Brønd­bys svæ­re vej til Eu­ro­pa L

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

Én gang. Så man­ge gan­ge er det lyk­ke­des for Brøndby at slå sig i gen­nem til grup­pe­spil­let i den næst­bed­ste tur­ne­ring i eu­ro­pæ­isk re­gi, Eu­ro­pa League.

Tur­ne­rin­gen, der har haft et væld af nav­ne, be­gyn­der først rig­tig at bli­ve øko­no­misk at­trak­tiv for de dan­ske klub­ber, når de net­op hav­ner i grup­pe­spil­let, men der­fra kan det og­så bli­ve rig­tig spæn­den­de.

Be­løb – af­hæn­gig af nav­ne­ne på mod­stan­der­ne – på den rig­ti­ge si­de af 20 mil­li­o­ner kro­ner bli­ver nævnt hver gang, når klub­di­rek­tø­rer­ne for de dan­ske klub­ber ta­ler om vær­di­en af et grup­pe­spil i Eu­ro­pa League. Og for en klub som Brøndby med stor tv- eks­po­ne­ring og til­sku­er­ska­re er 30 mil­li­o­ner næp­pe skudt for­bi.

Brøndby jag­ter der­for an­det end me­get vig­ti­ge dan­ske po­int til den dan­ske ko­ef­fi­ci­ent­lis­te i kam­pe­ne mod cypri­o­ti­ske Omo­nia Ni­co­sia, in­den den sid­ste run­de før et even­tu­elt grup­pe­spil ven­ter.

Men vej­en sy­nes svær og en ulyk­kes­fugl i vej­en. I hvert fald hvis man hol­der med de blå- gu­le fra Ves­teg­nen.

BT har la­vet en gen­nem­gang af klub­bens kam­pe i Eu­ro­pa League, si­den grup­pe­spil­let blev ind­ført i det da­væ­ren­de UEFA Cup i 2004, hi­sto­ri­en vi­ser, at det næ­sten al­tid kun bli­ver li­ge ved og næ­sten for Brøndby.

2004:

Ry­ger ud i an­den kva­li­fi­ka­tions­run­de til let­ti­ske Vent­spils på reg­len om flest ude­ba­ne­mål med sam­let 1- 1. To run­der fra grup­pe­spil­let.

2005:

Kva­li­fi­ce­rer sig til klub­bens hidtil ene­ste grup­pe­spil i tur­ne­rin­gen. Går ik­ke vi­de­re her­fra, hvor mod­stan­der­ne er Mac­ca­bi Pe­tah Tik­va, Espanyol og Pa­ler­mo.

2006:

Ty­ske Ein­tra­cht Frank­furt slår Brøndby ud i tred­je og sid­ste kva­li­fi­ka­tions­run­de før grup­pe­spil­let med sam­let 6- 2.

2007:

Ik­ke kva­li­fi­ce­ret. 2008:

Nor­ske Ro­sen­borg vin­der sam­let med 5- 3 over Brøndby i sid­ste kva­li­fi­ka­tions­run­de før grup­pe­spil­let.

2009:

Ty­ske Hertha Ber­lin vin­der sam­let 5- 4 over Brøndby i sid­ste kva­li­fi­ka­tions­run­de før grup­pe­spil­let.

2010:

Po­rtu­gi­si­ske Spor­ting Lis­sa­bon vin­der sam­let 3- 2 over Brøndby i sid­ste kva­li­fik­tions­run­de før grup­pe­spil­let.

2011:

Østrig­ske SV Ried slår Brøndby ud af Eu­ro­pa Le­agu­es tred­je kva­li­fi­ka­tions­run­de på reg­len om flest ude­ba­ne­mål ef­ter sam­let 4- 4. To run­der før grup­pe­spil­let.

2012:

Ik­ke kva­li­fi­ce­ret. 2013:

Ik­ke kva­li­fi­ce­ret. 2014:

Bel­gi­ske Club Brug­ge slår Brøndby ud af tred­je kva­li­fi­ka­tions­run­de med sam­let 0- 5. To run­der før grup­pe­spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.