Han­sens pletskud

Step­han Hansen send­te den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster ud og er klar til VM- fi­na­len i mor­gen på Chri­sti­ans­borg Slots­plads

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

I går sik­re­de Step­han Hansen Dan­marks før­ste me­da­j­le ved VM i bu­e­skyd­ning i København.

Det blev en kends­ger­ning, da Step­han Hansen slog eng­læn­de­ren Adam Ra­venscroft med 148- 142 i se­mi­fi­na­len, og der­med har dan­ske­ren sik­ret sig mini­mum en sølv­me­dal­je.

» Det he­le fun­ge­re­de ba­re per­fekt. Jeg var ik­ke nervøs og kun­ne sto­le 100 pro­cent på tek­nik­ken. Det var helt spe­ci­elt at sky­de mod Mi­ke ( Schlo­es­ser i 1/ 8- fi­na­len og­så i går, red.). Han er for­sva­ren­de ver­dens­me­ster, så han var klar fa­vo­rit. Det gjor­de, at jeg kun­ne sky­de frit og uden ner­ver, « sag­de Step­han Hansen i en pres­se­me­de­lel­se.

Dan­ske­ren var su­veræn he­le da­gen i går og vandt si­ne fi­re mat­cher for com­po­und- skyt­ter­ne fra 1/ 16- fi­na­len og frem. Det var dog tæt på at gå galt i 1/ 8- fi­na­len, hvor der skul­le en shoo­toff til for at be­sej­re ver­dens­meste­ren, Mi­ke Schlo­es­ser.

Tæt­te­re end tæt på guld­me­dalj­en

I we­e­ken­den skal Step­han Hansen dy­ste mod in­di­ske Ra­jat Chauhan i fi­na­len på Chri­sti­an­borgs Slots­plads.

» Mit mål in­den VM var at kom­me til at sky­de på Chri­sti­ans­borg Slots­plads. Det hav­de jeg ind­fri­et, da jeg nå­e­de se­mi­fi­na­len. Det var befriende, så jeg var slet ik­ke nervøs i se­mi­fi­na­len. Jeg har al­drig væ­ret tæt­te­re på en VM- guld­me­dal­je end nu, så nu er det ba­re med at ta­ge det sid­ste stik, « sag­de han.

Step­han Hansen, der er tredob­belt ung­doms­ver­dens­me­ster, er og­så med i we­e­ken­dens me­dal­je­skyd­nin­ger på her­rer­nes com­po­und- hold, der skal sky­de om bron­ze­me­dal­jer mod Ita­li­en.

Der var fle­re dan­ske­re i ak­tion i com­po­und- di­sci­pli­nen i går, men det gik ik­ke li­ge så godt. Bå­de Martin Dams­bo og Pa­tri­ck Laur­sen røg ud i 1/ 16- fi­na­len, mens Tanja Jen­sen og Sa­rah Sön­ni­ch­sen måt­te si­ge far­vel til hjem­me­ba­ne- VM i 1/ 8- fi­na­ler­ne.

OL- bil­let på spil

Den sid­ste dan­sker i ak­tion i de in­di­vi­du­el­le øvel­ser var Cas­per Lauridsen, der i går ef­ter­mid­dag tab­te til den tred­je­se­e­de­de syd­kore­a­ner, Ku Bon­chan, i recur­ve- skyt­ter­nes 1/ 16- fi­na­ler.

» Det var fedt at stå og sky­de der­u­de. Jeg vid­ste på for­hånd, at hans ni­veau var hø­je­re end mit, så jeg gik der­ud for at ny­de det og la­ve nog­le go­de skud. Da jeg så plud­se­lig skød li­ge op med ham i an­det sæt og tog po­int, blev jeg nervøs. In­den mat- chen hav­de jeg al­drig tro­et, at jeg hav­de en chan­ce. Nu hav­de jeg må­ske plud­se­lig en mu­lig­hed, « sag­de Cas­per Lauridsen i en pres­se­med­del­el­se.

Med sin plads i 1/ 16- fi­na­len får Cas­per Lauridsen mu­lig­he­den for at kva­li­fi­ce­re sig til OL i Rio, hvor 13 skyt­ter i dag sky­der om to OL- bil­let­ter.

I mor­gen skal Step­han Hansen, Martin Dams­bo og Pa­tri­ck Laur­sen, der ud­gør det dan­ske her­re com­po­und-hold, dy­ste i bron­ze­kam­pen fra kl. 11.48, mens Step­han Hansen luk­ker og sluk­ker mor­gen­da­gens com­po­und- fi­na­ler med sin du­el mod Ra­jat Chauhan kl. 16.34. Al­le bil­let­ter til bå­de mor­gen­da­gens com­po­und- fi­na­ler og søndagens recur­ve- fi­na­ler er solgt, men man kan føl­ge tur­ne­rin­gen di­rek­te på TV2 Sport.

Jeg har al­drig væ­ret tæt­te­re på en VM- guld­me­dal­je end nu, så nu er det ba­re med at ta­ge det sid­ste stik

Step­han Hansen

Step­han Hansen skød sig i går i VM- fi­na­len på hjem­me­ba­ne i København. I mor­gen står han klar til at du­el­le­re mod in­di­ske Ra­jat Chauhan på Chri­sti­ans­borg Slots­plads. Fo­to: Lars Møl­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.