’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Lar­sen, land­stræ­ner

Det er en me­get åben kamp, men vi må nok al­li­ge­vel væ­re sva­ge fa­vo­rit­ter

Me­dal­je­plad­sen kom­mer dog ik­ke bag på hol­dets træ­ner, Flem­m­ing Lar­sen.

» Vi har he­le ti­den vidst, at hvis vi vil­le langt i den­ne tur­ne­ring, skul­le vi lø­ben­de spil­le bed­re og bed­re fra kamp til kamp, og det vi­ser vi i dag ( ons­dag, red.). Der blev vir­ke­lig spil­let på top­ni­veau på man­ge po­si­tio­ner på ba­nen, « sag­de land­stræ­ne­ren i en pres­se­me­de­lel­se og fort­sat­te:

» Spil­ler­ne by­der godt ind og er og­så selv med til at for­me tin­ge­ne, og jeg må ba­re si­ge, at de tak­tisk er su­per godt indstil­let, « si­ger Flem­m­ing Lar­sen.

I af­ten kl. 21.00 mø­der de dan­ske da­mer Sve­ri­ge i se­mi­fi­na­len.

» Nu mø­der vi Sve­ri­ge på fre­dag ( i dag, red.), og det er et mester­skabs­hold, der har præ­ste­ret rig­tigt fint her­ne­de og er ble­vet et­ter i sin pul­je. Det er et hold, der al­drig gi­ver op - det er ik­ke al­tid li­ge kønt, men det er ef­fek­tivt, « sag­de Flem­m­ing Lar­sen.

» Jeg vur­de­rer, at det er en me­get åben kamp, men vi må nok al­li­ge­vel væ­re sva­ge fa­vo­rit­ter - ik­ke mindst set i ly­set af det spil, vi vi­ser i dag ( ons­dag, red.), « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.