En­gelsk me­ster i ver­ba­le svi­ne­re

Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho la­der sjæl­dent chan­cen for at ser­ve­re en æt­sen­de, spy­dig svi­ner gå sin næ­se for­bi

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt flb@ sporten. dk

Sæ­so­nen er end­nu ik­ke i gang, men Chel­sea- ma­na­ger José Mourin­ho har fun­det den skar­pe tun­ge frem og hud­flet­ter kol­le­ger­ne på stri­be.

Chel­sea har kun­net ny­de som­mer­pau­sen i selvsik­ker be­vidst­hed om, at man vandt det en­gel­ske mester­skab i over­le­gen stil og med en stort set uæn­dret trup igen bør reg­nes som ti­tel­fa­vo­rit­ter. Men så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke, når man hed­der José Mourin­ho. Den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger har til­sy­ne­la­den­de gå­et og spa­ret sam­men til et par ver­ba­le giftigheder, som han har slup­pet løs de se­ne­ste da­ge, mens Lon­don- hol­det har væ­ret på pre­sea­son tur i USA. Det er fo­re­lø­bigt gå­et ud over Pre­mi­er League- kol­le­ga­er­ne Ma­nu­el Pel­le­gri­ni og Arsè­ne Wen­ger samt i sær­de­les­hed Ra­fa­el Be­ni­tez i Re­al Madrid.

6erens Pre­mi­er League- eks­pert Mik­kel Bi­s­choff un­drer sig over, at Mourin­ho i den grad al­le­re­de er gå­et på krigs­stien.

» Tid­li­ge­re har han jo godt kun­net re­a­ge­re barn­ligt og bli­ve per­son­lig og ube­ha­ge­lig, når han bli­ver pres­set i lø­bet af sæ­so­nen, hvis det ik­ke li­ge kø­rer for Chel­sea. Han var glad og rund, da Chel­sea hav­de sik­ret mester­ska­bet. Det er lidt aty­pisk, at han bi­der af de an­dre nu, « si­ger Bi­s­choff.

Og glad og rund kan man ik­ke be­skyl­de Mourin­ho for at ha­ve væ­ret med de se­ne­ste da­ges ver­ba­le lus­sin­ger.

Først ud­del­te han et hug til Man­che­ster Ci­ty- ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, som hav­de til­ladt sig at si­ge, at det he­le kom til at hand­le om Mourin­ho, når Chel­sea vandt. » Når en ma­na­ger er på fe­rie og tæn­ker på mig og ta­ler om mig, når han er på fe­rie, så har jeg ik­ke no­get at si­ge. I min fe­rie la­ve­de jeg in­gen in­ter­view, « sag­de den po­rtu­gi­si­ske træ­ner og for­kla­re­de så, hvor­for han nog­le gan­ge kom­mer til at kal­de Pel­le­gri­ni for Pel­le­gri­no.

» For­di jeg hav­de en spil­ler, som hed Pel­le­gri­no, de to var sam­ti­di­ge, Mauri­cio Pel­le­gri­no og hr. Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, og jeg får al­tid kaldt den ene det an­det. Men hvis jeg gjor­de det omvendt, vil­le det væ­re man­gel på respekt, « un­der­stre­ge­de Mourin­ho, så der ik­ke var tvivl om, hvad han men­te om sin kol­le­ga i Ci­ty.

Hol­der fjend­skab ved li­ge

Så fort­sat­te han med at kon­sta­te­re, at jour­na­li­ster­ne bur­de bru­ge de­res lom­me­reg­ner, når Arsè­ne Wen­ger på­stod, at han ik­ke brug­te sær­ligt man­ge pen­ge i Ar­se­nal. Mourin­ho har al­drig haft et hjerte­ligt for­hold til sin fran­ske kol­le­ga, og der er åben­bart et fjend­skab, som skal hol­des ved li­ge.

» Han star­ter tid­ligt de her små­dis­kus­sio­ner med Wen­ger, som han al­tid har kø­ren­de, og med Pel­le­gri­ni, som han har et for­fær­de­ligt for­hold til. Han for­sø­ger nok at ram­me dem lidt, før sæ­so­nen er gå­et i gang, « me­ner Bi­s­choff.

Og så rul­le­de Mourin­ho for al­vor det ver­ba­le skyts ud, da må­let var Re­al Madrid- ma­na­ger Ra­fa­el Be­ni­tez og hans ko­ne. Mont­ser­rat Sea­ra hav­de for sjov for­ma­stet sig til at si­ge, at æg­te­man­den ryd­de­de op ef­ter Mourin­ho.

