­ter endt ek­sa­men ar­bej­de­de hun som re­sear­cher og tospro­get se­kre­tær for Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i Lon­don sam­ti­dig med, at hun for­søg­te at skri­ve. Se­ne­re flyt­te­de hun til Portu­gal, hvor hun gif­te­de sig med en po­rtu­gi­sisk tv- jour­na­list, som hun i 1993 fik dat­te­ren Jes­si­ca med. Par­ret blev skilt ef­ter et par år, og J. K. Rowling flyt­te­de til Edin­burgh, hvor hun sta­dig bor, for at væ­re i nær­he­den af sin sø­ster. På det tids­punkt var hun ar­bejds­løs og på bi­stand, men hun hav­de en stærk drøm om at bli­ve for­fat­ter og skrev bl. a. rundt om­kring på by­ens ca­fe­er.

» Jeg var så fat­tig, som det er mu­ligt at bli­ve i det­te land. Jeg var en­lig mor. (...) Jeg hu­sker, at jeg (...) ik­ke spi­ste, så min dat­ter kun­ne få mad, « for­tal­te hun i 2013 til Daily Mail.

I 1995 var hun fær­dig med sin før­ste bog, ’ Har­ry Pot­ter og de vi­ses sten’. Fle­re for­lag af­vi­ste bo­gen, in­den for­la­get Blooms­bury klogt gav grønt lys. Bo­gen ud­kom i 1997. I de føl­gen­de ti år ud­kom i alt syv bø­ger, som fik enorm suc­ces. Har­ry Pot­ter er ble­vet et glo­balt brand, og bø­ger­ne bli­ver over he­le ver­den en­tu­si­a­stisk læst af mil­li­o­ner af børn og un­ge fra syv- ot­te år og op.

» J. K. Rowling har haft en ut­ro­lig be­tyd­ning for bør­ne­lit­te­ra­tu­ren – bå­de i for­hold til den bør­ne­lit­te­ra­tur, der bli­ver skre­vet, og i for­hold til læ­ser­ne. Da hun kom til med si­ne bø­ger, gav hun børns – sær­ligt dren­ges – in­ter­es­se for bør­ne­lit­te­ra­tur et boost. Jeg var selv med til at la­ve en un­der­sø­gel­se af børns læ­se­in­ter­es­se, da Rowlings før­ste bø­ger var ud­kom­met, og der var man­ge dren­ge, der frem­hæ­ve­de, at de igen var be­gyndt at læ­se bør­ne­bø­ger på grund af Har­ry Pot­ter, « si­ger pro­fes­sor i bør­ne­lit­te­ra­tur Tor­ben We­in­reich, der fra 1998 til 2004 var le­der af Cen­ter for Bør­ne­lit­te­ra­tur ved Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet i København.

J. K. Rowling vi­ste med Har­ry Pot­ter, at man kan skri­ve langt til børn. Hen­des bø­ger er på fle­re hund­re­de si­der. Al­li­ge­vel slu­ger bør­ne­ne dem. Da de før­ste bø­ger ud­kom, var det el­lers en uud­talt norm blandt for­læg­ge­re og bør­ne­lit­te­ra­ter, at børn ik­ke gad læ­se lange bø­ger.

» Bør­ne­ne har læst dis­se lange bø­ger, og når de ble­vet fær­di­ge, har de ven­tet på, at den næ­ste skul­le kom­me. Det er lyk­ke­des J. K. Rowling at ska­be et stort, lit­terært uni­vers ved hjælp af sproget, og det sprog har hun holdt fast i gen­nem al­le bø­ger og sam­ti­dig ud­byg­get sit uni­vers. Det er ik­ke så usæd­van­ligt, at en for­fat­ter gør det i en en­kelt bog, men det er usæd­van­ligt, at man gør det og fast­hol­der det med så stor kon­se­kvens gen­nem syv bind med til­sam­men ca. 4.000 si­der, « si­ger Tor­ben We­in­reich.

Blev sat fri af fi­a­sko

Han me­ner, at Rowling hø­rer til i top­pen af bør­ne­lit­te­ra­tu­ren sam­men med for­fat­te­re som H. C. Andersen og Astrid Lind­gren.

