LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 2000. ( Bo­un­ce) Re­k­la­me­man­den Bud­dy og for­fat­te­ren Greg mø­des til­fæl­digt i luft­hav­nen og byt­ter bil­let­ter. Bud­dy vil ger­ne til­brin­ge nat­ten på et ho­tel med en til­fæl­dig kvin­de, og Greg vil ger­ne hjem. Da Gregs fly styr­ter ned, får Bud­dy skyld­fø­lel­se og be­gyn­der at drik­ke. Med­vir­ken­de: Bud­dy Ama­ral: Ben Af­fleck, Ab­by Ja­nel­lo: Gwy­neth Pal­trow og Mi­mi Pra­ger: Na­tasha Hen­strid­ge. In­struk­tion: Don Roos. DR1 kl. 15.50 Au­stralsk ro­man­tisk ko­me­die fra 1994. ( Lucky Bre­ak) Sop­hie skri­ver fan­ta­si­ful­de ero­ti­ske for­tæl­lin­ger, som hen­des dår­li­ge ben for­hin­drer hen­de i at leve ud. Ef­ter et uheld får Sop­hie be­net i gips, og da hun mø­der ju­vel­e­ren Ed­die, tror han, at hun blot har bræk­ket be­net. Hun for­tæl­ler ham ik­ke sand­he­den, og snart in­vi­te­rer han hen­de på en ro­man­tisk we­e­kend, der over­går hen­des vil­de­ste fan­ta­si. Med­vir­ken­de: Sop­hie: Gia Ca­ri­des, Ed­die: Ant­ho­ny LaPag­lia og Gl­o­ria: Re­bec­ca Gib­ney. In­struk­tion: Ben Lewin. DR1 kl. 23.05 Ame­ri­kansk- tjek­kisk actionfi lm fra 2011. ( Mis­sion: Im­pos­sib­le - Ghost Protocol) Et­han Hunt og hans nye team kæm­per mod uret for at op­spo­re den far­li­ge ter­r­o­rist Hen­dri­cks. Hen­dri­cks har få­et ad­gang til rus­si­ske atom­vå­ben og har pla­ner om at lan­ce­re et an­greb mod USA. Tea­mets for­søg på at stop­pe ham i Kreml en­der ka­ta­stro­falt med en eks­plo­sion, som vol­der stor ska­de. Med­vir­ken­de: Et­han: Tom Cru­i­se, Ja­ne: Pau­la Pat­ton og Wil­li­am: Je­re­my Ren­ner. In­struk­tion: Brad Bird. TV3 kl. 21.00 Dansk ko­me­die fra 1964. ( Don Ol­sen kom­mer til by­en) Da den om­far­ten­de livs­ny­der Don Ol­sen an­kom­mer til Mid­del­kø­bing og bli­ver ven med ma­nu­fak­tur­hand­ler Thorsen i, be­gyn­der der at ske ting og sa­ger i den lil­le by - til den re­gel­ret­te bank­di­rek­tørs store for­try­del­se. Mø­det med Ol­sen får nem­lig Thorsen til at ind­se, hvor træt han er af provin­si­el små­bor­ger­lig­hed og kon­ser­va­tis­me, og hans op­rør­ske ad­færd får snart op­bak­ning fra by­ens un­ge - og gør ind­tryk på den køn­ne frø­ken Mor­ten­sen. Med­vir­ken­de: Don Ol­sen: Bu­ster Lar­sen, Thorsen: Dirch Pas­ser og Ba­ger­me­ster Horn: Karl Steg­ger. In­struk­tion: An­ker Sø­ren­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.50 Ame­ri­kansk thriller fra 1975. ( Bre­akout) Ni­ck Colt­on er pi­lot og even­ty­rer og kan hy­res til lidt af hvert. Det gør Ann Wag­ner, som skal hen­te sin mand Jay i Me­xi­co. Hvad hun ik­ke for­tæl­ler Ni­ck er, at Jay sid­der i fængsel, an­kla­get for mord. Det op­da­ger han på den hår­de må­de, og på sam­me må­de fin­der han ud af, hvor­for Jays tal­ri­ge flugt­for­søg er mis­lyk­ke­des. Der må skrap­pe­re mid­ler til. Og her er Ni­ck hel­dig­vis rig­tig på hjem­me­ba­ne. Med­vir­ken­de: Ni­ck: Char­les Bron­son, Ann: Jill Ire­land og Jay: Ro­bert Du­vall. In­struk­tion: Tom Gri­es. DR2 kl. 17.35 Ame­ri­kansk- ty sk actionfi lm fra 2005. ( Con­stan­ti­ne) Ef­ter bog­sta­ve­ligt talt at ha­ve væ­ret i hel­ve­de tur- re­tur, kan den ok­kul­te de­tek­tiv Jo­hn Con­stan­ti­ne se dæ­mo­ner, som er usyn­li­ge for al­min­de­li­ge men­ne­sker, og han bru­ger dis­se ev­ner til be­kæm­per væ­se­ner fra ” den an­den si­de”. Han bli­ver op­søgt af po­li­tik­vin­den An­gela Dod­son, der vil ha­ve ham til at hjæl­pe med at opkla­re hen­des tvil­lin­ge­søsters mysti­ske selv­mord. Med­vir­ken­de: Jo­hn Con­stan­ti­ne: Ke­a­nu Re­e­ves, Mid­ni­te: Dji­mon Ho­unsou og Chas Kra­mer: Shia La­Beouf. In­struk­tion: Fran­cis Lawren­ce. TV 2 Zulu kl. 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.