Brøndby skuff ed de ælt i EL

De blågu­le øge­de ik­ke li­ge­frem chan­cen for avan­ce­ment til Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil ef­ter 0- 0 mod cypri­o­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Ni­co­sia er en cypri­o­tisk by på stør­rel­se med Aar­hus med si­ne godt 200.000 ind­byg­ge­re, og i næ­ste uge kan der kom­me så me­get gang i ga­den, at Skan­der­borg Festi­val tæt på ’ Smilets By’ kan få svært ved at op­nå sam­me stem­ning trods nav­ne som Dizzy Mizz Lizzy.

Det skyl­des ik­ke mindst to dan­ske fod­bold­hold, FC Midtjylland og Brøndby.

Me­stre­ne fra Her­ning kik­se­de i tirs­da­gens Champions League- kva­li­fi ka­tion ved på hjem­me­ba­ne at ta­be med 1- 2 til APOEL Ni­co­sia, og i aft es var det så Brønd­bys tur til at skuff e, da det kun blev til 0- 0 hjem­me mod AC Omo­nia, der slut­te­de tred­je­bedst i den cypri­o­ti­ske liga i sid­ste sæ­son.

Som­me­rens ek­stre­me var­me på de cypri­o­ti­ske bred­degra­der gør, at AC Omo­nia først be­gyn­der sin liga- sæ­son 22. au­gust, mens Brøndby al­le­re­de har spil­let to kam­pe i Su­per­liga­en. Og tabt.

Der­for kun­ne man for­ven­te de blå- gu­le kom­me me­re sam­men­spil­let ud på grønsvæ­ren og i bed­re kamp­form, men til de fl este af de 7.427 til­sku­e­res over­ra­skel­se var det AC Omo­nia, som tog sty­rin­gen og kom frem til fl ere store chan­cer i før­ste halv­leg.

Ja, fak­tisk skul­le Tho­mas Franks mand­skab væ­re glad for, at den sid­ste skarp­hed mang­le­de hos det cypri­o­ti­ske hold, der med den store Cil­li­an She­ri­dan og den væv­re og 37- åri­ge Nu­no As­sis vold­te det dan­ske hold store pro­ble­mer.

Sky­de­telt i an­den halv­leg

Brøndby kom langt bed­re med i an­den halv­leg, og i lø­bet af de før­ste mi­nut­ter var der de­ci­de­ret sky­de­telt for­an mod­stan­der­nes mål, men hver­ken Te­emu Puk­ki, Jo­han El­man­der, El­ba­san Rashani el­ler Magnus Eri­cs­son kun­ne få bol­den ind på to tredob­bel­te chan­cer.

Brøndby- må­l­mand Lukas Hra­decky var ik­ke im­po­ne­ret af de cypri­o­ti­ske mod­stan­de­re, men pe­ge­de sam­ti­dig pi­len in­dad mod eget hold.

» Det er sam­me pro­blem, som vi haft i he­le sæ­so­nen. Vi har to store chan­cer, som vi skal sco­re på. Hvis man vil vi­de­re i Eu­ro­pa League, skal man væ­re skarp og sco­re. Men vig­tigst er, at vi hol­der et cle­an she­et, « sag­de han til 6eren.

» Det bli­ver hek­tisk der­ne­de, og jeg sy­nes, de er nog­le tø­sed­ren­ge, der hop­per og rul­ler rundt i græs­set. Jeg var li­ge ved at ta­le med dom­me­ren, som var fra Tjek­ki­et, så jeg kun­ne hans sprog, men jeg lod væ­re. Det var dog pin­ligt, « si­ger han.

Runje holdt nul­let

Gæ­ster­ne, der hav­de den tid­li­ge­re FC Nord­s­jæl­land­spil­ler Ivan Runje i mid­ter­for­sva­ret, kla­re­de skæ­re­ne hver gang kam­pen igen­nem.

Net­op mid­ter­for­sva­ret er ble­vet Brønd­bys helt store akil­les­hæl i be­gyn­del­sen af den­ne sæ­son med en ska­de til an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger, som ven­tes ude i fl ere uger, og syg­dom hos Martin Ørnskov samt end­nu en ska­de til Martin Al­bre­cht­sen gjor­de, at Tho­mas Frank trods kam­pens vig­ti­ge be­tyd­ning måt­te gi­ve de­but til un­ge Malt­he Jo­han­sen un­der­vejs.

» Jeg sy­nes, vi spil­ler godt un­der svæ­re vil­kår, hvor vi in­den kam­pen er hårdt ramt af ska­der, og syg­dom og vo­res mest ru­ti­ne­ret mand ud­går eft er 40 mi­nut­ter og skal sæt­te en 19- årig de­butant ind, « sag­de Tho­mas Frank.

De­but var der og­så til til­ba­ge­vend­te Ron­nie Schwartz, men han kun­ne li­ge som re­sten af Brøndby-off en­si­ven ik­ke få hul på byl­den.

Tho­mas Frank hav­de før kam­pen på Brønd­bys hjem­mesi­de for­ka­ret, at 0- 0 kun­ne væ­re et godt re­sul­tat, hvis ik­ke det kun­ne bli­ve til en sejr, og må­ske en­der det trods alt ik­ke med cypri­o­tisk fest. Men kun må­ske.

Det var stol­pe ud for Te­emu Puk­ki og Brøndby, da de i af­tes mød­te AC Omo­nia fra Cy­pern. De blågu­le må rej­se ned til re­tur­kam­pen med 0- 0 i ba­ga­gen. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.