Dan­ske for­fat­te­re om J. K. Rowling

BT - - KULTUR - Fo­to: Mads Nis­sen

Hvad er det sær­li­ge ved Har­ry Pot­ter- bø­ger­ne?

» At J. K. Rowling har brugt rig­tig man­ge kræft er på at op­fi nde et uni­vers. Det er dér, hen­des styr­ke lig­ger. Egent­lig sy­nes jeg ik­ke, at hen­des ka­rak­te­rer – og her vil hen­des fans nok me­ne no­get an­det – er spe­ci­elt se­je. De er lidt kli­che­præ­ge­de. Men hun er su­per­god til he­le ti­den at op­byg­ge et uni­vers, gø­re Hogwarts ( Skole for Hek­se­kunst­ner og Trold­mands­skab) fan­ta­stisk. Dér har hun styr­ke, og hun bli­ver ved med at ud­byg­ge sit uni­vers – og ha­ve kva­li­tet i det – gen­nem syv bind. «

Hvad har Rowling be­ty­det for si­ne læ­se­re?

» Fan­ta­sy var po­pu­lært, før Rowling skrev Har­ry Pot­ter, men slet ik­ke på sam­me må­de. Gen­ren bra­ge­de igen­nem med hen­de. Før Rowling stod der på bi­bli­o­te­ket to hyl­der med fan­ta­sy. Nu står der to re­o­ler. Det er helt vildt. Det be­ty­der, at fan­ta­sy- læ­se­re har få­et et kæm­pe ud­valg. Det er ik­ke læn­ge­re en ni­che.

Hun har åb­net gen­ren op – på bå­de godt og ondt. Det har be­ty­det, at for­la­ge­ne har set, at der er et kæm­pe mar- ked, men de kun­ne ik­ke føl­ge med, og det be­ty­der, at der og­så er en mas­se ’ crab’ der­u­de . «

Hvad fa­sci­ne­rer dig mest ved J. K. Rowlings per­son­li­ge hi­sto­rie?

» Den gam­le hi­sto­rie om, hvor­dan hun skrev Har­ry Pot­ter rundt om­kring på ca­fe­er i Edin­burgh, er fi n, men hun er i dag og­så en fan­ta­stisk rol­lemo­del. Hun har mod til at ha­ve me­nin­ger, og hun har en Twit­ter- pro­fi l, hvor hun er hu­mo­ri­stisk, bi­der fra sig og kæm­per for ret­fær­dig­hed. Hun bru­ger sin sta­tus su­per­godt.

Hun er en sej, vok­sen kvin­de­lig rol­lemo­del for al­le si­ne pi­ge­fans, for­di hun har hold­nin­ger og har en­ga­ge­ret sig i bl. a. hu­ma­ni­tært ar­bej­de. Hun har og­så skre­vet bø­ger eft er Har­ry Pot­ter, hun hvi­ler ik­ke på laur­bær­re­ne, og det vi­ser, at hun er en ægte for­fat­ter. Hun vir­ker som et godt men­ne­ske. «

Hvad er det sær­li­ge ved J. K. Rowling og Har­ry Pot­ter?

» På et tids­punkt, hvor etablissementet hav­de døds­dømt den store for­tæl­ling, ero­bre­de J. K. Rowling sce­nen og vi­ste, at den store for­tæl­ling ik­ke er død – hel­ler ik­ke pe­ku­niært. Hun har en enorm skri­veg­læ­de, som ly­ser ud af tek­sten. Man kan mær­ke, hvor me­get hun selv le­ver med i tek­sten, og hvor op­ta­get hun er af al­le de­tal­jer­ne, og det er no­get, børn er helt vil­de med . De kan bli­ve i Rowlings uni­vers så læn­ge, for­di der er så man­ge si­de­hi­sto­ri­er og så man­ge de­tal­jer. Rowling gi­ver si­ne læ­se­re lov til at kig­ge ind al­le kro­ge­ne. «

Er det ik­ke over­ra­sken­de, at Rowling kan få børn og un­ge – som har så man­ge til­bud på net­tet – til at læ­se lange ro­ma­ner?

» Nej. For­æl­dre er så ban­ge for, at de­res børn skal ke­de sig, men børn vil ger­ne – hvis de får lov – ha­ve tid til for­dy­bel­se. Man kan godt se en fi lm og snak­ke med an­dre sam­ti­dig, men kan ik­ke læ­se og ta­le med an­dre sam­ti­dig. Bo­gen gi­ver en helt unik mu­lig­hed for for­dy­bel­se. Og fan­ta­sy­gen­ren til­by­der et uni­vers, hvor no­get er rig­tigt, og no­get er for­kert, uden at det bli­ver mora­li­se­ren­de, og hvor hel­ten kom­mer igen­nem for­tæl­lin­gen. Uan­set hvor me­get vi er på Fa­ce­book og net­tet, så er det en for­tæl­ling, der hol­der til al­le ti­der. «

Hvad fa­sci­ne­rer dig mest ved Rowlings eget liv?

» Hun er et me­get de­di­ke­ret men­ne­ske og hav­de haft Pot­ter- hi­sto­ri­en i sig i man­ge år, in­den den blev ud­gi­vet. Hvis der er en drift i én, som er stærk nok, kan man i det mind­ste få det godt med sig selv ved at føl­ge den, men man kan og­så ram­me no­get stør­re, som hun har gjort.

Kunst er for sam­fun­det, hvad drøm­me er for in­di­vi­det. Det er tit kunst­ne­re, der har for­u­da­nel­sen om, hvad folk læn­ges eft er, og Har­ry Pot­ter, der til­by­der en for­tæl­ling om godt og ondt, kom på et tids­punkt, hvor alt var vær­di­re­la­tivt. J. K. Rowling har diskret gi­vet man­ge pen­ge til bl. a. bør­ne­bi­bli­o­te­ker. Det vir­ker som om, hun ger­ne vil de­le med an­dre men­ne­sker, og det er enormt sym­pa­tisk. «

Fo­to: NI­els Ahl­mann Ole­sen Jo­se­fi ne Ot­te­sen, fan­ta­sy­for­fat­ter. Har bl. a. skre­vet ’ Dra­ge­her­ren’ ( 1- 11) og ’ Kri­ger­prin­ses­sen’ ( 1- 7). Modt­og i 1987 Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets Bør­ne­bogs­pris:

Met­te Fin­derup, fan­ta­sy­for­fat­ter. Har bl. a. skre­vet se­ri­er­ne ’ Svær­dets me­ster’ og ’ Den grøn­ne ø’. Modt­og i 2007 Orla- Pri­sen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.