Man­den vi al­le sy­nes vi ken­der

I over 25 år har Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen un­der­holdt dan­sker­ne med ori­gi­na­le ha­ve­pro­gram­mer og po­rtræt­ter af men­ne­sker på lan­det

BT - - NAVNE - Hen­rik Dannemand ma@ber­ling­s­ke.dk

Vi er man­ge, der har en fø­lel­se af, at vi ken­der Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen så­dan helt per­son­ligt, selv om vi al­drig har mødt ham.

Hvis vi løb ind i ham på ga­den, vil­le vi sand­syn­lig­vis nær­mest pr. re­fl eks hil­se med et ’ Hej, Sø­ren’. Han vil­le nok kig­ge lidt des­o­ri­en­te­ret, men mon ik­ke at han, der er et af lan­dets mest kend­te tv- men­ne­sker, oft e har væ­ret ude for den si­tu­a­tion?

Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen – man­den med fug­le­re­de­hå­ret, pi­ben og den dæm­pe­de, lidt na­sa­le sønderjyske stem­me – har i me­re end 25 år la­vet tv på DR fra sin skøn­ne ha­ve på Djursland. Ud­sen­del­ser­ne, der sen­des di­rek­te, op­ta­ges med ét ka­me­ra og er ble­vet kaldt en slags dog­me- tv. Her­til kom­mer hans man­ge tv- po­rtræt­ter af men­ne­sker – som oft est gan­ske ori­gi­na­le skæb­ner – fra lan­det, f. eks. hans uforg­lem­me­li­ge ud­sen­del­se om land­mands­brød-re­ne An­ders og Juli­us, pro­gram­mer­ne fra Island, Sval­bard, Skot­land og Færø­er­ne og hans ud­sen­del­se om mester­kring-le­ba­ge­ren An­ne Mar­gret­he fra Hir­ts­hals ( hem­me­lig­he­den ved hen­des kring­le var, at hun brug­te mar­ga­ri­ne og en­de­lig IK­KE smør).

Ta­ler di­rek­te til os

Når Sø­ren Ry­ge la­ver di­rek­te tv hjem­me fra ha­ven, føl­ger ka­me­ra­et – og hans ruhå­re­de foxter­ri­er – i hæ­le­ne på ham og stand- ser op, når han gra­ver kar­toft er, bør­ster hyl­de­blom­ster af bi­lens for­r­u­de, be­skæ­rer frugt­træ­er el­ler pluk­ker ge­or­gi­ner. Han ta­ler di­rek­te til os se­e­re, og vi får en for­nem­mel­se af selv at stå der midt i be­det iført gum­mi­støv­ler og ar­bejd­s­tøj, li­ge­som Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen him­self.

Skal man ka­rak­te­ri­se­re hans tv- pro­gram­mer, er nog­le af de cen­tra­le ord san­se­lig­hed, mu­si­ka­li­tet og ægte in­ter­es­se for de men­ne­sker, han po­rtræt­te­rer. Man kan næ­sten duft e mul­den og grønt­sa­ger­ne, når han sæt­ter spa­den i jor­den.

Hans pro­gram­mer er ful­de af mu­sik – ik­ke kun i over­ført for­stand, men og­så helt kon­kret med sær­ligt klas­sisk mu­sik – ger­ne Schu­bert, Bra­hms og Carl Ni­el­sen, som han el­sker. Og så kan man mær­ke, at han er dybt in­ter­es­se­ret i de men­ne­sker og mil­jø­er, som han sæt­ter sig for at be­skri­ve. Han kan ha­ve en ten­dens til det sæ­re, sal­vel­ses­ful­de og ro­man­ti­se­ren­de, men det er i den store sam­men­hæng en de­tal­je. Vi se­e­re hol­der af hans pro­gram­mer.

En dan­net mand

Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen er ik­ke ale­ne ha­ve- og tv- mand. Han er og­så en dan­net mand, cand. phil. i dansk fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Han be­hand­ler sproget med om­hu og fi k for et par år si­den Mo­der­s­mål- Pri­sen bl. a. med be­grun­del­sen, at ’ han er en hi­sto­ri­e­for­tæl­ler i særklas­se’.

» Sø­ren Ry­ge for­tæl­ler om ha­ven, na­tur­lig­vis. Men og­så om land­ska­ber i Nor­den og om de men­ne­sker, der le­ver der. Han mø­der men­ne­sker med respekt, in­ter­es­se og op­rig­tig­hed. Han er al­drig iro­nisk, sar­ka­stisk el­ler di­stan­ce­ren­de. Sø­ren Ry­ge for­tæl­ler os om men­ne­sker og de­res hver­dag, som de selv ser den. Han ta­ler ik­ke op til folk el­ler ned til folk. Han ta­ler i øjen­høj­de.

Stort og småt i hver­da­gen

Sø­ren Ry­ge har al­drig travlt i si­ne sprog­hand­lin­ger. Ro­ligt, ryt­misk, ar­ti­ku­le­ret, vel­for­mu­le­ret og præ­cist for­tæl­ler han os om stort og småt i hver­da­gen. Hans sprog­li­ge be­vidst­hed er frem­træ­den­de. Oft e sma­ger han på or­de­ne. Vi kan se, at han kan li­de dem, « lød Mo­der­s­mål-Sel­ska­bets ram­men­de ord.

Fød­sel­a­ren er og­så en fl it­tig skri­bent. Han har i 30 år skre­vet om ha­ve og na­tur i dag­bla­det Po­li­ti­ken, og han er for­fat­ter til en lang ræk­ke ha­ve-, bør­ne-, mad- og po­rtrætbø­ger.

Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen, der er læ­rer­søn fra Søn­derjyl­land, er far til to voks­ne børn, og han har i en år­ræk­ke bo­et sam­men med læ­rer Cathrine Be­cher.

Fri­ti­den, når han ik­ke er i ha­ven, går bl. a. med at se fi lm og læ­se bø­ger, bl. a. er han glad for den en­gel­ske for­fat­ter Jo­hn le Car­ré, hvis sprog han fi nder unikt. Og så er han over­ho­ve­det ik­ke by­men­ne­ske. Når han er i by­en, vil han, som han har sagt det, » dælme ger­ne hur­tigt hjem igen « .

» Jeg bor midt i na­tu­ren, og det er nok no­get af det vig­tig­ste i mit liv. Tænk, hvis ik­ke jeg kun­ne det, « sag­de han for to år si­den til Ber­ling­s­ke.

Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen har et på en og sam­me tid nøg­ter­nt og ro­man­tisk blik på lan­det og na­tu­ren - den po­pu­læ­re og ro­li­ge tv- mand fyl­der i dag 70, men fort­sæt­ter si­ne pro­gram­mer på DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.