» Der, hvor J. K. Rowling ik­ke helt når H. C. Andersen og Astrid Lind­gren, er i det lit­teræ­re. Men hun har det, som de an­dre og­så har: Ev­nen til at fast­hol­de læ­se­ren, « si­ger Tor­ben We­in­reich.

De fle­ste ser J. K. Rowling som en suc­ces hi­sto­rie. Selv an­ser hun sin fi­a­sko for at væ­re grund­la­get for sin suc­ces.

Det for­tal­te hun, da hun i 2008 holdt ta­le for di­mit­ten­der­ne på det ame­ri­kan­ske eli­te­u­ni­ver­si­tet Har­vard. Her for­tal­te hun – ef­ter først at ha­ve slå­et fast, at ’ kun idi­o­ter ro­man­ti­se­rer fat­tig­dom’ – at hun syv år ef­ter sin uni­ver­si­tet­sek­sa­men var mis­lyk­ke­des i enorm grad: Skilt, en­lig mor, ar­bejds­løs og fat­tig – dog uden at væ­re hjem­løs.

» Så hvor­for ta­ler jeg om fi­a­sko­ens for­de­le? Helt en­kelt for­di fi­a­sko skr­æl­ler det uvæ­sent­li­ge bort. Jeg stop­pe­de med over for mig selv at la­de som om, at jeg var en an­den, end jeg var, og be­gynd­te at bru­ge al min ener­gi på at gø­re det, som vir­ke­lig be­tød no­get for mig. Hvis jeg hav­de haft suc­ces med no­get som helst an­det, vil­le jeg må­ske al­drig ha­ve fun­det kræf­ter til at lyk­kes på det om­rå­de ( lit­te­ra­tu­ren, red.), hvor jeg tro­e­de på, at jeg vir­ke­lig hør­te til.

Jeg blev sat fri, for­di min stør­ste frygt var ble­vet en re­a­li­tet, men jeg le­ve­de, og jeg hav­de sta­dig min dat­ter, som jeg el­ske­de, og jeg hav­de en gam­mel skri­ve­ma­ski­ne og en stor idé. Jeg hav­de ramt bun­den, der blev det solide fun­da­ment, som jeg kun­ne genop­byg­ge mit liv på, « sag­de J. K. Rowling og fort­sat­te:

» Fi­a­sko gav mig en in­dre sik­ker­hed, som jeg al­drig vil­le ha­ve op­nå­et ved at be­stå ek­sa­me­ner. Fi­a­sko lær­te mig no­get, jeg ik­ke kun­ne ha­ve lært på en an­den må­de. Jeg op­da­ge­de, at jeg hav­de en stærk vil­je og me­re di­sci­plin, end jeg for­ven­te­de. «

I dag hvi­ler hen­des liv på et so­lidt fun­da­ment bå­de øko­no­misk, lit­terært og fa­mi­lie­mæs­sigt. Hun er en af ver­dens ri­ge­ste kvin­der. Si­den 2001 har hun væ­ret gift med læ­gen Neil Mur­ray, som hun har to børn med. Hun skri­ver bø­ger for voks­ne – en ro­man og to kri­mi­er er det ble­vet til. Og så bru­ger hun tid og mil­li­o­ner på vel­gø­ren­hed, bl. a. til bed­re vil­kår for bør­ne­hjems­børn.

’’ J. K. Rowling har haft en ut­ro­lig be­tyd­ning for bør­ne­lit­te­ra­tu­ren – bå­de i for­hold til den bør­ne­lit­te­ra­tur, der bli­ver skre­vet, og i for­hold til læ­ser­ne. Da hun kom til med si­ne bø­ger, gav hun børns – sær­ligt dren­ges – in­ter­es­se for bør­ne­lit­te­ra­tur et boost

Tor­ben We­in­reich, pro­fes­sor i bør­ne­lit­te­ra­tur

PR- Fo­to

J. K. Rowlings syv bø­ger om Har­ry Pot­ter er solgt i 450 mio. ek­sem­pla­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.