Sø­ren Ry­ge fort­sæt­ter i DR

BT - - NAVNE - sodr@bt.dk

I dag kan Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen fejre sin run­de fød­sels­dag, og li­ge net­op den­ne fød­sels­dag be­ty der, at an­sæt­tel­ses­kon­trak­ten hos Dan­marks Ra­dio au­to­ma­tisk ud­lø­ber. Men ba­re ro­lig.

» Sø­ren er selv­føl­ge­lig fort­sat an­sat i DR, « si­ger Sø­ren Bo Hansen, re­dak­tions­chef hos DR Dan­mark.

En ny kon­trakt er un­der­skre­vet og stræk­ker sig ind­til vi­de­re et år frem.

Hver tors­dag he­le som­me­ren sen­der DR ’ Sø­ren Ry­ge di­rek­te’ og ud­over dis­se ha­veud­sen­del­ser er der og­så nyt på pro­gram­met. Sø­ren Ry­ge for­be­re­der i øje­blik­ket nye pro­gram­mer, som DR ik­ke kan for­tæl­le me­re om på nu­væ­ren­de tids­punkt.

Sø­ren Ry­ge Pe­ter­sen er læ­rer­søn fra Søn­derjyl­land og far til to voks­ne børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.