’’

Det dan­ske U21- lands­hold spil­ler i af­ten VM- se­mi­fi­na­le mod Tys­kland - blandt se­er­ne til kam­pen er A- land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son, der hol­der øje med spil­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STOR FREM­TID Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Gud­mun­dur Gud­munds­son om U21- lands­hol­det www. bra­zil­hand­ball2015. com

Man­ge af spil­ler­ne har po­ten­ti­a­le til at bli­ve A- lands­holds­spil­le­re

Den bed­ste dan­ske år­gang i 15 år. Ulrik Wil­bek holdt sig ik­ke tilbage, da han i gårs­da­gens BT skul­le sæt­te ord på det U21- lands­hold, der i øje­blik­ket bol­trer sig ved VM i Bra­si­li­en.

Og po­ten­ti­a­let blandt man­ge af spil­ler­ne er fak­tisk så stort, at land­stræ­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son al­le­re­de nu har et godt øje til fle­re af dem.

» Man­ge af spil­ler­ne har po­ten­ti­a­le til at bli­ve A- lands­holds­spil­le­re. Ik­ke dem al­le, men man­ge. Det er al­drig til at si­ge, hvor­dan den en­kel­te spil­ler ud­vik­ler sig, men rig­tig man­ge af dem går en flot frem­tid i mø­de. Jeg har ar- bej­det sam­men med fle­re af dem, og det ser me­get spæn­den­de ud, « si­ger islæn­din­gen.

Nat­ten til i går spil­le­de dan­sker­ne sig i se­mi­fi­na­len, da de be­sej­re­de de evi­ge ri­va­ler fra Spa­ni­en i et tæt op­gør. Kun to gan­ge var Dan­mark for­an i kam­pen. Ved stil­lin­gen 4- 3 - og da hol­det brag­te sig for­an 22- 21 med tre mi­nut­ter tilbage. Den stil­ling holdt kam­pen ud, og der­med var se­mi­fi­na­le­plad­sen sik­ret.

De stør­ste pro­fi­ler mang­ler

Som om den præ­sta­tion ik­ke er flot nok i sig selv, har dan­sker­ne og­så måt­tet kla­re sig uden hol­dets tre stør­ste pro­fi­ler. KIF Kol­ding Kø­ben­havns Las­se An­der­s­son, Ri­beEs­b­jergs Se­ba­sti­an Frand­sen og GOGs Ni­clas Kir­ke­løk­ke er al­le ude med ska­der og er der­for ik­ke med ved VM. Det for­tæl­ler alt om hol­dets kva- li­te­ter, me­ner Gud­mun­dur Gud­munds­son.

» Det mest im­po­ne­ren­de er, at hol­det mang­ler de tre nøg­le­spil­le­re. Før tur­ne­rin­gen reg­ne­de man med, at det var dem, der skul­le bæ­re hol­det. At hol­det al­li­ge­vel har præ­ste­ret på et så højt ni­veau, vi­ser ba­re, at dansk hånd­bold går en flot frem­tid i mø­de. «

» Jeg har fulgt med her­hjem­me fra, og man­ge af præ­sta­tio­ner­ne har væ­ret rig­tig, rig­tig go­de. Spil­ler­ne er go­de til at fin­de hin­an­den, må­l­man­den har gjort det flot - og som hold har de præ­ste­ret. Det har set godt ud he­le vej­en rundt, « fort­sæt­ter Gud­munds­son.

Sta­dig et styk­ke vej

Men selv­om hol­det i af­ten kan spil­le sig i VM- fi­na­len mod en­ten Egyp­ten el­ler Frankrig, un­der­stre­ger Gud­mun­dur Gud­munds­son, at træ­er­ne ik­ke vok­ser ind i him­len. Der er sta­dig et styk­ke vej fra U21- ni­veau til at gø­re sig gæl­den­de på det ab­so­lut hø­je­ste ni­veau. Især i et land som Dan­mark.

» Det er al­tid svært at ryk­ke sig fra et U21- hold til A- lands­hol­det. Spe­ci­elt i Dan­mark, hvor der er så man­ge ver­dens­klas­se­spil­le­re. Hvor­når de kan kom­me ind om­kring lands­hol­det, af­hæn­ger og­så af, hvor­dan de an­dre spil­le­re på po­si­tio­nen kla­rer sig. Men man ved al­drig, hvad der sker. Det kan ske, at vi får ska­der på en po­si­tion, og så kan de plud­se­lig kom­me med, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Det af­hæn­ger mest af de­res præ­sta­tio­ner i klub­ber­ne. Det er her, de skal ryk­ke sig. Men jeg føl­ger al­le­re­de nu med i ud­vik­lin­gen hos al­le de spil­le­re, der er med i Bra­si­li­en – og det vil jeg bli­ve ved med. Sam­ti­dig be­va­rer vi ud­vik­ling­s­lands­hol­det, som nog­le af spil­ler­ne al­le­re­de har væ­ret med på. Så fle­re af dem får helt sik­kert mu­lig­he­den for at vi­se sig frem i den nær­me­ste frem­tid. «

VM- se­mi­fi­na­len bli­ver spil­let kl. 20.30 dansk tid i af­ten og kan ses via tur­ne­rin­gens hjem­mesi­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.