Den dan­ske Tour

Post Dan­mark, der fyl­der 25, kø­res fra Stru­er til Fre­de­riks­berg, og DR er med he­le vej­en

BT - - TV/RADIO - Hen­ning Hø­eg ho­eg@bt.dk

DR1 tirs­dag- lør­dag 15.00 ’ Post Dan­mark Rundt’

Det er 25 år si­den, at Post Dan­mark Rundt for før­ste gang rul­le­de gen­nem som­mer­lan­det. Og i den an­led­ning sen­der DR1 som no­get nyt di­rek­te fra al­le eta­per­ne.

Fra tirs­dag til tors­dag blæn­der DR1 op fra 15.00 til 17.00. Fre­dag 7. au­gust ud­vi­des trans­mis­sio­nen. Og næ­ste lør­dag ( 8.8.) vi­ses af­slut­nin­gen på lø­bet fra 14: 10 til 16: 15.

» Vi er ut­ro­lig gla­de for, at vi har mu­lig­hed for at trans­mit­te­re lø­bet ud til rig­tig man­ge dan­ske­re.

Med li­ve tv- dæk­ning halvan­den ti­me hver dag brin­ger vi al­le lø­bets store dra­ma­er, når de sker, sam­ti­dig med at vi får mu­lig­hed for at vi­se det me­ste af Dan­mark fra vo­res he­li­kop­ter i luf­ten og fra mo­tor­cyk­ler­ne på lan­de­ve­je­ne, « for­tæl­ler An­ders Kern Bo­je, der er un­der­di­rek­tør i DR Nyhe­der og an­svar­lig for DR Sporten.

OL- guld­vin­der

Det bli­ver Hen­rik Li­ni­ger, der kom­men­te­rer eta­per­ne på DR1. Han får sel­skab af Dan Frost, der er tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter, sport­s­di­rek­tør og OL- guld­vin­der i ba­ne­cyk­ling. Hen­rik Li­ni­ger glæ­der sig:

» Det er lyk­ke­des ar­ran­gø­rer­ne at la­ve et spæn­den­de felt med go­de hold. Det er ny­ska­ben­de, og især tred­je eta­pe om­kring Vej­le bli­ver spæn­den­de. Den kan gi­ve ryt­ter­ne ud­for­drin­ger af use­te di­men­sio­ner, « spår Li­ni­ger.

Post Dan­mark Rund star­ter på tirs­dag i Stru­er. Ru­ten går bl. a. igen­nem Vej­le og Hil­le­rød, før mål­stre­gen ef­ter i alt 880 km kryd­ses på Fre­de­riks­berg.

DR1 TIRS­DAG- LØR­DAG 15.00 ’ POST DAN­MARK RUNDT’

Vi er ut­ro­lig gla­de for, at vi har mu­lig­hed for at trans­mit­te­re lø­bet ud til rig­tig man­ge dan­ske­re

An­ders Kern Bo­je, un­der­di­rek­tør i DR Nyhe­der

Post Dan­mark Rundt fin­der sted 4. til 8. au­gust. DR1 sen­der di­rek­te. Fo­to: DR1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.