RA­DIO MERCUR STOP­PER

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 53 år si­den 1962:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er fo­kus på di­ne pen­ge­sa­ger, hvor du ik­ke kan væ­re helt sik­ker på, at alt er som det skal væ­re. Der er og­så ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Månen og Sa­turn på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor du me­re end sæd­van­ligt bli­ver klar over di­ne fø­lel­ser og be­hov. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor du går med ro­man­ti­ske tan­ker. Du er mo­dig og har lyst til at gø­re no­get, som du ik­ke ple­jer. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Selv­om du må­ske har fri i dag, så er det dit ar­bejds­liv, som er i di­ne tan­ker. Det er en god dag til en lang og dyb sam­ta­le med en kær per­son. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Omvendt så er det en god idé med en al­vor­lig sam­ta­le om­kring di­ne fø­lel­ser. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan vir­ke­lig for­ven­te al den hjælp og op­bak­ning, som du har brug for. Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en, og du kan glæ­de dig til i aft en. Kær­lig­hed:****** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 De be­græns­nin­ger, som du har følt i læn­ge­re tid, vil nu plud­se­lig for­svin­de som dug for so­len. Du fø­ler dig me­re fri, end du læn­ge har gjort. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Jo me­re du gi­ver dig selv lov til for­ny­el­se på al­le må­der, des me­re vil du mær­ke, at ener­gi­en om­kring dig bli­ver me­re og me­re po­si­tiv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

141). ( Svær 27). ( Mid­del 37). ( Nem

Pira­tra­dio­en Ra­dio Mercur stop­per med at sen­de fra in­ter­na­tio­nalt far­vand i Øster­sø­en. Ra­dio­en send­te for før­ste gang i 1958 og blev be­teg­net som en pira­tra­dio, for­di den brød det stats­li­ge mo­nopol på ra­dio. Ski­bet Che­e­ta Mercur - som Ra­dio Mercur bl. a. send­te fra - i Ste­ge Havn. Be­mærk den me­get hø­je sen­de­mast.

Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.