DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT -

Til­lyk­ke! Til­lyk­ke til de 65.298 an­sø­ge­re, der i går blev op­ta­get på de­res drøm­meud­dan­nel­se. Et re­kord­s­tort an­tal an­sø­ge­re kan glæ­de sig over, at stu­di­e­plad­sen er hjem­me. Et nyt livs­ka­pi­tel ven­ter nu for­u­de. Og­så selv om nog­le af de op­tag­ne ik­ke fi k de­res før­ste­pri­o­ri­tet op­fyldt.

ÅRETS OP­GØ­REL­SE OVER op­ta­get på de vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser bli­ver al­tid en­de­vendt, ana­ly­se­ret og dis­ku­te­ret. I år blev der nik­ket an­er­ken­den­de til de un­ge, som har valgt en er­hvervs­ret­tet ud­dan­nel­se. Det er især ud­dan­nel­ser til byg­nings­kon­struk­tør, diplo­m­in­ge­ni­ør, mar­keds­fø­rings­ø­ko­nom og ser­vi­ceø­ko­nom, der op­le­ver store stig­nin­ger i op­ta­get. Ud- dan­nel­ser, der al­le pe­ger mod job i pri­va­te virk­som­he­der. Ten­den­sen væk­ker be­gej­string, men der er brug for, at end­nu fl ere går den vej, hvis Dan­mark ik­ke skal hungre eft er kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft , ly­der det fra er­hvervs­li­vet, som al­tid har bud på den ret­te, snor­li­ge vej i li­vet.

Na­tur­lig­vis gi­ver det in­gen me­ning at sko­v­le stu­de­ren­de ind på ud­dan­nel­ser, hvor de eft er­føl­gen­de job­mu­lig­he­der for­to­ner sig i ho­ri­son­ten. Den ab­sur­di­tet er der ta­get i hvert fald del­vist højde for i ju­ste­rin­gen af an­tal­let af ud­dan­nel­ses­plad­ser, som man vur­de­rer ik­ke vil fø­re til job.

UD­DAN­NEL­SE ER EN vig­tig nøg­le til vel­færd - og til sjove job. Velkva­li­fi ce­re­de ho­ve­d­er og klo­ge hæn­der er dét, Dan­mark skal leve af på et ud­for­dret og glo­ba­li­se­ret ar­bejds­mar­ked. Lad os hå­be, at det­te års til­sy­ne­la­den­de prag­ma­ti­ske an­sø­ge­re fi nder sig godt til ret­te på de­res stu­di­er. At de op­le­ver, hvor fan­ta­stisk det er at su­ge ny vi­den til sig, for det er med nys­ger­rig­hed, glød og fl id, at et ud­dan­nel­ses­for­løb bli­ver spæn­den­de og gi­ven­de. Og lad os så sam­ti­dig min­de om, at li­vets vej ik­ke al­tid er snor­li­ge, og at de stør­ste sej­re må­ske bli­ver vun­det eft er at ha­ve be­gå­et et par fejl el­ler tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.