Frygt­lø­se Cor­ne­li­us

FCK- træ­ner Stå­le Sol­bak­ken sam­men­lig­ner sin ska­de­de an­gri­ber med den sven­ske action- le­gen­de Dolph Lund­gren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SELVSIK­KER Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ ber­ling­s­ke. dk DOLPH LUND­GREN

FC København har in­ve­ste­ret mas­sivt den­ne som­mer, hvor de blandt an­dre har hen­tet pa­ragu­ay­a­ne­ren Fe­de­ri­co San­tan­der. Men An­dreas Cor­ne­li­us fryg­ter ik­ke kon­kur­ren­cen i front. Han kon­cen­tre­rer sig kun om at kom­me sig over sin bræk­ke­de an­kel, der gjor­de ham ukamp­dyg­tig i april.

Genop­træ­nin­gen er for­lø­bet over al for­vent­ning. Al­le­re­de nu er den hær­de­bre­de an­gri­ber tilbage på træ­nings­ba­nen.

» Det går rig­tig fint. Jeg er ef­ter- hån­den med i det me­ste af træ­nin­gen. Det er kun, når vi spil­ler til to mål, at jeg sta­dig­væk ik­ke er med. Men det he­le er sta­dig me­get kon­trol­le­ret, så jeg ik­ke la­ver no­get dumt, « si­ger An­dreas Cor­ne­li­us, der tø­ver med at sæt­te en da­to på sit co­me­ba­ck hos Lø­ver­ne.

» Re­a­li­stisk set bur­de jeg væ­re klar til at spil­le ef­ter land­skamp­pau­sen i sep­tem­ber. Men det kom­mer an på, hvor­dan fo­den re­a­ge­rer. Men si­den jeg for al­vor be­gynd­te at træ­ne med mandag, har fo­den re­a­ge­ret fint, og jeg har ik­ke mær­ket no­get til ska­den. «

In­gen be­kym­ring

FC København har hand­let stort ind i det nu­væ­ren­de trans­fer­vin­due – blandt an­dre en di­rek­te kon­kur­rent til ’ Cor­ner’ i skik­kel­se af Fe­de­ri­co jeg ik­ke nervøs, « ly­der det selvsik­kert fra Cor­ne­li­us.

Han skal da hel­ler ik­ke væ­re nervøs for re­ak­tio­nen fra sin ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken. Han ro­ser nem­lig Cor­ne­li­us til sky­er­ne.

Næ­sten et mira­kel

» ’ Cor­ner’ kan det he­le. Han sty­rer det selv. Han er ek­stremt men­tal stærk. Han har en smer­te­tær­skel, som an­dre kun kan drøm­me om. Han er jo la­vet af gra­nit. Det er tre en halv må­ned si­den, at be­net stod li­ge ud til si­den, og så ser du, hvad han la­ver nu. Det er næ­sten et mira­kel, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken in­den han sam­men­lig­ner ham med en svensk kult- le­gen­de.

» Han er jo lidt Dolph Lund­gren. En mand, hvis smer­te­tær­skel ik­ke ser ud til at ha­ve en kob­ling mel­lem

DOLPH LUND­GREN ER

en svensk sku­e­spil­ler, in­struk­tør, mo­del, kampsport­s­u­dø­ver, tid­li­ge­re vægt­løf­ter og ci­vil­in­ge­ni­ør i ke­mi­tek­nik. Han har stu­de­ret på Was­hin­g­ton Sta­te Uni­ver­si­ty, Kung­liga Tek­niska Högsko­lan og Uni­ver­si­ty of Syd­ney. Han må­ler 1,96 m

3. novem­ber 1957 ( 57 år) i Spå­n­ga, Sto­ck­holm

Wikipe­dia

FØDT:

KIL­DE:

ho­ve­d­et og re­sten af krop­pen. Det kun­ne væ­re, vi skul­le over­fø­re det fra ham til nog­le af de an­dre spil­le­re. «

Godt tre må­ne­der ef­ter, han bræk­ke­de sin an­kel, er An­dreas Cor­ne­li­us ( tv.) tilbage på træ­nings­ba­nen, og han kan må­ske gø­re co­me­ba­ck til sep­tem­ber. FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, er im­po­ne­ret over sin an­gri­bers smer­te­tær­skel og sam­men­lig­ner ham med Dolph Lund­gren ( th.). Fo­to: Erik Ref­ner/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.