» Re­al er det tred­je af José Mourin­hos gam­le hold, som Ra­fa­el træ­ner. Vi ryd­der op ef­ter ham! Når man tæn­ker over det, så er det klart, at vo­res ve­je kryd­ses. Der er kun få ver­dens­klas­se- klub­ber, « sag­de den span­ske kvin­de til den lo­ka­le avis i Ga­li­ci­en, La Re­gion.

Men det var ik­ke et ud­sagn, som Mourin­ho kun­ne se det sjove i.

» Da­men er med al respekt lidt for­vir­ret. Jeg gri­ner ik­ke, for hen­des mand kom til Chel­sea for at af­lø­se Ro­ber­to Di Mat­teo og til Re­al Madrid for at af­lø­se Car­lo An­ce­lot­ti. Den ene­ste klub, hvor hen­des mand har af­løst mig, er In­ter, hvor han i lø­bet af seks må­ne­der fik øde­lagt det hold, som den­gang var Eu­ro­pas bed­ste. «

» Når hun har tid til tæn­ke på mig og ta­le om mig, har hun brug for no­get at gå op i. Hvis hun ta­ger sig af sin mands diæt, får hun min­dre tid til at ta­le om mig, « lød Mourin­hos ver­ba­le svi­ner, som alt­så bå­de ram­te Be­ni­tez og hans ko­ne.

» Det er sjæl­dent, at Mourin­ho si­ger no­get, som ik­ke er gen­nemtænkt, men jeg tror, at han vil for­try­de den­ne her. Det er så me­get man­gel på respekt, selv­om hun har jo­ket lidt på for­hånd. Nog­le gan­ge træ­der han langt over stre­gen, « si­ger Mik­kel Bi­s­choff, som må­ske al­li­ge­vel aner år­sa­gen til Mourin­hos mang­len­de ba­lan­ce.

» Han kan godt se, at Ar­se­nal bli­ver rig­tigt stær­ke i den­ne sæ­son, Uni­ted har og­så for­stær­ket sig, mens Chel­sea ik­ke har få­et det ind, som de ger­ne vil­le. Og han blev og­så over­ru­let af Abram­ovich i for­bin­del­se med sal­get af Cech. Så der er nok nog­le ting, som han ik­ke er helt til­freds med. «

Selv­om Mourin­ho nog­le gan­ge skra­ber bun­den med si­ne svi­ne­re, vil Mik­kel Bi­s­choff nø­digt und­væ­re ham.

» Nog­le gan­ge er han for me­get, men han er en fed fi­gur i Pre­mi­er League. Han er ik­ke som Pel­le­gri­ni, der si­ger det sam­me ef­ter hver kamp, el­ler Rod­gers og Mar­ti­nez, som og­så ba­re sæt­ter en pla­de på. Mourin­ho me­ner no­get, og of­te er det med et glimt i øjet. I de si­tu­a­tio­ner, hvor han går over stre­gen, er han for­fær­de­lig, men el­lers er han me­get gavn­lig, for­di han gi­ver no­get, som man­ge af de an­dre ik­ke gør. «

Han star­ter tid­ligt de her små­dis­kus­sio­ner med Wen­ger, som han al­tid har kø­ren­de, og med Pel­le­gri­ni, som han har et for­fær­de­ligt for­hold til. Han for­sø­ger nok at ram­me dem lidt, før sæ­so­nen er gå­et i gang

Mik­kel Bi­s­choff, 6erens Pre­mi­er League- eks­pert Jeg tror, at han er en af dis­se men­ne­sker, som er voy­eur. Der er nog­le men­ne­sker, som sid­der der­hjem­me med en stor kik­kert for at føl­ge med i, hvad der sker i an­dre fa­mi­li­er. Han ta­ler, ta­ler og ta­ler om Chel­sea

Om Arsè­ne Wen­ger In­gen æg, in­gen om­e­let. Det kom­mer an på kva­li­te­ten af æg­ge­ne. I su­per­mar­ke­det har man æg i klas­se 1, klas­se 2, klas­se 3. Nog­le er dy­re­re end an­dre, og de gi­ver dig en bed­re om­e­let. Og når klas­se 1- æg­ge­ne er i Wai­tro­se, og du ik­ke har råd til at gå de­r­ind, så har du et pro­blem

Om man­gel på klas­se­spil­le­re

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.