BENDT­NER STÅR UDE PÅ PLAN­KEN

... og den dan­ske lands­holds­an­gri­ber skal lukre­re på kon­kur­ren­ter­nes fejl, hvis han vil und­vi­ge Wol­fsburg- far­vel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Hvis Bendt­ner har svært ved at over­be­vi­se i træ­nin­gen om, at han skal ha­ve chan­cen, får han den må­ske al­li­ge­vel i kamp

Keld Bor­ding­gaard

Ni­ck­las Bendt­ner må for­be­re­de sig på en frem­tid som birol­le­in­de­ha­ver i den ty­ske fod­bold- film, de kal­der Wol­fsburg. For dan­ske­ren le­ver om ik­ke på lånt tid i klub­ben så i hvert fald som en fod­bol­dens sja­kal. En åd­se­læ­der, der må ven­te på, at kon­kur­ren­ter­ne fejl­er.

Den 27- åri­ge dan­ske lands­holds­an­gri­ber er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke læn­ge­re en del af de store pla­ner i Wol­fsburg. Det er i sig selv ik­ke over­ra­sken­de, når man tæn­ker på Bendt­ners se­ne­ste sæ­son i skyg­gen af Bas Dost og så læg­ger den nye an­gri­ber, Max Kru­se, oven i pin­s­ler­ne.

Men dår­lig form i op­star­ten send­te ham på to da­ges tor­tur- træ­ning ale­ne med fy­sisk træ­ner Oli­ver Mut­sch­ler, og han greb ik­ke chan­cen for me­re spil­le­tid mod hver­ken Ajax el­ler Ar­se­nal, hvor han fik chan­cen fra start. Der­for er Bendt­ner nu tred­je­valg, og det er kun an­dre spil­le­res ska­der, der igen kan gi­ve ham en ær­lig chan­ce i Wol­fsburg.

Keld Bor­ding­gaard var as­si­stent i Mainz i star­ten af den for­gang­ne sæ­son, og her fulg­te han Bendt­ner tæt. Han me­ner og­så, at Tår­n­by- dren­gen står over for en svær sæ­son.

» Ud­for­drin­gen er ik­ke ble­vet min­dre af, at Max Kru­se er kom­met til fra Glad­bach. Men der vil li­ge­som i sid­ste sæ­son åb­ne sig nog­le vin­du­er for ham. Hvis Bendt­ner har svært ved at over­be­vi­se i træ­nin­gen om, at han skal ha­ve chan­cen, får han den må­ske al­li­ge­vel i kamp. Det er der, han skal for­sø­ge at sæt­te en fod i dø­ren. Det ser ik­ke let ud, men der op­står mu­lig­he­der, og der har han før væ­ret kold nok til at slå til, « si­ger Bor­ding­gaard.

Vil ik­ke helt op­gi­ve Bendt­ner

Ni­ck­las Bendt­ner er godt nok ik­ke for­an hver­ken den nyind­køb­te ty­ske lands­holds­an­gri­ber, Max Kru­se, el­ler sid­ste sæ­sons Wol­fsburg- top­sco­rer, Bas Dost, men Die­ter Heck­ing har al­li­ge­vel ik­ke lyst til at gi­ve helt op på sin dan­sker, « for­tæl­ler ty­ske pres­sekil­der til BT. Iføl­ge dem er Heck­ing en stolt mand. Og han ser ik­ke ba­re en Bendt­ner- fu­ser som et per­son­ligt pro­blem for an­gri­be­ren. Heck­ing vil og­så fø­le sig ramt på stolt­he­den, hvis han ik­ke lyk­kes med Bendt­ner, vur­de­rer de.

At den ty­ske Wol­fsburg- træ­ner ik­ke ba­re er ble­vet på­dut­tet en dansk eks- Ar­se­nal- an­gri­ber, bli­ver da og­så un­der­støt­tet af Bor­ding­gard, der selv har hørt om Wol­fs- burgs pla­ner med Bendt­ner.

» Jeg hav­de i for­sæ­so­nen en di­a­log med Heck­ing om­kring Bendt­ner, hvor jeg og­så sag­de, at hvis de fik Bendt­ner i top­form, vil­le de ha­ve en in­ter­na­tio­nal an­gri­ber. Det har de så kæm­pet med, kan jeg se på af­stand. «

» Heck­ing var me­get ve­l­in­for­me­ret om Bendt­ner, og han vid­ste godt, at hvis han kun­ne få Bendt­ner i form og kamp­form, hav­de man en spil­ler, der kun­ne hjæl­pe hol­det me­get, « si­ger Keld Bor­ding­gaard.

Men det var alt­så i en tid, hvor Wol­fsburg drøm­te om store ting, men sta­dig kun­ne be­trag­tes som en Eu­ro­pa League- klub. Nu gæl­der det Champions League, og det er der in­ve­ste­ret ef­ter. Og det ni­veau er Bendt­ner alt­så et styk­ke fra. Der­for vil Wol­fsburg hel­ler ik­ke stå i vej­en, hvis en ny klub skul­le kom­me med et se­ri­øst bud. Men man be­hol­der ham og­så ger­ne til en sæ­son med kam­pe hver tred­je dag.

Fo­to: AFP

Ni­ck­las Bendt­ner har haft en skidt sæ­so­n­op­takt i Wol­fsburg. Bå­de mod Ajax og Ar­se­nal fik dan­ske­ren chan­cen fra start – uden at gri­be den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.