Au­gusts ve­mod er og­så en slags af­sked, og spor­tens alt­for­tæ­ren­de væ­sen har sat end­nu et fl ue­ben

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KURT LASSEN blogs. bt. dk

OG VI ISTEM­MER det til­ba­ge­ven­den­de CV Jør­gen­sen- an­slag og om­kvæd: ’ Som­me­ren er for­bi nu, og den nær­mest fl øj af­sted’. Det er den jo ik­ke helt, men au­gusts ve­mod er og­så en slags af­sked, og tilbage står, at spor­tens alt­for­tæ­ren­de væ­sen har sat end­nu et fl ue­ben ud for fi ks­punk­ter, jeg ger­ne ori­en­te­rer mig eft er. Nyt ka­len­der­blad, når Wim­b­ledon er over­stå­et, Tou­ren kørt i ga­ra­ge og det før­ste dan­ske fod­bold­hold slå­et ud af Eu­ro­pa Cup’en.

SOM OM DET sid­ste bli­ver tid­li­ge­re og tid­li­ge­re. Vist på hø­je tid, at op­rust­nin­gen i FC København vin­der ind­pas, så vi og­så kan få lidt eu­ro­pæ­isk spæn­ding et styk­ke ind i eft er­å­ret. Jo­vist, FC Midtjylland kan nå at ven­de det på Cy­pern på tirs­dag, men de er åben­bart sta­dig i det, man i sø­for­kla­rin­gens lingo ti­tu­le­rer: Pro­ces. El­ler ved at be­ta­le læ­re­pen­ge på godt og vel tien­de år i eu­ro­pæ­isk for­stand. Den slags slår ik­ke helt an i cup- tur­ne­rin­ger, som FCK- be­sty­rel­ses­med­lem Ni­els- Chri­sti­an Holm­strøm dril­len­de no­te­re­de eft er ne­der­la­get.

NU HAR FC København så selv prø­vet at ry­ge ud til selv­sam­me cypri­o­ter, men dog med en sejr i Par­ken. På tirs­dag er vi langt klogere, og FCM har sta­dig en mu­lig­hed i Eu­ro­pa League. Ak­ku­rat som FCK eft er sin EL- kval­kamp i Tjek­ket er me­re end i li­ve i tur­ne­rin­gen. Randers røg helt ud eft er sejr over Sant Julia fra An­dor­ra, men tab­te der­eft er til sven­ske El­fsborg. Brønd­bys liv­li­ne i Eu­ro­pa League er i skri­ven­de stund ukendt, men den har al­le­re­de få­et no­get nær sak­sen i Su­per­liga­en. Så ubøn­hør­lig er som­mer­fe­ri­en og­så, hvis man ik­ke er nå­et helt ud af hæn­ge­køj­en.

LANDS­HOL­DET HAR HEL­DIG­VIS lidt snor end­nu, in­den det bli­ver al­vor. Den kræ­ver som­me­rens bog­sta­ve­li­ge en­de­ligt, og først 4. sep­tem­ber gæl­der det Albanien i Par­ken. Na­tio­na­la­re­na­en er ud­solgt til lej­lig­he­den, og land­stræ­ne­ren har vel­sag­tens smidt fe­ri­e­tø­f­ler­ne for at føl­ge po­ten­ti­a­let på grønt dansk græs.

RAS­MUS FESTER­SEN I OB er ind­til vi­de­re trå­dt skar­pe­st i ka­rak­ter som even­tu­elt nyt ma­te­ri­a­le. Wil­li­am Kvist er tilbage i ma­skin­rum­met hos FC København som vel­kendt stof for Mor­ten Ol­sen, mens Ni­ck­las Bendt­ner kø­rer fe­ri­ens fy­si­ske stroppetur i Wol­fsburg. Henover som­me­ren er EM- grup­pen til­fø­jet ny spæn­ding med CAS- af­gø­rel­sens tre po­int til Albanien, så 4. sep­tem­ber er og­så en slags skæ­rings­da­to for EM- drøm­mens bæ­re­dyg­tig­hed.

SOM­ME­RENS ØV­RI­GE OMDREJNINGSPUNK

TER ka­ste­de ik­ke de store dan­ske resultater af sig. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fi k hel­ler ik­ke i den­ne Wim­b­ledon- om­gang gjort al­vor af et se­ri­øst Grand Slam- at­ten­tat. Den tro­ne sid­der Se­re­na Wil­li­ams so­lidt på. Men au­gust bæ­rer dan­ske­rens stør­ste præ­sta­tio­ner i sig med to tab­te fi - na­ler. Sid­ste år til net­op Se­re­na Wil­li­ams. Lad blot præ­sta­tio­nen uden fi na­le­ne­der­lag gen­ta­ge sig. Mit eget høj­de­punkt fra årets tur­ne­ring på SW19 var utvivl­s­omt et par da­ge på Cen­tre Court med blandt an­dre Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is førster­un­de­kamp og Novak Djoko­vic’ dit­to på pro­gram­met. Kan nok væ­re, som­me­ren er ved at væ­re for­bi. På Cen­tre Court står den på fa­sci­ne­ren­de vis og al­tid an­dæg­tigt stille.

TOU­REN STOD IN­GEN­LUN­DE stille. Fuld fart over fel­tet og Froo­me. Vel­sag­tens ik­ke en le­gen­da­risk ud­ga­ve. In­tet be­mær­kel­ses­vær­digt dansk islæt. Mest i skik­kel­se af Ri­is fra et stu­die i Oden­se. Og se­er­tal helt i top. Som som­re er fl est. Og snart er end­nu en for­bi.

FC Midtjylland kan nå at ven­de det på Cy­pern på tirs­dag, men de er åben­bart sta­dig i det, man i sø­for­kla­rin­gens lingo ti­tu­le­rer: Pro­ces. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.