Sa­ra Slott vi­ste VM- klas­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ME­DAL­JE­HÅB Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Slå­et med søl­le fem hund­re­de­de­le af den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen vi­ste igen sin ver­dens­klas­se på 400 me­ter hæk og styr­ke­de sin me­dal­je­kan­di­da­tur ved VM 22.30. au­gust i Bei­jing.

I IAAF Di­a­mond League i Sto­ck­holm løb Aar­hus 1900- at­le­ten sin næst­bed­ste tid no­gen­sin­de, 54,42 sek., og pres­se­de den tjek­ki­ske su­per­stjer­ne, Zuza­na Hej­nova, i en knivskarp du­el.

» At pres­se en af de al­ler­bed­ste styr­ker min selv­til­lid før VM, « sag­de en lyk­ke­lig Sa­ra Slott Pe­ter­sen.

På årets ver­dens­rang­li­ste lig­ger den 28- åri­ge mor til To­bi­as, som fyl­der to år til ok­to­ber, på tred­je­plad­sen med sin nor­di­ske re­kord fra Pa­ris Saint- De­nis 4. juli på 53.99 ef­ter Sha­mi­er Litt­le, USA, 53,74 og Zuza­na Hej­nova 53,76.

» Det var en vi­dun­der­lig fø­lel­se at væ­re så tæt på Zuza­na Hej­nova. Men jeg må in­drøm­me, at det blev hårdt ef­ter 300 me­ter, hvor jeg blev nødt til at bru­ge 17 skridt mel­lem hæk­ke­ne i ste­det for 16. «

Dansk at­le­tiks hot­te­ste navn har fi­re gan­ge i år i det store ud­land for­bed­ret sin dan­ske re­kord, og på ons­dag får det dan­ske pu­bli­kum chan­cen for at op­le­ve hen­de li­ve i Spartas Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes på Øster­bro Sta­dion.

Flot løb af Bu­be

An­dreas Bu­be, den tid­li­ge­re EM- sølvvin­der var in­den det sven­ske Di­a­mond League 24/ 100 fra VM- kra­vet på 800 me­ter, 1,46,00 min., men i Sto­ck­holm fik han dét løb, han har suk­ket ef­ter he­le sæ­so­nen.

I et flot dis­po­ne­ret løb avan­ce­re­de han fra fjer­de­plad­sen i kur­ven til en for­nem an­den­plads i 1,45,78 ef­ter stor­fa­vo­rit­ten Mus­a­eb Bal­la, Qa­tar, og vi­ste sin gam­le EM- styr­ke og kva­li­fi­ce­re­de sig der­med til VM i Ki­na. Sa­ra Slott Pe­ter­sen ( th,) blev ak­ku­rat slå­et på mål­stre­gen af tjek­ki­ske Zuza­na Hej­nova

( midt). Til ven­stre er det ame­ri­ka­ne­ren Cas­san­dra

Ta­te. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.