Ol­sen hjem­me på vi­sit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SU­PER­LIGA- RUND­T­UR Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Mor­ten Ol­sen, der er bo­sat i Bel­gi­en, er tid­li­ge­re ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke at væ­re syn­lig og til ste­de rundt om­kring på de dan­ske fod­bold­sta­dio­ner. Men nu er Ol­sen i Dan­mark for net­op at kig­ge nær­me­re på de Su­per­liga- spil­le­re, der er lands­holdsak­tu­el­le.

» Su­per­liga­en er jo kom­met i gang, så vi skal ud at se, hvor­dan det står til. Og vi skal se en mas­se fod­bold­kam­pe de næ­ste par uger. Vi skal se, hvor­dan folk er kom­met i gang, og der er no­gen, der har skif­tet klub, så der er ri­ge­ligt at se til, « si­ger land­stræ­ne­ren.

I den se­ne­ste lands­hold­strup, der var sam­let før det vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­op­gør mod Ser­bi­en, som i ju­ni blev slå­et med 2- 0, var su­per­liga- spil­le­re som Step­han Andersen, Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen, Da­ni­el Ag­ger og Pio­ne Si­sto i trup­pen. Ol­sen vil dog først af­ven­te de næ­ste par uger, in­den han kom­men­te­rer på su­per­liga- spil­le­rens til­stand.

» Spørg mig om tre uger. Vi har før stå­et og sagt, at det ser godt ud, og så når vi skal mø­des, er der plud­se­lig en hel mas­se ska­der, så det gør vi ik­ke me­re. Vi må af­ven­te, ind­til vi mø­des om man­da­gen, in­den vi spil­ler fre­dag ( 4. sep­tem­ber mod Albanien, red.). Der kan vi se, hvad vi har at sky­de med. «

Su­per­liga­en er jo kom­met i gang, så vi skal ud at se, hvor­dan det står til. Og vi skal se en mas­se fod­bold­kam­pe de næ­ste par uger

Mor­ten Ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.