HAN OVER­VE­JER, MEN KUN OM EM

Mor­ten Ol­sen er i gang med sit sid­ste år som dansk land­stræ­ner og er næ­ste som­mer ar­bejds­løs. Frem­tidsover­vej­el­ser­ne om si­tu­a­tio­nen ve­jer dog ik­ke me­get hos ho­ved­per­so­nen selv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FREM­TID Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Min frem­tid er de to næ­ste kam­pe ( mod Albanien og Ar­me­ni­en i sep­tem­ber, red.). Og re­sten spe­ku­le­rer jeg ik­ke på

Mor­ten Ol­sen

Spe­ku­la­tio­ner­ne om Mor­ten Ol­sens af­lø­ser som dansk land­stræ­ner har væ­ret man­ge, mens ho­ved­per­so­nens egen skæb­ne er slup­pet let­te­re un­der ra­da­ren. Til næ­ste som­mer vil Ol­sen væ­re tæt på de 66 år samt væ­re ar­bejds­løs ef­ter he­le 16 år som dansk land­stræ­ner. En ny, uvant si­tu­a­tion for den ru­ti­ne­re­de træ­ner.

Tid­li­ge­re ge­ne­rel­se­kre­tær i DBU, Jim Stjerne Hansen, ken­der Ol­sen ind­gå­en­de ef­ter 25 år i DBU og tror, at tan­ker­ne om et kar­ri­e­re­stop na­tur­ligt gør sig til i den nu­væ­ren­de land­stræ­ners tan­ker.

» Man skal hu­ske på, at han er 65 og fol­ke­pen­sio­nist. Hvis man ser på hans al­der, kun­ne det godt væ­re det rig­ti­ge tids­punkt at stop­pe på. Men når jeg ser på hans en­ga­ge­ment og det ind­tryk, han ef­ter­lod, da han for­læn­ge­de sid­ste gang i min tid, er mo­ti­va­tio­nen in­takt, « ly­der det fra Ol­sens tid­li­ge­re DBU- al­li­e­re­de.

Han har dog svært ved at se Ol­sen i et job som klub­træ­ner grun­det al­de­ren.

» Han vil­le nok kun­ne væ­re klub­træ­ner, men i en be­græn­set pe­ri­o­de, for det er enormt hårdt at væ­re top­træ­ner i dag. Jeg kan me­re se ham i et job som sport­s­chef, i et ma­na­gerjob el­ler for den sags skyld et an­det land­stræ­nerjob. Mit ind­tryk er, at han gen­nem åre­ne er ble­vet rig­tig glad for jo­bind­hol­det som land­stræ­ner. Man er mak­si­malt på i en pe­ri­o­de, og så kan man træk­ke sig tilbage og la­de op til næ­ste land­skamp. Det har pas­set ham godt. «

Tæn­ker kun på EM

Men mens ven­nen Jim Stjerne Hansen ger­ne vil spe­ku­le­re i Ol­sens frem­tid, er ho­ved­per­so­nen i ste­det me­get fo­ku­se­ret på sin sid­ste, store op­ga­ve som land­stræ­ner. Kva­li­fi­ka­tio­nen til EM næ­ste som­mer i Frankrig.

» Min frem­tid er de to næ­ste kam­pe ( mod Albanien og Ar­me­ni­en i sep­tem­ber, red.). Og re­sten spe­ku­le­rer jeg ik­ke på, og det skal jeg hel­ler ik­ke spe­ku­le­re på. Det er et helt ær­ligt svar, så det er ik­ke et spørgs­mål om, at jeg har be­stemt mig for, at jeg hol­der el­ler ik­ke hol­der, og det er hel­ler ik­ke no­get, jeg kun selv be­slut­ter i sid­ste en­de. «

Har du slet ik­ke tænkt på, hvad frem­ti­den skal by­de for dig? » Nej, nej. Det har jeg ik­ke. « Hvor­når be­gyn­der du at tæn­ke på det?

» Aner det ik­ke. Nu skal vi først kva­li­fi­ce­re Dan­mark til EM, og det kræ­ver, at vi fo­ku­se­rer al­le sam­men. «

Er me­get in­ten­siv

Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Martin Laur­sen fik sin de­but un­der net­op Mor­ten Ol­sen og ar­bej­de­de sam­men med ham i ot­te år. Han me­ner li­ge­som Jim Stjerne Hansen, at Ol­sen er glad for ar­bejds­for­men i et land­stræ­nerjob. Ol­sen har tid­li­ge­re prø­vet at væ­re klub­træ­ner for Brøndby, FC Köln og Ajax, hvor han blev fy­ret i al­le tre klub­ber.

» Han har må­ske ind­set, at job­bet som land­stræ­ner pas­ser bå­de ham og spil­ler­ne godt. For han er me­get in­ten­siv, og spørgs­må­let er, om han er lidt for in­ten­siv, hvis han skul­le ha­ve et klubhold. Han har sta­dig sul­ten ef­ter me­re, og han vil bli­ve ved, ind­til krop­pen si­ger stop. Og det er så spørgs­må­let, om han kan hol­de til det fy­sisk, « si­ger Laur­sen, der me­ner, det er et godt tids­punkt at stop­pe for Ol­sen næ­ste som­mer, skul­le lands­hol­det kva­li­fi­ce­re sig til EM.

» Ti­m­in­gen er vir­ke­lig god ef­ter en slut­run­de, hvor et an­det lands­hold ty­pisk stor­fl­op­per, og så kan mu­lig­he­den for et nyt job op­stå, hvis et af de store lan­de gør det dår­ligt. « Mor­ten Ol­sen si­ger, at han end­nu ik­ke har over­ve­jet, hvad han skal, når han stop­per som dansk land­stræ­ner, men Jim Stjerne Hansen og Martin Laur­sen me­ner beg­ge, at han bør fin­de et nyt land­stræ­nerjob frem for at bli­ve klub­træ­ner, som han var i Ajax i slut­nin­gen af

halv­fem­ser­ne ( helt th.). Fo­to: Hen­ning Bagger/ Erik Lun­tang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.