Kær­lig­heds­hju­let

BT - - TV - RO­MAN­TISK KO­ME­DIE

Me­re end et du­sin per­so­ner, bå­de par og sing­ler, op­le­ver, at de­res skæb­ner samt kær­lig­heds­liv bli­ver vik­let ind i hin­an­den på kryds og tværs i lø­bet af en va­len­tin­s­dag i Los An­ge­les. For blom­ster­hand­le­ren Re­ed er va­len­tin­s­dag en af årets trav­le­ste ar­bejds- da­ge. Desvær­re må han un­der net­op den­ne ro­man­ti­ske høj­tid se til, mens hans bed­ste ve­nin­de, sko­le­læ­re­rin­den Julia, ind­le­der en aff ære med læ­gen Har­ri­son, som vi­ser sig at væ­re en gift mand. Un­der en lang fl yrej­se ind­le­der for­ret­nings­man­den Hol­den en dyb sam­ta­le med den kvin- de­li­ge of­fi cer Ka­te, som er på en kort or­lov. Et lyk­ke­ligt gift , æl­dre æg­te­par, Estel­le og Ed­gar Pad­ding­ton, pas­ser de­res lil­le bar­ne­barn, som kæm­per med den før­ste fo­rel­skel­se og sam­ti­dig sav­ner sin mor. Man­ge års lyk­ke­ligt sam­liv er imid­ler­tid tru­et, da Estel­le af­slø­rer over­for Ed­gar, at hun en­gang for læn­ge si­den hav­de en aff ære med hans for­ret­nings­part­ner. Kar­ri­e­re­kvin­den Ka­ra afh ol­der sin år­li­ge ” Jeg ha­der va­len­tins-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Hol­den ( Brad­ley Coo­per) og Ka­te ( Julia Ro­berts) får sæ­der ved si­den af hin­a­den un­der en fl yrej­se, der en­der med at få stor be­ty dning for dem beg­ge. Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.